Tvåårsregeln – Konsumentköplagen 4 kap 17 §

Den här artikeln handlar om fel som inträffar inom två år från köpet av en vara och innebörden av den särskilda tvåårsregeln.

Tvåårsregeln gäller vid köp av lösa saker så som bilar, övriga fordon, båtar, hemelektronik och andra varor mellan näringsidkare och konsument enligt den nya konsumentköplagen (2022:260).

Tidigare gällde den så kallade sexmånadersregeln, men för köp som genomförts 1 maj 2022 eller senare gäller den nya tvåårsregeln. Den som ingått avtal om köp innan 1 maj 2022 kan läsa mer om den gamla sexmånadersregeln här.

– Tvåårsregelns betydelse och sammanhang

Utgångspunkten inom köprätten kommer till uttryck i 4 kap 14 § konsumentköplagen och innebär att säljaren endast ansvarar för fel som har funnits vid leveransen av varan (ursprungsfel) och som visar sig inom tre år från denna tidpunkt.

I enlighet med de allmänna reglerna inom juridiken och köprätten är det den som kräver något som ska styrka att han har rätt. Detta innebär att köparen normalt skulle behöva göra det klart mer sannolikt att felet är ett ursprungsfel, än att det inte är det. På grund av svårigheten att bevisa ursprungsfel, särskilt i tekniskt komplicerade produkter, har tvåårsregeln införts.

4 kap 17 §   Ett fel som visar sig inom två år efter det att varan avlämnades… …ska anses vara ett fel som näringsidkaren svarar för, om inte näringsidkaren visar något annat eller detta är oförenligt med varans eller felets art.

 

Tvåårsregeln innebär att fel som visar sig inom två år från avlämnandet/leveransen ska antas vara ursprungsfel som säljaren ansvarar för, om inte säljaren kan bevisa att varan var felfri vid avlämnandet, eller visa att det är oförenligt med varans eller felets art att det skulle vara tal om ett ursprungsfel.

Sista året, dvs. mellan 2-3:e året efter avlämnandet är det köparen som har bevisbördan för ursprungsfel i enlighet med huvudregeln inom juridiken/köprätten.

Tvåårsregeln innebär alltså sammanfattningsvis en omvänd bevisbörda för förekomsten av ursprungligt fel under de första två åren från köpet.

– Gäller endast fel som strider mot avtal eller befogade förväntningar

4 kap 1 – 4 § § konsumentköplagen anger vilka fel som överhuvudtaget betraktas som fel i juridisk mening. Det handlar bland annat dels om den köpta varans skick strider mot något som avtalats, eller om varan strider mot köparens befogade förväntningar. Däcken på en bil som har uppnått en lång körsträcka kan väntas ha dåligt mönsterdjup – det är i och för sig något som förelåg vid leveransen, men det är inget som omfattas av säljarens ansvar eftersom köparen inte kan ha befogade förväntningar att däcken ska vara i nyskick. Annan kan situationen bli om säljaren gjort konkreta uttalanden eller avtalat om ett visst skick på däcken, eller om däcken rent av är olagliga.

– Möjlighet för säljaren att motbevisa

Om det upptäckta felet visar sig inom två år från leveransen och gör att varan strider mot avtalet eller köparens befogade förväntningar innebär detta alltså att säljaren ansvarar. Säljaren kan dock, genom undantaget till tvåårsregeln, motbevisa antagandet om ursprungsfel.

Ett sätt att motbevisa antagandet om ursprungsfel är att hävda att det strider mot varans art att det kan vara tal om ett ursprungsfel. Ett exempel på det är ett parti färsk mjölk som reklameras efter en månad för att den blivit sur. Det är då på grund av varutypen som försämringen skett och inte på grund av något inbyggt fel.

Ett annat sätt att motbevisa antagandet om ursprungsfel är att hävda att det strider mot felets art att det kan vara tal om ett ursprungsfel. Det handlar till exempel om när det kan antas att köparens onormala brukande eller vanvård har orsakat felet så som vid en repad display,  fuktskadad mobiltelefon, eller krockad bil.

Även i övrigt är det möjligt för säljaren att motbevisa antagandet om ursprungsfel. Det ska då i regel finnas någon oberoende utredning som stödjer att varan var felfri vid leveransen. Det räcker alltså inte med säljarens påstående, så som t.ex. en av säljaren upprättad varudeklaration inför försäljning. En sådan, av säljaren egenupprättad handling, anses inte ha något självständigt bevisvärde.

– Praktisk tillämpning

Ett intressant fall för tillämpningen av reglerna är Hovrätten för övre Norrlands fall T-602-18 som handlade om en bil som brann upp två och en halv månader efter köpet.

Trots att bilen kunde köras fram till dess att branden inträffade och totalförstörde bilen ansågs det inte tillräckligt som bevis för att det fel som orsakade branden uppkommit efter köpet. Eftersom säljaren inte kunde bevisa att felet som var grundorsaken till branden uppkommit efter köpet och det inte fanns något som tydde på köparens vanvård eller handhavandefel ansågs antagandet om ursprungsfel gälla och säljaren skulle ansvara för felet.

Våra jurister är experter på köprätt

Juristbyrån Din Juridik är specialiserad på juridiken kring köp av varor i allmänhet – köprätten. Exempel på tvister där Din Juridik bistår är tvister med bilhandlare, tillverkare, båtförsäljare, försäkringsbolag, mellan näringsidkare och mellan privatpersoner. Vi bistår även i ärenden kring internationella köp. Vi bistår köpare såväl som säljare. Vi är en juristbyrå som bistår i alla juridiska ärenden kring köprätt. Vi biträder privatpersoner såväl som företag i hela Sverige.

– Ärlig bedömning av utsikterna i ditt fall

Vår ambition är att hela tiden driva ditt mål framåt för den snabbaste, bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi ger dig en rak och tydlig bedömning av dina utsikter att nå framgång. Vi tar oss inte an fall där vi bedömer att utsikterna till framgång är små. Läs mer om några av våra fall.

 

Kontakta oss

Upp till 15 minuter kostnadsfritt

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din försäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 9 av 10 vunna eller förlikta mål inom köprättslig juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Köprättslig juridik

Experter på köprätt

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på köprättslig juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.