Varudeklaration

– En överenskommelse mellan MRF och Konsumentverket

Enligt en överenskommelse mellan Motorbranschens riksförbund (MRF) och Konsumentverket ska varudeklaration upprättas varje gång en bilhandlare som är MRF-ansluten säljer en begagnad bil. Varudeklarationen ska skrivas under av köpare och säljare. Det finns ingen lagbestämmelse som kräver upprättande av varudeklaration vid försäljning. Det finns också många mindre bilfirmor som inte är MRF-anslutna och därför inte omfattas av överenskommelsen. Det anses dock vara god sed i branschen att upprätta varudeklaration och du kan ladda ned en varudeklaration från Konsumentverket och ta med till en bilhandlare inför ett bilköp.

– Vad innehåller en varudeklaration?

Varudeklarationen från Konsumentverket innehåller grundläggande uppgifter om bilen, till exempel miltal, tillverkningsår, om bilen varit registrerad i utlandet, förekomsten av servicebok eller garantier. En varudeklaration innehåller också uppgifter om skicket på ungefär 20 olika komponenter/system på bilen så som koppling, växellåda och motor samt mönsterdjup.

Skicket graderas enligt följande:

N – Normalt skick gentemot bilens ålder och körsträcka

O – Osäker funktion/viss försämring jämfört med normalt

F – Felaktig/kräver reparation för normalt skick

Om ingen bokstav anges antas komponenten ha normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka.

– Syftet med varudeklaration

Syftet med en varudeklaration är att upplysa köparen om skicket på bilen som denne står i begrepp att köpa. Varudeklarationen ska beskriva bilens skick vid säljtillfället och visar vad köparen kan förvänta sig om bilens skick.

– Varudeklarationens juridiska betydelse

Konsumentköplagen 16 § 3 stycket anger att en vara är felaktig om den strider mot vad köparen med fog kan förutsätta. Ett fordon har en normal livscykel på 15-20 år och 20-30 000 mil. Den som köper en bil i de övre delarna av spannen kan inte ha höga förväntningar på bilens funktion, medan ett fordon som är mitt i spannen kan förväntas fungera, men ha delar som är slitna. Till exempel kan slitna däck och mindre bucklor vara normalt för en bil som har gått 15 000 mil och är 10 år gammal.

Varudeklarationen har en juridisk betydelse på det sättet att om någon komponent noterats som felaktig i varudeklarationen, kan köparen inte senare reklamera felet och kräva att säljaren ska stå för reparation, eller någon annan påföljd. Bilen kan då inte anses strida mot det köparen med fog kan förutsätta, eftersom köparen informerats om bristen. Motsatsvis kan köparen med fog förutsätta att en komponent som noterats som i normalskick fungerar, förutsatt att bilen inte är i slutet av sin livscykel, eller om det handlar om en ren slitagedel som kan vara sliten vid aktuell ålder och miltal.

Den köpare som upptäcker ett fel som inte är normalt för ålder och körsträcka och som inte upptagits i varudeklarationen bör reklamera felet till bilfirman och överväga att driva ärendet juridiskt.

För att göra gällande ett fel mot en säljare ska det ha funnits då bilen levererats. Ett fel som inträffar inom 6 månader från köpet måste säljaren bevisa att det inte fanns vid leverans (läs mer). En varudeklaration som upprättats av säljaren själv där samtliga komponenter angivits som i normalt skick, kan inte självständigt bevisa att en försåld bil varit felfri vid leverans.

Det förekommer också att alla komponenter/system i varudeklarationen anges som “osäker funktion” utan att detta specificeras närmare. En sådan varudeklaration har bedömts av allmänna reklamationsnämnden i ARN 2009-7187. Nämnden fann att varudeklarationen inte hade något bevisvärde och framstod som ett försök att friskriva sig från ansvar från säljarens sida. Nämnden bortsåg därför helt från varudeklarationen i sin bedömning.

– Låt din jurist göra anmälan till din rättsskyddsförsäkring

Tecknade du bilförsäkring samma dag som du köpte bilen? Bra, då täcks du av försäkringens rättsskyddsmoment! Rättsskyddet täcker normalt 80 % av dina kostnader för att anlita juridiskt ombud. 20 % av kostnaderna utgörs av självrisk, som du betalar. I ett typiskt fall där förlikning sker på ett tidigt stadium kan självrisken för dig som klient stanna på 1-2000 kr. Läs mer om priser och rättsskyddsförsäkring.

– Observera krav på reklamation

Har du upptäckt fel på din bil som du anser att säljaren ska svara för? Du har väl reklamerat felen till säljaren? Att en reklamation är utförd inom en viss tid efter att ett fel har upptäckts, eller borde ha upptäckts, är en förutsättning för att senare kunna göra gällande fel på ett fordon mot säljaren. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättsskyddsmomentet i din bilförsäkring som kan täcka juridiska kostnader.

Besök vår särskilda sida för mer information om reklamation där du har möjlighet att upprätta en reklamation direkt online (länk till reklamationssida). Självklart kan vi upprätta din reklamation åt dig.

– Anlita en biljurist – anlita Juristbyrån Din Juridik

På Juristbyrån Din Juridik driver vi som en av våra huvudinriktningar rättsfall som involverar bilar. Detta gör att vi har unik kompetens kring biljuridik som krävs för att driva ditt ärende framåt på bästa sätt. Ibland kan det finnas skäl att ingå förlikning med säljaren, då förhandlar vi för din räkning, enligt dina instruktioner. I andra fall låter vi ärendet gå hela vägen till dom i domstol.

Kontakta oss

15 min kostnadsfri rådgivning (08-559 16 295)

Kontakta oss genom att ringa oss på  redan idag! Du får upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning för en inledande diskussion kring ditt ärende. Vi hjälper dig att avgöra om ditt ärende är lämpligt att driva i domstol.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom fordonsrelaterad juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Biljuridik och övrig fordonsrelaterad juridik

Experter på fordonsjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.