Sjöfart jurist fel

Säljarens felansvar vid köp av kommersiella fartyg/skepp och båtar samt komponenter till sjöfarten

Båtar och skepp är verktygen för företag och rederier som utför arbete till sjöss. Till exempel kan det handla om lastfartyg så som containerfartyg, bulkfartyg och RoRo-färjor eller fiskebåtar för fiskenäringen. Komponenter till sjöfarten kan handla om delar till dieselmotorer, elverk, navigationsutrustning, lyftanordningar med mera.

Har ditt företag köpt eller sålt ett fartyg eller en komponent till ett fartyg? Har det uppkommit problem i affären eller är ni redan i tvist? Ett fartyg eller en båt är en komplicerad produkt som innehåller en stor mängd komponenter som kan drabbas av fel. Den här artikeln handlar om säljarens ansvar för fel som visat sig efter köp av ett fartyg. Artikeln kan hjälpa dig att ta ställning till om ditt företag behöver anlita en jurist eller advokat som är expert på juridiken kring köp av fartyg och reservdelar/komponenter till fartyg – köprätten.

På grund av de stora värden det handlar om i branschen regleras nästan alltid sådana transaktioner av skräddarsydda avtal. I kommersiella sammanhang gäller sådana avtal framför lagens bestämmelser. Lagens bestämmelser beskriver dock grundordningen som avtalen ofta bygger på eller fyller ut i den mån frågan inte regleras i avtalet.

Grundläggande förutsättningar för att göra gällande fel

  • Det faktiska fel som upptäckts måste vara ett köprättsligt fel – det vill säga felet gör att varans skick till exempel strider mot avtalet eller vad köparen rimligen kan förvänta sig (läs mer).
  • Felet ska vara ett ursprungsfel, vilket innebär att felet ska ha funnits vid tidpunkten då ansvaret för varan gick över på köparen, normalt vid leverans (läs mer). Garantier kan göra att säljaren ansvarar för fel som helt och hållet uppkommit efter köpet (läs mer).
  • För det fall undersökningsplikt föreligger, ska denna vara uppfylld. Undersökningsplikt föreligger dock inte då konsument köper av näringsidkare (läs mer).
  • Felet ska ha reklamerats inom skälig tid från tidpunkten då felet upptäckts eller borde ha upptäckts (läs mer).

Köp då Köplagen (1990:931) är tillämplig

Köplagen (1990:931) gäller vid köp av fartyg i kommersiella sammanhang inom Sverige. Handlar det om ett internationellt köp där köparen och säljaren är i olika länder är det ofta svårare att avgöra vilken lag som är tillämplig. Vid köp av komponenter till sjöfarten är ofta internationella köplagen (CISG) tillämplig istället, men vid köp av fartyg är frågan mer komplicerad (läs mer nedan).

Köprättsligt fel

Som framgått i tidigare stycke är den första förutsättningen som gäller för att en köpare ska kunna åberopa ett fel mot en säljare att det faktiska felet också är ett köprättsligt fel. Avgörande för förekomsten av köprättsligt fel är vad som avtalats och vilka uppgifter som säljaren lämnat till köparen inför köpet, samt vad köparen rimligen kan förvänta sig med hänsyn främst till ålder och pris på fartyget eller komponenten (läs mer).

Det ovanstående innebär att exempelvis ett äldre fartyg som köps till ett förhållandevis lågt pris kan antas ha flera mindre defekter som inte är köprättsliga fel. Är fartyget nära slutet av sin livslängd är det kanske inga fel som kan anses vara köprättsliga fel. Sådana fel som är normala för ålder, pris och andra omständigheter utgör inte köprättsliga fel.

Det kan vara en komplicerad juridisk bedömning att avgöra om köprättsligt fel som säljaren ansvarar för föreligger. Köprättsligt fel kan föreligga även om fartyget eller komponenten sålts i befintligt skick, det krävs dock då att fartyget är i väsentligt sämre skick än vad köparen kunnat förutsätta med hänsyn till priset och andra omständigheter.

Vid köp av nya fartyg och komponenter är bedömningen enklare eftersom fartyget då förväntas ha utlovad funktion och en funktion som är likvärdig med jämförbara fartyg och komponenter.

Ursprungligt fel

Ett fel på ett fartyg eller komponent ska, som framgår i tidigare stycke, vara ursprungligt. Detta innebär att åtminstone kärnan till felet ska ha funnits då ansvaret för varan gått över till köparen. Om felet helt och hållet uppkommit efter köpet, t.ex. ett plötsligt haveri som inte har sin grund i tillverkningsfel, ansvarar säljaren normalt inte. Fartyget eller komponenten kan dock omfattas av garanti, vilket kan förändra bedömningen. Det åligger alltid köparen att bevisa att fel fanns vid köpet (läs mer). En bedömning som kan vara svår och fordra undersökning av sakkunnig så som oberoende reparatör eller besiktningsman.

Undersökningsplikt

Undersökningsplikt föreligger om varan faktiskt har undersökts innan köpet och alltid efter köpet. Omfattningen av undersökningen som köparen ska göra beror delvis på vad som rimligen kan förväntas av denne (läs mer). Undersökningspliktens omfattning kan öka och till exempel kräva att köparen företar fördjupad undersökning innan köpet om denne har fått konkreta indikationer på att fel föreligger. Den undersökning som ska ske efter köpet ska normalt ske av sakkunnig i den bransch som ditt företag agerar i.

Reklamation

Ett fel som upptäcks ska reklameras inom skälig tid från det att det upptäckts eller borde ha upptäckts. Vad som utgör skälig tid varierar från fall till fall och kan handla om felets komplexitet, de åtgärder som köparen vidtagit med mera (läs mer). Om felet borde ha upptäckts vid genomförandet av undersökningsplikten efter köpet ska den skäliga tiden räknas från när den undersökningen skulle ha skett.

Påföljder – avhjälpande av fel eller häva köp av maskin

Om säljaren ska ansvara för fel enligt det som beskrivits ovan har köparen rätt att göra gällande köprättsliga påföljder. Dessa är primärt avhjälpande och omleverans. Sekundärt är prisavdrag och hävning av köp. Köparen kan alltid kräva skadestånd för faktiska och nödvändiga merkostnader orsakade av varans bristande avtalsenlighet. Läs mer om påföljder.

Köp då Internationella köplagen, CISG (1987:822) är tillämplig

Internationella köplagen, CISG (1987:822) gäller oftast vid köp av komponenter till sjöfarten i kommersiella sammanhang där köpare och säljare befinner sig i olika länder. Om det i avtal är angivet att svensk lag ska tillämpas på köpet ska CISG tillämpas. Likaså om inget avtalats, men säljaren befinner sig i Sverige. Ofta tillämpas CISG även när säljaren befinner sig i annat land än Sverige eftersom över 90 länder tillträtt den FN-konvention som infört CISG. I de flesta avseenden liknar CISG och svenska köplagen varandra, men det finns en del skillnader. Läs mer om CISG.

När det gäller köp av hela fartyg är frågan om tillämplig lag mer komplicerad. I regel anges tillämplig lag i avtalet och vid avsaknad av det gäller i regel lagen i det land där fartyget tillverkas – om fartyget tillverkas i Sverige gäller köplagen.

Våra jurister är experter på köprätt

Juristbyrån Din Juridik är specialiserad på juridiken kring köp av varor och utrustning i allmänhet – köprätten. Exempel på tvister där Din Juridik bistår är tvister med tillverkare, försäkringsbolag, mellan näringsidkare och mellan privatpersoner. Vi bistår även i ärenden kring internationella köp. Vi bistår köpare såväl som säljare. Vi är en juristbyrå som bistår i alla juridiska ärenden kring köprätt. Vi biträder privatpersoner såväl som företag i hela Sverige.

Ärlig bedömning av utsikterna i ert fall

Vår ambition är att hela tiden driva ditt mål framåt för den snabbaste, bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi ger er en rak och tydlig bedömning av era utsikter att nå framgång. Vi tar oss inte an fall där vi bedömer att utsikterna till framgång är små.

Observera krav på reklamation

Reklamation ska alltså göras skyndsamt efter det att du upptäckt ett fel. Genomförd reklamation är en förutsättning för att göra gällande t.ex. rätt till hävning, prisavdrag eller skadestånd. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättsskyddsmomentet i eventuell företagsförsäkring som kan täcka större delen av de juridiska kostnaderna.

Rättsskyddsförsäkring

I en företagsförsäkring ingår i många fall ett så kallat rättsskyddsmoment/rättsskyddsförsäkring. Denna del av försäkringen täcker större delen av kostnaderna för juridiskt ombud.

Vi rekommenderar att du gör reklamation innan du anlitar oss eftersom vi då direkt kan skicka in en ansökan till försäkringsbolaget om att tillämpa rättsskydd. Läs mer om rättsskydd.

Kontakta oss

Upp till 15 minuter kostnadsfritt

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din försäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 9 av 10 vunna eller förlikta mål inom köprättslig juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Köprättslig juridik

Experter på köprätt

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på köprättslig juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

UTMÄRKT
19 recensioner
marcus fjeldstad
marcus fjeldstad
2022-05-31
Mycket bra hjälp !
Läs mer
Tommy Lokander
Tommy Lokander
2022-05-30
Vill verkligen rekommendera Juristbyrån Din Juridik. De svarade snabbt på mail och allt gick väldigt smidigt. Utan juridisk hjälp kom vi ingen vart, så vi är supernöjda med Din Juridik och förlikningen med bilfirman.
Läs mer
Ola Gräsberg
Ola Gräsberg
2022-01-25
Mycket bra bemötande, tydlig kommunikation och snabbt svar. Rekommenderas!
Läs mer
Isse
Isse
2022-01-15
Fick snabb och professionell vägledning.
Läs mer
Per Karnbrink
Per Karnbrink
2021-12-20
Från den första kontakten till förlikningen med bilfirman, har juristen agerat kunnigt. Otroligt skönt att ha ett professionellt bollplank i en svår situation. Han såg till att rätt blev rätt, utan tingsrätt! Rekommenderas!!
Läs mer