Entreprenadrätt

Entreprenadrätt

Har du en entreprenadtvist?

En tvist uppkommer när oenighet uppstår mellan beställare och hantverkare/byggbolag och den oenigheten leder till att ditt krav avvisas. Vi kan hjälpa dig även innan en tvist har uppkommit. Det ger alltid en tyngd till din argumentation när en jurist för din talan mot entreprenören.

Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen är en del av entreprenadrätten. Entreprenadrätten behandlar bland annat tvister mellan hantverkare och konsumenter. Även när detaljerna i renoveringen eller byggnationen inte framgår direkt av kontraktet har konsumenten rätt att förvänta sig ett visst resultat. Entreprenören måste enligt konsumenttjänstlagen prestera ett fackmässigt resultat. Vad som är ett fackmässigt resultat i det enskilda fallet får bedömas med ledning av bruksanvisningar, branschstandarder och föreskrifter från myndigheter.

Lagen reglerar också när en entreprenad drar ut på tiden (dröjsmål) och inte färdigställs inom rimlig tid samt vilka påföljder du har rätt att göra gällande mot entreprenören.

Småhusentreprenader

Konsumenttjänstlagen innehåller särskilda regler för småhusentreprenader. Vid småhusentreprenader gäller extra förmånliga regler för dig som konsument i fråga om bevisbördans placering. Om det inte finns skriftligt avtal gällande arbetets omfattning, priset, prisets beräkning, tiden för betalning och arbetets slutförande ska ditt påstående om vad som överenskommits godtas. Regeln syftar till att tvinga byggbolag till skriftliga avtal för varje delmoment vid småhusentreprenader. Endast om det anses framgå av omständigheterna i övrigt sätts regeln ur spel.

Kontakta oss

Vi kan entreprenadjuridik och entreprenadtvister, inbegripet standardavtalen på området (till exempel Hantverkarformuläret och ABS 09). Vi bistår dig genom hela processen – från krav till domstolsutslag eller förlikning. Vi kan också medla i en konflikt mellan dig och entreprenör. Vår jurist kommer att ha ett nära samarbete med dig som klient och vi ser till att föra fram det du vill få fram i processen.

 

Notera att du i vissa fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning genom din hemförsäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

 

Ring oss för en gratis konsultation (15 min) 08-559 16 295

Du har alltid 15 minuter fri tid när du kontaktar oss första gången för att vi ska kunna analysera ditt behov av juridisk rådgivning. Vi återkommer sedan med förslag på hur vi kan få dig att nå framgång.