Allmän köprätt – Jurist hjälper i tvist mellan köpare och säljare

Köpt eller sålt ett fordon, båt, en maskin, eller någonting annat? Har det uppkommit problem i affären, eller är du redan i tvist? Då kan du behöva hjälp av en jurist, eller advokat, som är expert på juridiken kring köp av så kallad lös egendom – köprätt.

Vår jurist hjälper dig både om du är på väg att hamna i tvist, eller redan är i tvist.

– Konsumentköp

Vid köp av lösa saker – varor som till exempel hemelektronik, kläder, möbler, båtar, bilar och övriga fordon mellan näringsidkare och konsument, gäller Konsumentköplagen 2022:260. Begreppet konsument definieras i 2 § som en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

Konsumentköplagen innebär ett stärkt skydd för köparen jämfört med vad som gäller i annat fall. Lagen är tvingande till förmån för konsumenten. Detta innebär att det inte går att skriva avtal som innebär ett sämre skydd för konsumenten än det som lagen erbjuder.

Om du har köpt en vara över internet från en näringsidkare i annat land gäller dock lagen endast om näringsidkaren särskilt riktar sig mot Sverige genom att t.ex. tillhandahålla en webbsida på svenska. I annat fall gäller det landets lagstiftning där säljaren är belägen, i regel det landets konsumentköplag.

– Köp mellan näringsidkare och privatpersoner eller mellan privatpersoner

Köplagen (1990:931) gäller vid köp av lös egendom mellan privatpersoner sinsemellan och mellan företag sinsemellan. Lös egendom inkluderar varor enligt vad som sagts ovan, men även köp av till exempel aktier, affärsrörelser och bostadsrätter. Det innebär att även om köparen är att betrakta som konsument och säljaren som näringsidkare, gäller köplagen för sådan egendom som just nämnts. Lagen gäller inte för köp av fast egendom, det vill säga fastigheter – då gäller istället jordabalk (1970:994).

Köplagen innehåller inte samma skydd för köparen som konsumentköplagen – köplagen är mer balanserad mellan köpare och säljare. Till skillnad från konsumentköplagen är köplagen inte tvingande och avtalsparterna kan avtala om annat än det som står i lagen. Även sedvänja i branschen och handelsbruk kan ersätta lagens bestämmelser.

Vid internationella köp över till exempel internet gäller inte köplagen (se nästa stycke).

– Internationella köp mellan näringsidkare

Vid internationella köp av varor mellan näringsidkare, dvs. där köpare och säljare är belägna i olika länder, kan parterna i avtal välja vilket lands lag som ska tillämpas. Om svensk lag väljs så tillämpas Lag (1987:822) om internationella köp (CISG).

Om det inte anges något i avtal mellan parterna vilket lands lag som ska tillämpas gäller normalt den lag som gäller i landet där säljaren har sitt hemvist. Detta framgår av Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker 4 §. Det ska dock noteras att över 80 stater är delaktiga till samma FN-konvention som Sverige och därmed tillämpas CISG på samma sätt som Sverige gör i det fallet då de ländernas lagar är tillämpliga. Läs mer om internationella köplagen (CISG).

Om köpare och säljare båda är privatpersoner tillämpas normalt det lands lag där säljaren har sitt hemvist. Om det i parternas avtal är angivet att svensk lag ska tillämpas, ska köplagen tillämpas.

– Förutsättningar för säljarens ansvar

För att säljaren ska ansvara för ett upptäckt fel måste kravet grunda sig på ett sådant fel som säljaren ansvarar för. Detta innebär att felet ska uppfylla dessa förutsättningar:

  • Felet måste vara ett köprättsligt fel – det vill säga felet gör att varans skick till exempel strider mot avtalet eller vad köparen rimligen kan förvänta sig, och
  • felet ska vara ett ursprungsfel, och
  • för det fall undersökningsplikt föreligger, ska denna vara uppfylld, och
  • felet ska ha reklamerats inom skälig tid från tidpunkten då felet upptäckts eller bort upptäckas

– Jurist möjliggör snabb lösning

En tvist löses inte alltid genom att anlita en advokat eller jurist. Ett alternativt sätt att lösa tvist är till exempel via allmänna reklamationsnämnden (ARN) om det handlar om ett konsumentköp. Ofta väljer näringsidkare dock att ignorera nämndens rekommendationer. Förfarandet kan inte heller användas när säljaren är en privatperson eller mellan näringsidkare. Det underlättar att anlita en jurist innan en domstolstvist brutit ut. Att anlita jurist ger styrka till din argumentation. Ett sådant drag kan möjliggöra en förlikningslösning i tidigt skede.

Vi tar i ett första skede kontakt med din motpart och framför dina krav uppbackade av god juridisk argumentation. Det spelar ingen roll om motparten är en privatperson eller ett företag. Ofta är den första kontakten tillräcklig och tvisten kan lösas innan domstol. Om tvisten behöver tas i domstol leder en vinnande dom till ett tvingande rättesnöre för bilfirman.

Våra jurister är experter på köprätt

Juristbyrån Din Juridik är specialiserad på juridiken kring köp av varor i allmänhet – köprätten. Exempel på tvister där Din Juridik bistår är tvister med bilhandlare, försäkringsbolag och mellan privatpersoner. Vi bistår även i ärenden kring internationella köp. Vi bistår köpare såväl som säljare. Vi är en juristbyrå som bistår i alla juridiska ärenden kring köprätt. Vi biträder privatpersoner såväl som företag i hela Sverige.

– Ärlig bedömning av utsikterna i ditt fall

Vår ambition är att hela tiden driva ditt mål framåt för den snabbaste, bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi ger dig en rak och tydlig bedömning av dina utsikter att nå framgång. Vi tar oss inte an fall där vi bedömer att utsikterna till framgång är små. Läs mer om några av våra fall.

Observera krav på reklamation

Har du upptäckt fel på din bil som du anser att säljaren ska svara för? Du har väl reklamerat felen till säljaren? En reklamation ska ske inom skälig tid från det att ett fel upptäckts, eller borde ha upptäckts. Reklamation ska alltså göras skyndsamt efter det att du upptäckt ett fel. Genomförd reklamation är en förutsättning för att göra gällande t.ex. rätt till avhjälpande, hävning, prisavdrag eller skadestånd. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättskyddsmomentet i din bilförsäkring som kan täcka juridiska kostnader.

– Rättsskyddsförsäkring

I en bil- eller båtförsäkring ingår i de allra flesta fall ett så kallat rättsskyddsmoment/rättsskyddsförsäkring. För övriga köp kan rättsskydd finnas i hemförsäkring eller företagsförsäkring. Denna del av försäkringen täcker kostnader för juridiskt ombud med undantag för självrisk. Om du tecknat försäkringen senast samma dag som du köpt varan täcker försäkringen normalt en tvist med säljaren. På samma sätt gäller försäkringen för säljaren förutsatt att denne var försäkrad på dagen för försäljning.

– Gör reklamation redan innan

Vi rekommenderar att du gör reklamation innan du anlitar oss eftersom vi då direkt kan skicka in en ansökan till försäkringsbolaget. Läs mer om priser och rättsskydd.

Besök vår särskilda sida för mer information om reklamation där du har möjlighet att upprätta en reklamation direkt online (länk till reklamationssida). Lagen föreskriver ingen tvingande metod för att göra reklamation. Vanliga metoder är rekommenderat brev eller e-post. Det behöver av reklamationen endast framgå vilka fel du funnit på fordonet och att du avser att göra motparten ansvarig för felen. Oavsett hur du gör reklamationen bör du spara en kopia så att du kan bevisa att reklamation har skett.

Kontakta oss

Upp till 15 minuter kostnadsfritt

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din försäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 9 av 10 vunna eller förlikta mål inom köprättslig juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Köprättslig juridik

Experter på köprätt

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på köprättslig juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

UTMÄRKT
19 recensioner
marcus fjeldstad
marcus fjeldstad
2022-05-31
Mycket bra hjälp !
Läs mer
Tommy Lokander
Tommy Lokander
2022-05-30
Vill verkligen rekommendera Juristbyrån Din Juridik. De svarade snabbt på mail och allt gick väldigt smidigt. Utan juridisk hjälp kom vi ingen vart, så vi är supernöjda med Din Juridik och förlikningen med bilfirman.
Läs mer
Ola Gräsberg
Ola Gräsberg
2022-01-25
Mycket bra bemötande, tydlig kommunikation och snabbt svar. Rekommenderas!
Läs mer
Isse
Isse
2022-01-15
Fick snabb och professionell vägledning.
Läs mer
Per Karnbrink
Per Karnbrink
2021-12-20
Från den första kontakten till förlikningen med bilfirman, har juristen agerat kunnigt. Otroligt skönt att ha ett professionellt bollplank i en svår situation. Han såg till att rätt blev rätt, utan tingsrätt! Rekommenderas!!
Läs mer