Juridiken kring klassiska bilar
Biljuridik – dagens bilar är komplicerade och ett fel kan innebära höga kostnader – detta gör det allt viktigare att ta hjälp av jurist när något gått snett

Biljuridik – Juridiken kring bilen

Vare sig du har köpt eller sålt en bil kan du behöva hjälp av en expert på biljuridik – vi kan kalla det en biljurist. 

Vår jurist hjälper dig om du har köpt eller sålt en bil och är på väg att hamna i tvist, eller redan är i tvist.

Alla tvister behöver inte lösas genom att gå till domstol. Det kan dock underlätta att anlita en jurist mot till exempel en bilsäljare redan innan en domstolstvist har brutit ut för att ge styrka åt dina argument. Vi tar i ett första skede kontakt med din motpart och framför dina krav och de rättsliga grunderna för kraven. Oftast är detta tillräckligt och tvisten kan lösas i ett tidigt skede.

Våra jurister är experter på juridiken kring bilen (biljuridik)

Din Juridik är experter på den juridik som behandlar köp av bilar och fordon i allmänhet – köprätten. Vi är också kunniga inom myndighetsrelaterad juridik så som körkortsfrågor, besiktningsfrågor med mera. Exempel på tvister där Din Juridik bistår är tvister med verkstäder, bilhandlare, försäkringsbolag och konsumenter – ofta mellan bilsäljare och bilköpare. Vi hjälper dig också i tvister om körkortsingripande. Vi är en juristbyrå som bistår i alla juridiska ärenden kring köp av bil samt köp av övriga fordon och vi biträder privatpersoner såväl som företag i hela Sverige.

Vår ambition är att hela tiden driva ditt mål framåt för den snabbaste, bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi ger dig en rak och tydlig bedömning av dina utsikter att nå framgång. 

Som en förebyggande juristbyrå jobbar vi även proaktivt genom att formulera bra avtal vid köp av framförallt mer exklusiva och/eller äldre bilar. Bra avtal förebygger framtida tvister.

Observera krav på reklamation

Har du upptäckt fel på din bil som du anser att säljaren ska svara för? Du har väl reklamerat felen till säljaren? Att en reklamation är utförd inom en viss tid efter att ett fel har upptäckts, eller borde ha upptäckts, är en förutsättning för att senare kunna göra gällande fel på ett fordon mot säljaren. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättskyddsmomentet i din bilförsäkring som kan täcka juridiska kostnader.

Besök vår särskilda sida för mer information om reklamation där du har möjlighet att upprätta en reklamation direkt online (länk till reklamationssida).

Ett av våra fall

En kund köpte en bil på en bilfirma i södra Stockholm. Kort efter köpet visade det sig att det förelåg fel på bilen – bland annat i form av trasig fyrhjulsdrift och en förfalskad servicebok enligt vilken viktiga servicedelar skulle varit utbytta.

Kunden försökte i närmare ett år förmå bilfirman att i första hand åtgärda de upptäckta felen. Eftersom bilfirman inte uppfyllde sin skyldighet att avhjälpa felen lät kunden Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) pröva ärendet. Nämnden ansåg att kunden hade rätt att få sina pengar tillbaka mot återlämnande av bilen. Bilfirman ignorerade ARN:s beslut.

Kunden tog en tid senare kontakt med Juristbyrån Din Juridik och vi krävde att bilfirman skulle återta bilen mot att vår klient skulle återfå köpeskillingen. Efter tuffa förhandlingar och tät korrespondens kunde fallet lösas innan stämningsansökan behövde skickas till domstol och vår klient återfick köpeskillingen av bilfirman.

Den slutliga kostnaden för klienten blev endast cirka 1900 kr eftersom kundens rättsskyddsförsäkring betalade resten (normalt står rättsskyddet för 80 % av de juridiska kostnaderna). Att klienten tog hjälp av jurist ledde i detta fall till en snabb lösning av tvisten.

Kontakta oss

Kontakta oss redan idag för en gratis och förutsättningslös inledande diskussion med din jurist. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din bilförsäkring som kan täcka större delen av kostnaderna (oavsett om du kräver ersättning, eller blir krävd på ersättning).

Urval av bilrelaterad juridik

Köprättsliga tvister (fel på fordon)

Köprättsliga tvister relaterade till bilar är tvister mellan köpare och säljare. Det vanligaste scenariot är en köpare som hävdar att fel som säljaren ska svara för föreligger på ett köpt fordon. När det handlar om försäljning från en bilhandlare till en konsument har säljaren enligt konsumentköplagen ett förstärkt ansvar för fel på det sålda fordonet. Juristbyrån Din Juridik hanterar en stor mängd köprättsliga tvister relaterade till fordon varje år.

Tvister om äganderätt

En annan vanligt förekommande typ av tvist som vi återkommande hanterar är tvister om äganderätten till ett fordon. Det kan handla om frågor som huruvida ett giltigt köpeavtal har kommit till stånd. Det är möjligt att ändra den registrerade ägaren till ett fordon i vägtrafikregistret genom att med framgång föra talan i domstol om bättre rätt till ett fordon. Den registrerade ägaren är enligt juridiken inte nödvändigtvis den faktiska/reella ägaren.

Körkortsjuridik

Vid fortkörning, andra trafikbrott eller förseelser såsom rattfylla eller vårdslöshet i trafik kan Polisen eller Transportstyrelsen göra ett så kallat körkortsingripande. Genom att anlita jurist kan du öka dina möjligheter att behålla ditt körkort.

Moms vid import och export av fordon

Vid bilimport och bilexport av nya bilar, eller nästan nya bilar, måste de särskilda reglerna för mervärdesskatt (moms) som gäller i dessa fall beaktas. Bilar som omsätts inom 6 månader från första ibruktagande eller har körts högst 6000 kilometer klassas som “nya transportmedel” vad gäller moms. När det gäller nya transportmedel är utgångspunkten att köparen och inte säljaren ska betala moms i sitt hemland.

Juristbyrån Din Juridik har biträtt företag vid olika momsfrågor rörande bilimport och bilexport. Genom att anlita jurist för att utreda momsfrågorna undviker du att bli överraskad i beskattningshänseende. Eftersom momsen på en ny bil uppgår till betydande belopp (25 % av nettopriset), blir det tråkiga konsekvenser om moms måste betalas två gånger. Anlita oss med fördel för en rättsutredning i ditt fall.

Kontakta oss

Upp till 15 minuter kostnadsfritt

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning.