Stämma säljare av bil (privatperson) med hjälp av jurist (köplagen)

– Köplagen tillämplig lag

Till skillnad från köp mellan privatpersoner och företag (där konsumentköplagen är tillämplig) är det istället köplag (1990:931), som tillämpas när du i egenskap av privatperson köper en bil av en annan privatperson. När du stämmer en privatperson som sålt en bil till dig åberopar din jurist eller advokat alltså den allmänna köplagen och inte konsumentköplagen. Om du istället har en tvist med en bilhandlare/bilfirma kan du läsa mer om det här.

Även om köplagen ger ett något sämre skydd för köparen än konsumentköplagen, är det ändå fullt möjligt att göra gällande fel som du som köpare upptäcker i den bil du har köpt, förutsatt att ett antal förutsättningar är uppfyllda. Det kan vara en relativt komplicerad bedömning att bedöma huruvida det fel som har upptäckts är ett fel som säljaren ska svara för. Genom att anlita en jurist som är expert på biljuridik ökar du dina chanser att nå framgång mot säljaren betydligt. Även om det inte är ett vedertaget begrepp, kan vi kalla en sådan jurist för en biljurist.

Längre ned kan du läsa om rättsskyddet i din bilförsäkring som kan täcka större delen av dina juridiska kostnader. I nästa stycke går vi igenom några av förutsättningarna som ska föreligga för att göra gällande ett fel på en bil mot en säljare.

– Förutsättningar för att göra ett fel på en bil gällande mot en privatperson

De viktigaste förutsättningarna för att fel på den bil du har köpt ska kunna åberopas med framgång i domstol mot den privatperson du har köpt bilen av sammanfattas i detta stycke. Förutsättningarna är bland annat följande:

  • Felet du har upptäckt måste utgöra ett fel i köprättslig mening. Ett fel i köprättslig mening är till exempel om fordonets skick strider mot vad ni har kommit överens om (avtalat om). Även muntliga utfästelser kan utgöra avtalsinnehåll. Även i övrigt ska fordonet vara ägnat att användas såsom fordon i allmänhet används. Om säljaren har känt till fel som föreligger på bilen och inte upplyst om dessa, eller om bilen på något annat sätt avviker från vad du som köpare med fog kan förutsätta, kan bilen också anses felaktig. Ålder, miltal och pris på bilen spelar in i vad man som köpare med fog kan förutsätta.
  • Undersökningsplikt/dolt fel: Egentligen föreligger ingen undersökningsplikt enligt köplagen innan köpet, men om du faktiskt har undersökt fordonet innan köpet och felet är sådant att du borde upptäckt det, eller om du har underlåtit att undersöka fordonet efter säljarens uppmaning att göra det, kan det leda till att undersökningsplikten inte anses uppfylld. Felet måste alltså i denna situation vara dolt i någon mening. Ett krav för att göra gällande ett fel mot en säljare är att undersökningsplikten är uppfylld i de fall en undersökningsplikt föreligger. Efter köpet föreligger en viss undersökningsplikt på så sätt att du då bör ha uppmärksammat tydliga fel. Detta påverkar reklamationsfristen (se nedan).
  • Felet måste ha funnits på bilen innan tidpunkten för riskens övergång – risken går i de flesta fall över på köparen när denne har tagit leverans om varan. Om köpekontrakt upprättas samtidigt med leverans går risken över direkt då köpekontraktet upprättats. Även om felet fanns innan köpet kan det visa sig först efter köpet om felet är dolt. Enligt de allmänna reglerna som gäller inom civilrätten måste det styrkas, eller göra det klart mer sannolikt att felet fanns vid leveransen, än att det inte gjorde det. Att någonting är styrkt innebär ungefär att det är mer sannolikt att det är så, än att det inte är så. Här har sakkunnighetsbevisning från till exempel en tekniker avgörande betydelse.
  • Reklamation av felet ska ha skett till säljaren inom skälig tid från det att du upptäckt felet, eller borde ha upptäckt felet. Är det ett dolt fel kanske det inte borde upptäckas förrän efter lång tid, är det inte ett dolt fel kan reklamationstiden räknas direkt från när bilen levereras. Skälig tid är relativt kort, men ger möjlighet att till exempel invänta viss utredning kring felet, exempelvis en verkstadsdiagnos, innan säljaren meddelas.

– Låt din jurist göra anmälan till din rättsskyddsförsäkring!

Tecknade du bilförsäkring samma dag som du köpte bilen? Bra, då täcks du av försäkringens rättsskyddsmoment! Rättsskyddet täcker normalt 60 % av dina kostnader för att anlita oss. I ett vanligt fall där förlikning sker på ett tidigt stadium kan självrisken för dig som klient stanna på 5-8000 kr. Läs mer om priser och rättsskyddsförsäkring.

– Observera krav på reklamation

Har du upptäckt fel på din bil som du anser att säljaren ska svara för? Du har väl reklamerat felen till säljaren? Att en reklamation är utförd inom en viss tid efter att ett fel har upptäckts, eller borde ha upptäckts, är en förutsättning för att senare kunna göra gällande fel på ett fordon mot säljaren. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättskyddsmomentet i din bilförsäkring som kan täcka juridiska kostnader.

Besök vår särskilda sida för mer information om reklamation där du har möjlighet att upprätta en reklamation direkt online (länk till reklamationssida). Självklart kan vi upprätta din reklamation åt dig.

– Anlita en biljurist – anlita Juristbyrån Din Juridik

På Juristbyrån Din Juridik driver vi som en av våra huvudinriktningar rättsfall som involverar bilar. Detta gör att vi har unik kompetens kring biljuridik som krävs för att driva ditt ärende framåt på bästa sätt. Ibland kan det finnas skäl att ingå förlikning med säljaren, då förhandlar vi för din räkning, enligt dina instruktioner, till bästa möjliga resultat. I andra fall låter vi ärendet gå hela vägen till dom i domstol.

Kontakta oss

15 min kostnadsfri rådgivning (08-559 16 295)

Kontakta oss genom att ringa oss på 08-559 16 295 redan idag! Du får upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning för en inledande diskussion kring ditt ärende. Vi hjälper dig att avgöra om ditt ärende är lämpligt att driva i domstol.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom fordonsrelaterad juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Biljuridik och övrig fordonsrelaterad juridik

Experter på fordonsjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.