Stämma bilhandlare med hjälp av jurist

– Konsumentköplagen ger ett skydd för dig som köpare

För att hjälpa dig att avgöra om det är meningsfullt att anlita jurist för att stämma en bilhandlare, om denne inte går dina krav tillmötes, är det värt att veta följande. Konsumentköplag (1990:932) är den lag som tillämpas när du som privatperson (konsument) köper ett fordon av en bilhandlare. Lagen reglerar vem som ska ansvara om du till exempel upptäcker ett fel på en bil som du just har köpt. Det är alltså konsumentköplagen som åberopas när du tar hjälp av jurist och stämmer en bilhandlare på grund av fel på din bil.

Konsumentköplagen ger betydande fördelar för dig som köpare och konsument jämfört med när den lag som annars tillämpas (den allmänna köplagen) är tillämplig. Allmänna köplagen tillämpas vid köp mellan privatpersoner/konsumenter sinsemellan och mellan företag sinsemellan.

– Förutsättningar för att göra ett fel gällande mot en bilhandlare

De viktigaste förutsättningarna för att fel på den bil du har köpt ska kunna åberopas med framgång i domstol mot den bilhandlare du köpt bilen av sammanfattas i detta stycke. Förutsättningarna är bland annat följande:

  • Felet du har upptäckt måste utgöra ett fel i köprättslig mening. Ett fel i köprättslig mening är till exempel om fordonets skick strider mot vad ni har kommit överens om (avtalat om). Även muntliga utfästelser kan utgöra avtalsinnehåll. Även i övrigt ska fordonet vara lämpat att användas såsom fordon i allmänhet används, eller för dina särskilda ändamål, om säljaren måste ha insett dessa. Om säljaren har känt till fel som föreligger på bilen och inte upplyst om dessa, eller om bilen på något annat sätt avviker från vad du som köpare med fog kan förutsätta, kan bilen också anses felaktig. Ålder och miltal på bilen spelar in i vad man som köpare med fog kan förutsätta. Bilen är dock alltid att anse som felaktig om den har allvarliga trafiksäkerhetsbrister som säljaren inte har upplyst om.
  • Felet fanns på bilen innan köpet – se dock nästa stycke angående bevisbördan för detta.
  • Reklamation av felet ska ha skett till säljaren inom skälig tid från det att du upptäckt felet. Enligt lagen ska meddelande som lämnats till säljaren inom två månader från upptäckten av felet (dvs. inte köpetillfället) anses utgöra reklamation inom skälig tid.

– Fel som visar sig inom sex månader (20 a § konsumentköplagen)

20 a § Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art…

Den citerade paragrafen är vårt kanske främsta vapen när vi företräder dig mot en bilhandlare. Vad gäller fel som visar sig inom sex månader från det att du tog emot bilen ger konsumentköplagen ett alldeles särskilt skydd. Paragrafen innebär att det antas att ett fel som visar sig inom sex månader fanns vid köpet och att det därför är bilhandlaren som ska svara för felet.

Paragrafen innebär att bevisbördan blir omvänd mot det som normalt gäller – att den som kräver något i domstol baserat på ett fel ska styrka att felet förelåg innan leverans.

Undantagen från paragrafen är snäva och kan handla om t.ex. fel som konsument själv har orsakat. Dessa fel omfattas förstås inte av bilhandlarens ansvar.

– Låt din jurist göra anmälan till din rättsskyddsförsäkring!

Tecknade du bilförsäkring samma dag som du köpte bilen? Bra, då täcks du av försäkringens rättsskyddsmoment! Rättsskyddet täcker normalt 80 % av dina kostnader för att anlita juridiskt ombud. 20 % av kostnaderna utgörs av självrisk, som du betalar. I ett typiskt fall där förlikning sker på ett tidigt stadium kan självrisken för dig som klient stanna på 1-2000 kr. Läs mer om priser och rättsskyddsförsäkring.

– Observera krav på reklamation

Har du upptäckt fel på din bil som du anser att säljaren ska svara för? Du har väl reklamerat felen till säljaren? Att en reklamation är utförd inom en viss tid efter att ett fel har upptäckts, eller borde ha upptäckts, är en förutsättning för att senare kunna göra gällande fel på ett fordon mot säljaren. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättskyddsmomentet i din bilförsäkring som kan täcka juridiska kostnader.

Besök vår särskilda sida för mer information om reklamation där du har möjlighet att upprätta en reklamation direkt online (länk till reklamationssida). Självklart kan vi upprätta din reklamation åt dig.

– Anlita en biljurist – anlita Juristbyrån Din Juridik

På Juristbyrån Din Juridik driver vi som en av våra huvudinriktningar rättsfall som involverar bilar. Detta gör att vi har unik kompetens kring biljuridik som krävs för att driva ditt ärende framåt på bästa sätt. Ibland kan det finnas skäl att ingå förlikning med säljaren, då förhandlar vi för din räkning, enligt dina instruktioner. I andra fall låter vi ärendet gå hela vägen till dom i domstol.

Kontakta oss

15 min kostnadsfri rådgivning (08-18 98 91)

Kontakta oss genom att ringa oss på 08-18 98 91 redan idag! Du får upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning för en inledande diskussion kring ditt ärende. Vi hjälper dig att avgöra om ditt ärende är lämpligt att driva i domstol.