Stämma säljare av båt (privatperson) med hjälp av jurist

– Köplagen tillämplig lag

Vid köp mellan privatpersoner är det köplag (1990:931) som tillämpas. Detta är en skillnad mot köp från företag där konsumentköplagen tillämpas. När du stämmer en privatperson som sålt en segelbåt eller motorbåt till dig åberopar din jurist eller advokat alltså den allmänna köplagen och inte konsumentköplagen mot båtsäljaren. Om du istället har en tvist med en båthandlare/båtfirma kan du läsa mer om det här.

Köplagen ger ett något sämre skydd för köparen än konsumentköplagen. Det är dock ändå fullt möjligt att gå mot säljaren med anledning av fel som du som köpare upptäcker i den båt du har köpt. Du kan välja att stämma säljaren, förutsatt att ett antal förutsättningar är uppfyllda. Det är en relativt komplicerad bedömning att bedöma huruvida det fel som har upptäckts är ett fel som säljaren ska svara för. Genom att anlita en jurist som är expert på båtjuridik ökar du dina chanser att nå framgång mot säljaren betydligt. Även om det inte är ett vedertaget begrepp, kan vi kalla en sådan jurist för en båtjurist.

Längre ned kan du läsa om rättsskyddet i din båtförsäkring som kan täcka större delen av dina juridiska kostnader. I nästa stycke går vi igenom några av förutsättningarna som ska föreligga för att åberopa ett fel på en motorbåt eller segelbåt mot en säljare.

– Förutsättningar för att göra ett fel på en båt gällande mot en privatperson

De viktigaste förutsättningarna för att fel på den båt du har köpt ska kunna åberopas med framgång i domstol mot den privatperson du har köpt båten av sammanfattas i detta stycke:

  • Felet du har upptäckt måste utgöra ett fel i köprättslig mening. Ett fel i köprättslig mening är till exempel om båtens skick strider mot vad ni har kommit överens om (avtalat om). Även muntliga utfästelser kan utgöra avtalsinnehåll. Även i övrigt ska båten vara ägnad att användas såsom båtar av relevant slag i allmänhet används. Om säljaren har känt till fel som föreligger på båten och inte upplyst om dessa är båten att anse som felaktig. Om båten på annat sätt avviker från vad du som köpare med fog kan förutsätta, kan båten också anses felaktig. Ålder och pris på båten avgör i hög grad vad man som köpare med fog kan förutsätta.
  • Undersökningsplikt: Normalt föreligger ingen undersökningsplikt enligt köplagen. Har du faktiskt undersökt båten innan köpet och felet är sådant att du borde upptäckt det, kan det leda till att undersökningsplikten inte anses uppfylld. Detsamma gäller om du har underlåtit att undersöka båten efter säljarens uppmaning att göra det.
  • Felet måste ha funnits på båten innan tidpunkten för riskens övergång – risken går i de flesta fall över på köparen när denne tar hand om varan. Om köpekontrakt upprättas samtidigt med leverans går risken över vid köpet. Enligt de allmänna reglerna som gäller inom civilrätten måste det styrkas att felet fanns innan köpet. Att någonting är styrkt innebär ungefär att det är mer sannolikt att det är så, än att det inte är så. Styrkan på bevisningen är dock inte omöjlig att uppnå – uppskattningsvis krävs en sannolikhet på minst 60 %. Här har sakkunnigbevisning från till exempel en tekniker eller båtmekaniker avgörande betydelse.
  • Reklamation av felet ska ha skett till säljaren inom skälig tid från det att du upptäckt felet. Skälig tid är relativt kort. Skälig tid inbegriper dock möjlighet att till exempel invänta viss utredning kring felet, exempelvis en verkstadsdiagnos, innan säljaren meddelas.

– Låt din jurist göra anmälan till din rättsskyddsförsäkring!

Tecknade du båtförsäkring samma dag som du köpte båten? Bra, då täcks du av försäkringens rättsskyddsmoment! Rättsskyddet täcker normalt 60 % av dina kostnader för att anlita oss. I ett vanligt fall där förlikning sker på ett tidigt stadium kan självrisken för dig som klient stanna på 5-8000 kr. Läs mer om priser och rättsskyddsförsäkring.

– Observera krav på reklamation

Har du upptäckt fel på din motorbåt eller segelbåt som du anser att säljaren ska svara för? Du har väl reklamerat felen till säljaren? Att en reklamation är utförd inom en viss tid efter att ett fel har upptäckts, eller borde ha upptäckts, är en förutsättning för att senare kunna göra gällande fel på båten mot säljaren. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättsskyddsmomentet i din båtförsäkring som kan täcka juridiska kostnader.

Besök vår särskilda sida för mer information om reklamation där du har möjlighet att upprätta en reklamation direkt online (länk till reklamationssida). Självklart kan vi upprätta din reklamation åt dig.

– Anlita en biljurist – anlita Juristbyrån Din Juridik

På Juristbyrån Din Juridik driver vi som en av våra huvudinriktningar rättsfall som involverar båtar och fordon. Detta gör att vi har unik kompetens kring båtjuridik som krävs för att driva ditt ärende framåt på bästa sätt. Ibland kan det finnas skäl att ingå förlikning med säljaren, då förhandlar vi för din räkning, enligt dina instruktioner, till bästa möjliga resultat. I andra fall låter vi ärendet gå hela vägen till dom i domstol.

Kontakta oss

Upp till 15 minuter kostnadsfritt

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din båtförsäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom båtrelaterad juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Båtjuridik/fordonsrelaterad juridik

Experter på båtjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på båt- och fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.