Fastighetsrätt och bostadsjuridik

Fastighetsrätt och bostadsjuridik

Din fastighetsjurist

Juristbyrån Din Juridik erbjuder expertrådgivning inom allt som rör fastigheter och bostadsrätter. Vanligt förekommande tvister är sådana som gäller dolda fel, servitut eller tvist med bostadsrättsföreningar. Nedan presenterar vi några av de vanligast förekommande spörsmålen inom fastighetsrätten.

Frågan om dolda fel i en fastighet handlar ytterst om vem av säljaren eller köparen som ytterst ska bekosta avhjälpandet av ett fel. Vad som måste bedömas är om felet hade varit upptäckbart för en “kunnig lekman” – är svaret nej innebär det att felet är dolt och att säljaren ska få ett prisavdrag. I extrema fall kan hävning av köpet bli aktuellt. I en del fall där felet inte är dolt kan möjlighet finnas att kräva ersättning från en eventuell besiktningsman.

Dolda fel i bostadsrätt behandlar samma grundläggande problem som dolda fel i fastigheter, men bedöms enligt andra regler, eftersom en bostadsrätt i juridisk mening är lös och inte fast egendom. Dolda fel i bostadsrätt bedöms därför enligt den köprättsliga lagstiftningen på samma sätt som lösa saker såsom bilar, båtar och dylikt.

Det är av avgörande betydelse att en reklamation av ett fel i en fastighet eller bostadsrätt sker inom skälig tid från det att felet upptäcks. Reklameras inte felet inom en viss tid, förloras rätten att föra talan om felet. Vi hjälper dig utforma en juridiskt godtagbar reklamation.

Att ge bort en fastighet eller bostadsrätt i gåva ger upphov till framförallt skattemässiga gränsdragningar. Vi hjälper dig bedöma vad som räknas som en gåva skattemässigt och vad som räknas som ett köp. Räknas gåvan skattemässigt som ett köp kommer givaren att kapitalvinstbeskattas. Besök vår särskilda sida för gåvobrev, där du även kan boka telefonmöte för upprättande av gåvobrev: länk.

Vi företräder dig i din fastighets- eller bostadsrättsaffär. Att köpa en fastighet eller bostadsrätt innebär för de allra flesta en betydande investering, kanske livets största. Eftersom det handlar om stora summor innebär en fastighetsaffär alltid en risk. Vi kan fallgroparna i fastighetsaffären och kan hjälpa dig med att upprätta köpekontrakt, göra lagfartsansökning, utforma friskrivningsklausuler med mera.

Tvister om servitut är vanligt förekommande. Särskilt ofta uppkommer gränsdragningsproblematik vad beträffar avtalsservitut. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

 

Ring oss för en gratis konsultation (15 min) 08-18 98 91

Du har alltid 15 minuter fri tid när du kontaktar oss första gången för att vi ska kunna analysera ditt behov av juridisk rådgivning. Vi återkommer sedan med förslag på hur vi kan få dig att nå rättslig framgång.