Allmänna villkor Juristbyrån Din Juridik AB

Webbplatsen tillhandahålls av Juristbyrån Din Juridik AB (”Juristbyrån”) med organisationsnummer 559147-2443.

Nedanstående allmänna villkor (”Villkor”)  gäller för samtliga användare av www.d-jur.se med underliggande webbsidor (”Webbsidan”) samt den som beställer någon produkt av Juristbyrån.

Med produkt avses avtal och andra dokument som köps på webbsidan eller upprättas av jurist samt all juridisk rådgivning/juridisk hjälp lämnat av Juristbyråns jurister.

Besökare accepterar nedanstående Villkor genom att besöka Webbsidan. Villkoren kan när som helst ändras utan särskilt meddelande. Besökare är själv skyldig att hålla sig uppdaterad om Villkoren.

1. Webbsidans användning 

1 Allmänt

Webbsidan är avsedd för att tillhandahålla information rörande juridik samt juridiska avtal och andra dokument. Informationen på hemsidan är av allmän karaktär och kan inte utan vidare användas i enskilda fall.

 

Genom ett formulär kan användarna själva skapa produkter i form av juridiska avtal. Användarna vägleds genom formuläret för att uppge rätt information för att ett juridiskt relevant avtal ska kunna skapas. Produkten genereras efter det att betalning skett i enlighet med den data som besökaren matat in i formuläret.

2. Betalningsvillkor  

2.1. Produkter köpta på Webbsidan
På Webbsidan kan besökare köpa produkter av Juristbyrån. Avtal ska anses ha träffats när besökaren trycker på knappen ”till betalning”. Kunden accepterar de allmänna villkoren genom att ingå avtal.

Alla priser på hemsidan som riktar sig mot privatpersoner avser pris inklusive moms. Juristbyrån förbehåller sig rätten att justera priser.

2.2. Produkter köpta av jurist 
Besökare/kund kan köpa produkter genom att anlita en jurist hos Juristbyrån. Avtal ska anses ha träffats när en bokningsbekräftelse eller e-postmeddelande med prisuppgift har skickats till kunden.

Produkter debiteras med angivet fast pris per produkt eller enligt särskild överenskommelse.

 

2.3. Betalning
Betalning sker genom kort eller genom fakturabetalning.

Kortbetalning sker genom Stripe, ett företag som hanterar online-verifiering av kreditkort på ett säkert sätt. När Kund fyllt i sina kortuppgifter krypteras kontokortsnumret direkt. Kommunikationen till Stripe-servern sker genom krypterad direktförbindelse. När sedan Kundens information skickas till banken används bankens säkerhetssystem. Juristbyrån hanterar inga kortuppgifter.

 

För faktura gäller 10 dagar betalningsfrist. Dröjsmålsräntan uppgår till referensräntan + 25 %.

 

3. Behandling av personuppgifter 

3.1 Allmänt om Juristbyråns behandling av personuppgifter 
Besökare och Kund samtycker till att personuppgifter som har samband med användande av Webbplatsen och köp av produkter samt sådana uppgifter som förmedlats i kontakt med oss (via telefon, videomöte eller e-post) behandlas i enlighet med dessa villkor.

Juristbyrån är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i samband med uppdrag eller köp. Juristbyrån kan även vid behov i ärenden komma att komplettera uppgifterna med inhämtning av information av från offentliga register.

 

3.2 Typer av personuppgifter 
Kund ombeds vid köp av produkter att mata in eller lämna uppgifter som kan utgöra personuppgifter. Personuppgifter som Juristbyrån inhämtar och behandlar hanteras i överensstämmelse med Dataskyddsförordningens (GDPR 2016/679) bestämmelser och övrig gällande rätt.

Exempel på personuppgifter som kan samlas in är; namn, adress, telefonnummer, personnummer, organisationsnummer, e-postadress, inloggningsuppgifter, IP-nummer, civilstånd, bankuppgifter, fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer samt registreringsnummer för fordon.

 

3.3 Ändamål och omfattning av Juristbyråns behandling av personuppgifter  
Personuppgifterna behandlas av Juristbyrån för fullgörelse av avtal med kund och sker även för att Juristbyrån ska kunna fullgöra skyldigheter enligt lag. Personuppgifterna kan även användas som underlag för kundundersökningar samt för statistik. Juristbyrån kan även komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål såsom utskick till Kund av nyhetsbrev och erbjudanden, om Kund inte har motsatt sig sådan marknadsföring.

Personuppgifter som Juristbyrån inhämtar om Besökare och Kund behandlas hos Juristbyrån och andra företag som Juristbyrån samarbetar med, i syfte att förbereda och fullgöra tjänsten.

 

3.4 Lagring av personuppgifter 
Juristbyrån lagrar kunders och användares personuppgifter. Personuppgifterna lagras endast så länge som är nödvändigt med hänsyn till de syften som uppgifterna behandlas för.

 

Kunduppgifterna raderas efter 24 månader. I en del fall behöver uppgifter lagras längre för att t.ex. uppfylla lagstadgade krav på bokföring och liknande.

 

3.5 Rättigheter som registrerad 
Privatperson som besöker hemsidan eller Kund har rätt att begära ut uppgift om lagrade personuppgifter hos Juristbyrån och vid behov begera rättelse eller att behandlingen ska begränsas eller att uppfigter ska raderas. Kunden kan lämna in klagomål till Datainspektionen.

 

För att begära åtgärd enligt ovan behöver du skicka brev till oss: Juristbyrån Din Juridik, att. Dataskyddsombud, Stortorget 3, 111 29 Stockholm. Begäran ska vara undertecknad och inkludera kopia på id-handling. Den undertecknade begäran inklusive kopia på id-handling kan också scannas och skickas via e-post till info@d-jur.se.

Jurisbyrån har rätt att neka radering om det finns legala skyldigheter som hindrar omedelbar radering av vissa personuppgifter.

3.6 Cookies 
På Webbsidan används cookies och tags för att Webbsidan ska fungera väl. En cookie är en textfil som skickas från Juristbyråns webbserver och sparas i besökarens webbläsare. Genom att använda Webbsidan samtycker du till att cookies används.

3.7 Personuppgiftsombud 
Personuppgiftsansvarig behandlingen av personuppgifter är Juristbyrån Din Juridik AB. Dataskyddsombud nås på info@d-jur.se.

 

4. Ansvarsbegränsningar  

4.1 Juristbyråns ansvar vid köp av produkter på hemsidan 
Utformandet av produkten är baserat på uppgifter från kund samt det rättsläge som gäller vid skapandet av produkten.

Besökare och kund ansvar för att lämna korrekta uppgifter. Juristbyrån ansvarar, om besökare och kunds uppgifter är korrekta och i överensstämmelse med gällande rätt, för att produkten är korrekt utformad med hänsyn till gällande rätt.

Skapandet av produkter på webbsidan genom automatisk databehandling kan aldrig ersätta personlig juridisk rådgivning i enskilt fall.

Kund ansvarar själv för skada som kan drabba denne på grund av fel eller brist i Kunds egna data och/eller teknisk utrustning.

Rådgivningen på Webbsidan är baserad på omständigheter som besökare och kund anger samt fakta och rättsläge vid den tidpunkt då de ges.

4.2 Juristbyråns ansvar vid rådgivning av jurist 
Vid juridisk rådgivning av jurist till Kund via telefon och/eller vid utformning av Produkt är rådgivningen anpassad till förhållandena i det enskilda fallet och de sakomständigheter samt instruktioner Kunden uppger. Kund ansvarar för riktigheten av lämnade sakomständigheter. Kund kan inte använda rådgivningen för annat ändamål eller för annat ärende än för vilket rådgivningen gavs.

Juristbyrån ger inte juridisk rådgivning om eller baserat på rättsläget i någon annan jurisdiktion än Sverige. Uppgifter som lämnas om andra jurisdiktioner baserar sig på allmän erfarenhet och kan inte ersätta juridisk sakkunskap i det landet.

4.3 Generella ansvarsbegränsningar 
Juristbyrån är inte ansvarig gentemot Kunden för förlust eller skada som uppkommit till följd av att Kunden använt råd eller produkter i annat sammanhang än de givits. Ansvaret för direkt skada är begränsat till ett belopp om ett hundra tusen svenska kronor, såvida inte Juristbyrån handlat grovt vårdslöst eller uppsåtligt. Juristbyrån svarar inte för indirekt skada utöver vid fall av grov vårdslöshet.

Juristbyrån är inte ansvarig för skada som beror på force majeure.

5. Reklamation  
Kund ska omgående för Juristbyrån påtala (reklamera) eventuella fel eller brister i produkt eller rådgivning. Reklamation ska lämnas så snart kund upptäckt eller bort upptäcka felet. Reklamation görs till info@d-jur.se eller till Juristbyrån Din Juridik AB, Stortorget 3, 111 29 Stockholm.

I det fall Kund och Juristbyrån inte kan komma överens kan kund lämna in en klagomålsanasökan för tvistlösning via Europeiska kommissionens onlineplattform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SV.

6. Ångerrätt vid köp 
Vid köp av produkt på hemsidan skapas en skräddarsydd produkt speciellt utformat efter kundens uppgifter. Eftersom produkten som erhålls av Kund är av en tydlig personlig prägel, skapad enbart för just denna Kund vid köptillfället, baserat på Kundens svar/val, finns ingen möjlighet till ångerrätt efter avslutat köp, i enlighet med 2 kap 11§ Distansavtalslagen.

7. Ångerrätt vid beställning av telefonrådgivning
Om Kund beställer telefonrådgivning av jurist för upprättande av dokument och efter samtalet väljer att inte beställa det dokument som Kund bokat telefonrådgivning för, anses dock ändå en del av tjänsten utförd och en avgift på 995 kr inkl moms debiteras.

8. Upphovsrätt 
Hela Webbplatsen omfattas av upphovsrätt och är förbjuden att kopiera utan skriftligt medgivande. Avtal som kund erhåller får användas fritt, dock får inte kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller annan distribution ske för kommersiellt syfte.

9. Tvist 
Kontakta oss direkt om du inte är nöjd: info@d-jur.se.

Om kund efter kontakt fortfarande inte anser sig nöjd kan kund vända sig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM

Allmänna Reklamationsnämnden är opartisk och prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare utan kostnad. Juristbyrån följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och beslut vid eventuell tvist.

10. Ändringar på Webbplatsen eller i villkoren 
Juristbyrån har rätt att när som helst göra ändringar på Webbsidan eller i villkoren. Den senaste versionen finns alltid på www.d-jur.se. Nya villkor gäller endast för uppdrag startade efter att de nya villkoren gjorts tillgängliga på webbsidan.

 

11. Klarnas betalningsalternativ

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

  • Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här.
  • Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.
  • Betala Direkt: Automatisk dragning från ditt bankkonto: baseras på autogiro och ditt konto debiteras ca två bankdagar efter köpet genomförts eller att varan skickats. Villkoren för användande av autogiro finner du här.
  • Banköverföring: Ditt konto debiteras omedelbart efter att beställningen har lagts.

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy.

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

12. Personuppgiftspolicy vid betalning med Klarna

För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.

 

Villkor uppdaterade 2020-02-07