Stämma bilhandlare/bilfirma med hjälp av jurist

– Konsumentköplagen ger ett skydd för dig som köpare

För att hjälpa dig att avgöra om det är meningsfullt att anlita jurist eller advokat för att stämma en bilhandlare/bilfirma, om bilhandlaren inte går dina krav tillmötes, är det värt att veta det vi tar upp i denna artikel. Konsumentköplag (2022:260) är den lag som tillämpas när du som privatperson (konsument) köper ett fordon av en bilhandlare. Lagen reglerar vem som ska ansvara om du till exempel upptäcker ett fel på en bil som du just har köpt. Det är alltså konsumentköplagen som åberopas när du tar hjälp av jurist och stämmer en bilhandlare på grund av fel på din bil.

Konsumentköplagen ger betydande fördelar för dig som köpare och konsument jämfört med den allmänna köplagen. Den allmänna köplagen tillämpas vid köp mellan privatpersoner/konsumenter sinsemellan och mellan företag sinsemellan – läs mer om denna situation.

– Förutsättningar för att göra ett fel gällande mot en bilhandlare

De viktigaste förutsättningarna för att fel på den bil du har köpt ska kunna åberopas med framgång i domstol mot den bilhandlare du köpt bilen av sammanfattas i detta stycke. Förutsättningarna är bland annat följande:

  • Felet du har upptäckt måste utgöra ett fel i köprättslig mening. Ett fel i köprättslig mening är till exempel om fordonets skick strider mot vad ni har kommit överens om (avtalat om). Även muntliga utfästelser kan utgöra avtalsinnehåll. Även i övrigt ska fordonet vara lämpat att användas såsom fordon i allmänhet används, eller för dina särskilda ändamål, om säljaren måste ha insett dessa. Fordonet ska överensstämma med uppgifter som förekommit marknadsföring/annons. Om säljaren har känt till fel som föreligger på bilen och inte upplyst om dessa, eller om bilen på något annat sätt avviker från vad du som köpare med fog kan förutsätta (bland annat med ledning av priset), kan bilen också anses felaktig. Ålder och miltal på bilen spelar in i vad man som köpare med fog kan förutsätta. Handlar det om ett äldre fordon som har uppnått en körsträcka på 25-30 000 mil och köps till ett lågt pris kan köparen endast ha mycket små förväntningar på fordonet (om inte säljaren lämnat andra uppgifter, se ovan). Bilen är dock alltid att anse som felaktig om den har allvarliga trafiksäkerhetsbrister som säljaren inte har upplyst om.
  • Felet på bilen måste ha funnits innan eller senast vid köpet/avlämnandet av bilen – se dock nästa stycke angående den lättade bevisbördan för detta som gäller för konsumenter under de första 6 månaderna eller två åren.
  • Reklamation av felet ska ha skett till säljaren inom skälig tid från det att du upptäckt felet. Enligt lagen ska meddelande som lämnats till säljaren inom två månader från upptäckten av felet (dvs. inte köpetillfället) alltid anses utgöra reklamation inom skälig tid.

– Fel som visar sig inom två år (4 kap 17 § konsumentköplagen)

4 kap 17  § Ett fel som visar sig inom två år efter det att varan avlämnades… …ska anses vara ett fel som näringsidkaren svarar för, om inte näringsidkaren visar något annat eller detta är oförenligt med varans eller felets art.

 

Den citerade paragrafen är vårt kanske främsta vapen när vi företräder dig mot en bilhandlare. Vad gäller fel som visar sig inom två år från det att du tog emot bilen ger konsumentköplagen ett alldeles särskilt skydd. Paragrafen innebär att det antas att ett fel som visar sig inom två år fanns vid köpet och att det därför är bilhandlaren som ska svara för felet.

Paragrafen innebär att bevisbördan blir omvänd mot det som normalt gäller – att den som kräver något i domstol baserat på ett fel i köpt vara, ska styrka att felet förelåg innan leverans. Läs mer om tvåårsregeln.

OBS: För avtal om köp som ingåtts innan 1 maj 2022 gäller sex månader istället för två år enligt ovan – läs mer om sexmånadersregeln.

– Kräva att säljaren/bilhandlaren lagar bilen

Du kan kräva att bilfirman lagar bilen om bilhandlaren är ansvarig för felet enligt ovan – läs mer.

– Kräva att säljaren/bilhandlaren tar tillbaka bilen (häva köpet)

Du kan kräva att bilfirman tar tillbaka bilen och häver köpet om bilhandlaren är ansvarig för felet enligt ovan – I första hand har dock bilhandlaren rätt att reparera bilen – läs mer.

– Låt din jurist göra anmälan till din rättsskyddsförsäkring!

Tecknade du bilförsäkring samma dag som du köpte bilen? Bra, då täcks du av försäkringens rättsskyddsmoment! Rättsskyddet täcker normalt 60 % av dina kostnader för att anlita juridiskt ombud. Resterande del av kostnaderna utgörs av självrisk, som du betalar. I ett typiskt fall där förlikning sker på ett tidigt stadium kan självrisken för dig som klient stanna på 4-8000 kr. Läs mer om priser och rättsskyddsförsäkring.

– Observera krav på reklamation

Har du upptäckt fel på din bil som du anser att säljaren ska svara för? Du har väl reklamerat felen till säljaren? Att en reklamation är utförd inom en viss tid efter att ett fel har upptäckts, eller borde ha upptäckts, är en förutsättning för att senare kunna göra gällande fel på ett fordon mot säljaren. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättsskyddsmomentet i din bilförsäkring som kan täcka juridiska kostnader.

Besök vår särskilda sida för mer information om reklamation där du har möjlighet att upprätta en reklamation direkt online (länk till reklamationssida). Självklart kan vi upprätta din reklamation åt dig.

– Anlita en biljurist – anlita Juristbyrån Din Juridik

På Juristbyrån Din Juridik driver vi som en av våra huvudinriktningar rättsfall som involverar bilar. Detta gör att vi har unik kompetens kring biljuridik som krävs för att driva ditt ärende framåt på bästa sätt. Ibland kan det finnas skäl att ingå förlikning med säljaren, då förhandlar vi för din räkning, enligt dina instruktioner. I andra fall låter vi ärendet gå hela vägen till dom i domstol.

Kontakta oss

15 min kostnadsfri rådgivning (08-559 16 295)

Kontakta oss genom att ringa oss på 08-559 16 295 redan idag! Du får upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning för en inledande diskussion kring ditt ärende. Vi hjälper dig att avgöra om ditt ärende är lämpligt att driva i domstol.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom fordonsrelaterad juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Biljuridik och övrig fordonsrelaterad juridik

Experter på fordonsjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.