Varudeklaration – vad är det och vilken betydelse har varudeklarationen?

En överenskommelse mellan MRF och Konsumentverket

Enligt en överenskommelse mellan Motorbranschens riksförbund (MRF) och Konsumentverket ska en varudeklaration upprättas varje gång en bilhandlare som är MRF-ansluten säljer en begagnad bil. Varudeklarationen ska skrivas under av köpare och säljare.

Det finns ingen lagbestämmelse som specifikt kräver upprättande av varudeklaration vid försäljning. Det finns också många mindre bilfirmor som inte är MRF-anslutna och därför inte omfattas av överenskommelsen. Det kan dock anses omfattas av god marknadsföringssed att upprätta varudeklaration och du kan ladda ned en varudeklaration från Konsumentverket och ta med till en bilhandlare inför ett bilköp.

Vad innehåller en varudeklaration?

Varudeklarationen från Konsumentverket innehåller grundläggande uppgifter om bilen, till exempel miltal, tillverkningsår, om bilen varit registrerad i utlandet, förekomsten av servicebok eller garantier. En varudeklaration innehåller också uppgifter om skicket på ungefär 20 olika komponenter/system på bilen så som koppling, växellåda och motor samt mönsterdjup.

Skicket graderas enligt följande:

N – Normalt skick gentemot bilens ålder och körsträcka

O – Osäker funktion/viss försämring jämfört med normalt

F – Felaktig/kräver reparation för normalt skick

Om ingen bokstav anges antas komponenten ha normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka.

Vad är syftet med varudeklaration?

Syftet med en varudeklaration är att upplysa köparen om skicket på bilen som denne står i begrepp att köpa. Varudeklarationen ska beskriva bilens skick vid säljtillfället och visar vad köparen kan förvänta sig om bilens skick.

En varudeklaration kan även skydda säljaren om säljaren tydligt på varudeklarationen upplyst om specifika fel.

Varudeklarationens juridiska betydelse

Konsumentköplagen anger bland annat att en vara är felaktig om den i vissa avseenden strider mot vad köparen med fog kan förutsätta. Ett fordon har en normal livscykel på 15-20 år och 20-30 000 mil. Den som köper en bil i de övre delarna av spannen kan inte ha lika höga förväntningar på bilens funktion, medan ett fordon som är mitt i spannet kan förväntas fungera, men ha delar som är slitna. Till exempel kan slitna däck och mindre bucklor vara normalt för en bil som har gått 15 000 mil och är 10 år gammal.

Varudeklarationen har en juridisk betydelse på det sättet att om någon komponent tydligt noterats som felaktig i varudeklarationen, kan köparen inte senare reklamera felet och kräva att säljaren ska stå för reparation, eller någon annan påföljd. Bilen kan då inte anses strida mot det köparen med fog kan förutsätta, eftersom köparen informerats om bristen. Detta förutsätter att köparen har undertecknat varudeklarationen. Motsatsvis kan köparen med fog förutsätta att en komponent som noterats som i normalskick fungerar, förutsatt att bilen inte är i slutet av sin livscykel, eller om det handlar om en ren slitagedel som kan vara sliten vid aktuell ålder och miltal.

Den köpare som upptäcker ett fel som inte är normalt för ålder och körsträcka och som inte upptagits i varudeklarationen bör reklamera felet till bilfirman och överväga att driva ärendet juridiskt.

För att göra gällande ett fel mot en säljare ska det ha funnits då bilen levererats. Ett fel som inträffar inom två år från köpet måste säljaren bevisa att det inte fanns vid leverans. En varudeklaration som upprättats av säljaren själv där samtliga komponenter angivits som i normalt skick, kan inte självständigt bevisa att en bil var felfri vid leverans.

Det förekommer också att alla komponenter/system i varudeklarationen anges som att de har “osäker funktion” utan att detta specificeras närmare. En sådan varudeklaration har bedömts av allmänna reklamationsnämnden i ARN 2009-7187. Nämnden fann att varudeklarationen inte hade något bevisvärde och framstod som ett försök att friskriva sig från ansvar från säljarens sida. Nämnden bortsåg därför helt från varudeklarationen i sin bedömning. Detsamma bör gälla om samtliga komponenter uppges vara felaktiga. En varudeklaration ska på ett sakligt och tydligt sätt beskriva bilens skick, det ska inte vara ett försök att friskriva sig från konsumentköplagens tvingande regler.

Låt din jurist göra anmälan till din rättsskyddsförsäkring

Tecknade du bilförsäkring samma dag som du köpte bilen? Bra, då täcks du vanligtvis av försäkringens rättsskyddsmoment! Rättsskyddet täcker normalt 60 % av dina kostnader för att anlita oss. I ett vanligt fall där förlikning sker på ett tidigt stadium kan självrisken för dig som klient stanna på 5-8000 kr. Läs mer om priser och rättsskyddsförsäkring.

Observera krav på reklamation

Har du upptäckt fel på din bil som du anser att säljaren ska svara för? Du har väl reklamerat felen till säljaren? Att en reklamation är utförd inom en viss tid efter att ett fel har upptäckts, eller borde ha upptäckts, är en förutsättning för att senare kunna göra gällande fel på ett fordon mot säljaren. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättsskyddsmomentet i din bilförsäkring som kan täcka juridiska kostnader.

Besök vår särskilda sida för mer information om reklamation där du har möjlighet att upprätta en reklamation direkt online (länk till reklamationssida). Självklart kan vi upprätta din reklamation åt dig.

Anlita en biljurist – anlita Juristbyrån Din Juridik

På Juristbyrån Din Juridik driver vi som en av våra huvudinriktningar rättsfall som involverar bilar. Detta gör att vi har unik kompetens kring biljuridik som krävs för att driva ditt ärende framåt på bästa sätt. Ibland kan det finnas skäl att ingå förlikning med säljaren, då förhandlar vi för din räkning, enligt dina instruktioner. I andra fall låter vi ärendet gå hela vägen till dom i domstol.

Frågor och svar

Vad är en varudeklaration?

En varudeklaration upprättas vid försäljning av personbilar och är ett dokument som beskriver bilens skick, utrustning och egenskaper.

Vad innehåller en varudeklaration?

En varudeklaration innehåller grundläggande uppgifter om bilen, dess utrustning och skicket på olika komponenter på bilen. Skicket graderas genom en tregradig skala.

Vad är syftet med en varudeklaration?

Syftet med en varudeklaration är att upplysa köparen om skicket på en bil och visa vad denne kan förvänta sig. En varudeklaration kan även skydda säljaren. Upprättandet och överlämnandet av varudeklaration inför ett köp förebygger tvist mellan köpare och säljare.

Vad är varudeklarationens juridiska betydelse?

Varudeklarationens juridiska betydelse är att den klargör vilka förväntningar köparen har rätt att ha på varans kvalité och kan förhindra köparen att åberopa fel som han upplysts om inför köpet. En varudeklaration där samtliga komponenter är i osäkert skick saknar juridisk betydelse.

Måste en varudeklaration upprättas?

En varudeklaration måste upprättas av bilhandlare som är MRF-anslutna. För övriga bilhandlare kan det anses följa av god marknadsföringssed att upprätta varudeklaration. Det blir ingen direkt sanktion mot den bilhandlare som inte upprättar varudeklaration.

Kan jag lita på en varudeklaration?

En varudeklaration ska beskriva bilens skick. Den utgör dock inget självständigt bevis för att bilen har det skick som påstås.

Kontakta oss

Kontakta oss genom att ringa oss på  redan idag! Du får upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning för en inledande diskussion kring ditt ärende. Vi hjälper dig att avgöra om ditt ärende är lämpligt att driva i domstol.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom fordonsrelaterad juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Biljuridik och övrig fordonsrelaterad juridik

Experter på fordonsjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.