Ursprungsfel och bevisbörda

För att en säljare ska ansvara för ett fel ska felet normalt ha förelegat vid köpet. Den här artikeln behandlar frågan om ursprungsfel och bevisbörda vid köp av lös egendom – till exempel bostadsrätter, värdepapper och lösa saker så som fordon, båtar, maskiner och hemutrustning. Artikeln behandlar även frågan vid köp av bostadsrätter, men inte fastigheter, som har en egen reglering.

Först och främst måste ett faktiskt fel som köparen hittar på en köpt vara, också vara ett köprättsligt fel, för att köparen ska kunna göra gällande felet (läs mer). En köpare måste i normalfallet även bevisa att det köprättsliga felet fanns vid tidpunkten för riskens övergång/avlämnandet/leveransen av varan – det vill säga att det är ett ursprungsfel. Det innebär att felet inte har uppstått efter köpet till följd av felaktig användning, slitage eller liknande omständigheter. Om köparen kan bevisa att felet var närvarande vid leveransen, kan köparen ha rätt att reklamera varan till säljaren och begära rättelse. Att bevisa ursprungsfel kan i många fall kan vara en av de svåraste sakerna att bevisa för köparen och kan ofta kräva ingående tekniska undersökningar. För konsumentköp är reglerna mer generösa mot köparen, som vi ska se nedan.

Ursprungsfel enligt Konsumentköplagen

Konsumentköplagen 2022:260 gäller köp mellan näringsidkare och konsumenter vid köp av lösa saker (läs mer om gränsen för lagens tillämplighet). Till exempel mellan en bilhandlare, båtförsäljare, handelskedja eller annan näringsidkare och en privatperson. Lagen gäller alltså inte köp när köpeobjektet är en bostadsrätt eller någon typ av värdepapper även om köparen är konsument.

Av 4 kap 14 § framgår att frågan om en vara är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som fanns vid den tidpunkten, även om felet visar sig senare. Av paragrafen framgår att åtminstone ursprunget till ett fel måste ha funnits vid/innan avlämnandet av varan.

4 kap 17 § innehåller dock en särskild regel om bevisbördan för att ett fel är ett ursprungsfel. Paragrafen innebär nämligen att ett fel som visar sig inom två år efter avlämnandet, alltid ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas av säljaren, eller om detta är oförenligt med felets art. Detta innebär att köparen har större möjligheter att med framgång hävda ett fel som upptäcks inom två år från köpet mot säljaren. Säljaren måste alltså inom denna tidsgräns bevisa att det inte är tal om ett ursprungsfel eller att felet är av sådan art att det inte kan ha funnits vid avlämnandet. Ett exempel på att det är oförenligt med felets art är när köparen kan visa att det handlar om ett fel som måste ha orsakats av köparens felaktiga brukande eller vanvård så som en krockskada på en bil eller en repad display. Kravet på styrkan i säljarens bevisning minskar i takt med tiden från köpet.

Efter två år från avlämnandet har köparen full bevisbörda för att felet fanns vid avlämnandet.

En garanti kan dock förlänga den tid som säljaren har bevisbördan för att visa att ursprungsfel ej föreligger och en garanti kan även innebära att fel som helt och hållet inträffat efter köpet omfattas av säljarens ansvar (läs mer om garantier).

OBS: för avtal om köp som ingåtts innan 1 maj 2022 gäller en kortare tid om sex månader istället för två år för den omvända bevisbördan enligt ovan.

Ursprungsfel enligt Köplagen (1990:931)

Köplagen (1990:931) gäller vid köp av lös egendom mellan privatpersoner sinsemellan och mellan företag sinsemellan och då privatpersoner säljer till företag. Lös egendom inkluderar utöver lösa saker (se ovan), även bostadsrätter, aktier och köp av affärsrörelser/företag.

Köplagens regler om tidpunkt för felbedömningen gäller på liknande sätt som konsumentköplagen (se ovan). 21 § köplagen anger att frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Säljaren ansvarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare. Det måste alltså även här vara tal om ett ursprungsfel.

Det finns en viktig skillnad mot konsumentköplagen som är att köparen alltid har full bevisbörda för att felet som visat sig efter köpet är ett ursprungsfel. Det finns ingen regel om omvänd bevisbörda för ursprungsfel då köplagen är tillämplig.

En garanti kan dock göra att säljaren har bevisbördan för att visa att ursprungsfel ej föreligger (på liknande sätt som enligt konsumentköplagen) och en garanti kan även innebära att fel som helt och hållet inträffat efter köpet omfattas av säljarens ansvar (läs mer om garantier).

Ursprungsfel enligt Internationella köplagen, CISG (1987:822)

Internationella köplagen (CISG) gäller vid köp mellan näringsidkare i olika länder (läs mer). Lagen har liknande reglering som köplagen.

Så här kan köparen bevisa ursprungsfel

För att bevisa att fel fanns vid leveransen (ursprungsfel) kan följande faktorer vara relevanta:

  • Bevarade bevis: Det kan vara till hjälp att bevara bevis som visar att felet fanns vid leveransen. Det kan inkludera kvitton, fakturor, kontraktsdokument, leveransbevis eller andra dokument som visar när varan levererades och i vilket skick den befann sig.
  • Direkta observationer: Om felet var uppenbart vid leveransen bör man dokumentera det genom fotografier eller videobevis. Det kan ge tydliga bevis på att felet fanns när varan överlämnades.
  • Vittnesmål: Om det finns vittnen som kan intyga att felet fanns vid leveransen, kan deras vittnesmål vara till hjälp. Det kan vara personer som var närvarande vid leveransen eller personer som har direkt kunskap om varans skick vid den tidpunkten.
  • Expertutlåtanden: I vissa fall kan det vara nödvändigt att anlita en oberoende expert för att bedöma varans skick vid leveransen. Expertens utlåtande kan ge objektiva bevis på felet och dess existens vid leveransen.

Det är viktigt att dokumentera och samla in sådana bevis så snart som möjligt efter att felet har upptäckts. Ju mer konkreta och tydliga bevis som kan presenteras, desto starkare blir argumentationen för att felet fanns vid leveransen.

Våra jurister är experter på köprätt

Juristbyrån Din Juridik är specialiserad på juridiken kring köp av varor i allmänhet – köprätten. Exempel på tvister där Din Juridik bistår är tvister med bilhandlare, tillverkare, försäkringsbolag, mellan näringsidkare och mellan privatpersoner. Vi bistår även i ärenden kring internationella köp. Vi bistår köpare såväl som säljare. Vi är en juristbyrå som bistår i alla juridiska ärenden kring köprätt. Vi biträder privatpersoner såväl som företag i hela Sverige.

– Ärlig bedömning av utsikterna i ditt fall

Vår ambition är att hela tiden driva ditt mål framåt för den snabbaste, bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi ger dig en rak och tydlig bedömning av dina utsikter att nå framgång. Vi tar oss inte an fall där vi bedömer att utsikterna till framgång är små. Läs mer om några av våra fall.

Kontakta oss

Upp till 15 minuter kostnadsfritt

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din försäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 9 av 10 vunna eller förlikta mål inom köprättslig juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Köprättslig juridik

Experter på köprätt

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på köprättslig juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

UTMÄRKT
44 recensioner
Abdinajib Ahmed
Abdinajib Ahmed
2023-10-12
Tacksam för den hjälpen jag fick av Marcus. Hade problem med bilfirman och Marcus löste mitt ärende som en kung, utan krångel. Tacksam att jag hittade er. Rekommenderar starkt!
Läs mer
Fadi Tahan
Fadi Tahan
2023-10-11
Riktigt bra Jurist han fick ärendet det tog en vecka så var allt klart hade en annan advokat som höll på i 6 månad utan resultat på ett mycket enkelt ärende Marcus tack för all hjälp smidigt och snabbt.
Läs mer
Jan Falton
Jan Falton
2023-09-14
Vi fick stort förtroende för Marcus och bra assistans i en trängd situation. Rekommenderas.
Läs mer
Christopher Nilsson
Christopher Nilsson
2023-08-31
Fick all den hjälp jag behövde av Marcus för att förmå bilförsäljaren att köpa tillbaka bilen. Kan varmt rekommendera.
Läs mer
Fredrik Brolin
Fredrik Brolin
2023-08-30
Under min tvist med Kamux AB gällande en bil med dolda fel så anlitade jag Marcus som agerade ombud åt mig i tvisten. Marcus var ett exemplariskt stöd under hela processen och gav mig råd, åsikter, tog fram de dokument som behövdes samt skötte allt juridiskt arbete mot Kamux och domstolen. Som tur var så slapp vi en tvist i rätten och tack vare Marcus så kunde jag häva köpet och lämna tillbaka bilen. Marcus har stor erfarenhet av bilhandlare som leker mobbare i sandlådan så jag kan med gott samvete rekommendera denna Juristbyrå om ni har en tvist med en bilhandlare! Det är värt det!
Läs mer
Kim Zanoni
Kim Zanoni
2023-08-09
Mitt ärende gällde en bilfirma som ej ville göra rätt för sig gällande en bil som var i betydligt sämre skick än utlovat. Marcus skötte i princip allt med ärendet när han fick tillgång till det och var till stor hjälp genom hela processen. Efter en långdragen process köpte bilfirman tillbaka bilen. Rekommenderar starkt Marcus Palmberg som jurist om ni har ärenden kring konsumentköplagen och bilköp.
Läs mer
Paweł Jerzycki
Paweł Jerzycki
2023-08-09
Bästa juristbyrån när det gäller tvist med bilhandlare. Vi fick vara pengar tilbacka för bil och lite extra. 100% lätt rekommenderat.
Läs mer
Christel Olsson
Christel Olsson
2023-07-26
Marcus var kunnig, korrekt, tillgänglig, engagerad och mycket hjälpsam.
Läs mer
Mario Martinovic
Mario Martinovic
2023-07-20
Duktiga och hjälpsama tack för hjälpen
Läs mer
Paco Matta Roos
Paco Matta Roos
2023-07-19
Fick bra rådgivning av Marcus för hur jag skall gå vidare i mitt ärende gällande hävning av båtköp.
Läs mer