Har du sålt eller köpt bil i befintligt skick?

Är du säljare eller köpare av en bil som sålts i befintligt skick? Har du fått ett krav på återköp/hävning av köp av köparen? Det är en vanlig missuppfattning att det är omöjligt att kräva något av säljaren om en bil eller annat fordon har sålts i befintligt skick. I denna artikel går vi igenom när en köpare, trots ett villkor om befintligt skick, kan åberopa ett fel.  

– Vad gäller normalt vid fel på köpt bil?

Huruvida säljaren ska ansvara för ett fel som köparen har upptäckt handlar mycket om vad köparen rimligen kan förvänta sig beträffande bilen. Är det fråga om en nästan ny bil med ett högt pris kan köparen ha högt ställda förväntningar. Är det fråga om en äldre bil med många mil som är nära slutet av sin livslängd kan köparen normalt endast ha små förväntningar på den köpta bilen om det inte framgått att bilen renoverats helt eller delvis, eller att köparen haft annan anledning att ha högre förväntningar.

  • Läs mer om när fel anses föreligga vid köp av en bilhandlare
  • Läs mer om när fel anses föreligga vid köp av en privatperson

– Vad innebär ett villkor om befintligt skick för köparens möjligheter att rikta krav mot säljaren (privatperson)?

Ett villkor om att en bil säljs i befintligt skick innebär att köparen inte kan ha lika höga förväntningar på bilens kondition som utan villkoret. Det inskränker därmed köparens möjligheter att göra gällande säljarens felansvar.

Vid köp av privatpersoner är det köplagen som gäller. Som framgår av 19 § Köplag (1990:931) kan en bil som sålts i befintligt skick eller med annat allmänt förbehåll ändå anses felaktig under vissa förutsättningar:

  • Bilen stämmer inte överens med uppgifter som säljaren lämnat före köpet och underlåtenheten kan anses ha inverkat på köpet, eller
  • Säljaren har underlåtit att upplysa om ett väsentligt förhållande som han måste ha känt till och köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om detta förhållande, eller
  • Bilen är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

Paragrafen innebär bland annat att om det är tal om allvarliga fel som gör att bilen är betydligt mindre värd än vad köparen har erlagt i betalning, kan köparen kräva säljaren med anledning av felet. Detsamma gäller om säljaren har känt till fel, eller lämnat felaktiga uppgifter. Notera att köplagen är dispositiv och det går därför att ha annan reglering i avtal än enligt 19 §.

Det kan också framgå av köpeavtalet att säljaren friskrivit sig för specifika delar såsom “inget ansvar för fel i motor och rost på bärande balkar” – då gäller detta normalt eftersom det inte är ett allmänt förbehåll, utan är begränsat till särskilda delar.

– Vad innebär ett villkor om befintligt skick för köparens möjligheter att rikta krav mot säljaren (bilhandlare)?

Om säljaren är en bilhandlare/bilfirma, dvs. näringsidkare, och du köper bilen i egenskap av konsument, gäller konsumentköplagen.

För köp som skett efter 1 maj 2022

Den nya konsumentköplagen (2022:260) gäller. Den nya konsumentköplagen tillåter inte allmänna förbehåll om befintligt skick. Sådana förbehåll får därmed ingen verkan. Säljaren måste istället enligt 4 kap 6 § konsumentköplagen på ett tydligt sätt informera om en avvikelse/fel och köparen måste ha godkänt avvikelsen uttryckligen och på en separat handling.

För köp som skett innan 1 maj 2022

Konsumentköplagen är tvingande, det innebär att säljaren inte i köpavtalet kan friskriva sig från ansvar vid allmänna förbehåll. Enligt 17 § konsumentköplag (1990:932) räcker det att bilen kan anses vara i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta vid köpet. Ett villkor om befintligt skick kan dock i viss mån i minskande riktning påverka köparens befogade förutsättningar vid köpet.

Medan det enligt köplagen måste handla om en betydande skillnad mellan bilens faktiska skick och det köparen med fog kunnat förväntat sig, räcker det alltså att bilen är sämre än vad du med fog kunnat förutsätta vid köp av bilhandlare.

Våra jurister är experter på juridiken kring bilen

Juristbyrån Din Juridik är specialiserad på juridiken kring köp av bilar och övriga fordon – köprätten. Exempel på tvister där Din Juridik bistår är tvister med bilverkstäderbilhandlare, försäkringsbolag och privatpersoner. Ofta bistår vi i tvister mellan bilsäljare och bilköpare. Vi är en juristbyrå som bistår i alla juridiska ärenden kring köp av bilar, övriga fordon och båtar. Vi biträder privatpersoner såväl som företag i hela Sverige.

– Ärlig bedömning av utsikterna i ditt fall

Vår ambition är att hela tiden driva ditt mål framåt för den snabbaste, bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi ger dig en rak och tydlig bedömning av dina utsikter att nå framgång. Vi tar oss inte an fall där vi bedömer att utsikterna till framgång är små. Läs mer om några av våra fall.

Observera krav på reklamation

Har du upptäckt fel på din bil som du anser att säljaren av bilen ska svara för? Du har väl reklamerat felen till säljaren? En reklamation ska ske inom skälig tid från det att ett fel upptäckts, eller borde ha upptäckts. Reklamation ska alltså göras skyndsamt efter det att du upptäckt ett fel. Genomförd reklamation är en förutsättning för att göra gällande t.ex. rätt till hävning, prisavdrag eller skadestånd. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättsskyddsmomentet i din bilförsäkring som kan täcka juridiska kostnader.

– Rättsskyddsförsäkring

I en bilförsäkring ingår i de allra flesta fall ett så kallat rättsskyddsmoment/rättsskyddsförsäkring. Denna del av försäkringen täcker större delen av kostnaderna för juridiskt ombud. Om du tecknat bilförsäkringen samma dag som du köpt bilen täcker försäkringen normalt en tvist med säljaren. På samma sätt gäller försäkringen för säljaren förutsatt att bilen var försäkrat på dagen för försäljning.

– Gör reklamation redan innan

Vi rekommenderar att du gör reklamation innan du anlitar oss eftersom vi då direkt kan skicka in en ansökan till försäkringsbolaget. Läs mer om rättsskydd.

Besök vår särskilda sida för mer information om reklamation där du har möjlighet att upprätta en reklamation direkt online (länk till reklamationssida). Lagen föreskriver ingen tvingande metod för att göra reklamation. Vanliga metoder är rekommenderat brev eller e-post. Det behöver av reklamationen endast framgå vilka fel du funnit på bilen och att du avser att göra motparten ansvarig för felen. Oavsett hur du gör reklamationen bör du spara en kopia så att du kan bevisa att reklamation har skett.

Kontakta oss

15 min kostnadsfri rådgivning (08-559 16 295)

Kontakta oss genom att ringa oss på  redan idag! Du får upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning för en inledande diskussion kring ditt ärende. Vi hjälper dig att avgöra om ditt ärende är lämpligt att driva i domstol.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom fordonsrelaterad juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Biljuridik och övrig fordonsrelaterad juridik

Experter på fordonsjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.