Häva köp av båt – motorbåt eller segelbåt med hjälp av jurist

– Vad innebär det att häva ett båtköp?

Har du köpt en ny eller begagnad båt och vill häva köpet? Hävning av ett båtköp innebär att den motorbåt, segelbåt eller arbetsbåt som du har köpt återgår till säljarens ägo och du återfår köpeskillingen – det du har betalt för båten.

Hävning kan även kombineras med andra juridiska påföljder. Exempel är skadestånd – ersättning för ekonomisk skada som orsakats av de fel som är anledningen till hävningen. Sådan ersättning kan till exempel vara kostnad för bärgning, felsökning eller resekostnader.

Hävning är en annorlunda påföljd än utnyttjande av ångerrätt som kan föreligga vid distansköp.

– Båten måste anses vara felaktig enligt köplagstiftningen

För att kunna häva ett köp av en båt måste båten ha ett så kallat köprättsligt fel. Det faktiska fel du har upptäckt på båten måste alltså även rent juridiskt betraktas som ett fel. Ett köprättsligt fel är ett sådant fel som säljaren ansvarar för juridiskt.

För att bedöma om den båt du har köpt har ett köprättsligt fel kan du läsa mer här:

– Felet får ej vara ringa/måste vara väsentligt för köparen

Konsumentköp enligt nya konsumentköplagen

Den nya konsumentköplagen (2022:260), som trädde i kraft 1 maj 2022, gäller för köp mellan båthandlare och privatpersoner som har skett från och med 1 maj 2022.

Enligt lagens 5 kap 10 § gäller att köparen får häva köpet om inte säljaren kan visa att “felet är ringa”. Det är alltså tal om en skärpning mot tidigare regler (se nedan). Det är nu upp till säljaren att bevisa att felet är av liten betydelse för köparen för att säljaren ska kunna undgå hävning.

Av prop. 2021/22:85 s. 270 framgår att bedömningen av om felet är ringa inte enbart handlar om en objektiv bedömning, utan även ett fel som framstår som ringa objektivt sätt, kan vara ej ringa för den enskilde köparen.

Konsumentköp enligt gamla konsumentköplagen

För avtal om köp som ingicks innan 1 maj 2022 mellan båthandlare och privatpersoner gäller följande:

Det köprättsliga felet måste enligt 29 § konsumentköplagen (1990:932) vara av väsentlig art för att köparen ska ha rätt att häva. Som framgår av förarbetena till lagen, Prop. 1989/90:89 s. 128, görs ingen abstrakt väsentlighetsbedömning, utan bedömningen är helt från köparens synvinkel.

Köparen har bevisbördan för att ett fel är väsentligt, men är båten behäftad med ett fel som typiskt sett kan anses vara väsentligt för konsumenter i allmänhet, kan domstolen utgå från att detta gäller även för den aktuelle köparen. Om felet däremot är sådant att det för en köpare i allmänhet får anses vara av ringa betydelse, måste köparen visa att felet av någon anledning är väsentligt för honom. Även ett i och för sig obetydligt fel, såsom en smärre färgavvikelse, kan vara väsentligt, t. ex. om det är fråga om ett kompletteringsköp som förutsätter överensstämmelse med tidigare köpta varor.

Det ovanstående innebär att mindre allvarliga fel kan anses vara väsentliga om köparen kan visa att det är väsentliga fel för honom. Är det mer allvarliga fel kan de anses vara väsentliga för köpare i allmänhet och bör därmed godtas som skäl av domstolen.

Om det köprättsliga felet kan åtgärdas genom säljarens avhjälpande eller omleverans, kan det vara en omständighet som talar för att kravet på väsentlighet inte är uppfyllt. Att köparens krav på avhjälpande eller omleverans inte har efterföljts inom skälig tid, eller att en sådan påföljd inte kommer i fråga, är däremot omständigheter som talar för det motsatta förhållandet.

Köp mellan båthandlare och företagare eller mellan privatpersoner

Då köparen är exempelvis en enskild firma eller aktiebolag gäller inte konsumentköplagen. Detsamma gäller för köp mellan privatpersoner. Då gäller istället köplagen (1990:931). 39 § köplagen ger rätt till hävning om felet är av väsentlig betydelse och säljaren insåg eller borde ha insett detta.

Även enligt köplagen finns utrymme för att beakta även fel som objektivt sätt framstår som mindre väsentliga, som väsentliga för den enskilde köparen. Begränsningen är att det även ska framstå som ett allvarligt fel för säljaren. Är det ett fel som visserligen är väsentligt för den enskilde köparen, men i objektiv mening framstår som mindre betydelsefullt, kan det vara svårt att visa att säljaren hade insikt om att felet var allvarligt.

– Normalt har säljaren rätt till avhjälpande/reparation innan hävning

Efter att ha konstaterat att båten har ett köprättsligt fel som är ej ringa/väsentligt för köparen, kan köparen åberopa att köpet ska hävas. Trots detta gäller följande om säljaren erbjuder reparation:

  • Normalt har säljaren i första hand rätt till avhjälpande/reparation av felet innan hävning kan ske. Avhjälpande innebär att åtgärda de köprättsliga fel som föreligger på båten. Läs mer om säljarens avhjälpandeförsök och under vilka omständigheter du kan neka säljarens krav på att få reparera varan.
  • I den nya konsumentköplagen (se ovan) har i 5 kap 8 § tredje stycket införts en möjlighet till omedelbar hävning utan att säljaren har rätt till föregående reparationsförsök. Paragrafen avser enligt prop 2021:22:85 s. 269 situationen då felet med hänsyn till varans karaktär och omständigheterna i övrigt är allvarligt och tar sikte på sådana fall där felet har sådan karaktär att köparen inte kan förväntas fortsätta ha förtroende för säljaren. Som till exempel fall där felet allvarligt påverkar köparens förmåga att använda varan normalt och köparen inte kan förväntas sätta sin tilltro till att felet kommer att åtgärdas genom säljarens reparation. Av särskild vikt i bedömningen är säkerhetsrelaterade fel. Undantaget är tänkt att tillämpas restriktivt enligt en objektiv bedömning med beaktande av varans art och användning, felets karaktär och omfattning samt omständigheterna i det enskilda fallet.

– Meddela säljaren att du häver köpet

Du måste meddela säljaren att du häver köpet, se 5 kap 11 § konsumentköplagen. Notera att enligt den nya konsumentköplagen saknas rätt till hävning om säljaren på ett korrekt sätt avhjälpt felet vid tidpunkten då du meddelar säljaren att du häver köpet (trots att avhjälpandet skett för sent, eller orsakat väsentlig olägenhet för dig).

– Låt din jurist göra anmälan till din rättsskyddsförsäkring!

Tecknade du båtförsäkring samma dag som du köpte båten? Bra, då täcks du av försäkringens rättsskyddsmoment! Rättsskyddet täcker normalt 70 % av dina kostnader för att anlita juridiskt oss. Resten av kostnaderna utgörs av självrisk, som du betalar. I ett typiskt fall där förlikning sker på ett tidigt stadium kan självrisken för dig som klient stanna på 3-5000 kr. Läs mer om priser och rättsskyddsförsäkring.

– Observera krav på reklamation

För att kunna häva ett köp är en förutsättning att en reklamation är utförd inom en viss tid efter att ett fel har upptäckts, eller borde ha upptäckts. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättskyddsmomentet i din båtförsäkring som kan täcka juridiska kostnader.

Besök vår särskilda sida för mer information om reklamation där du har möjlighet att upprätta en reklamation direkt online (länk till reklamationssida).

– Anlita en båtjurist – anlita Juristbyrån Din Juridik

På Juristbyrån Din Juridik driver vi som en av våra huvudinriktningar rättsfall som involverar båtar och fordon. Detta gör att vi har unik kompetens kring båtjuridik som krävs för att driva ditt ärende framåt på bästa sätt. Ibland kan det finnas skäl att ingå förlikning med säljaren, då förhandlar vi för din räkning, enligt dina instruktioner. I andra fall låter vi ärendet gå hela vägen till dom i domstol.

Kontakta oss

Upp till 15 minuter kostnadsfritt

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din båtförsäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom båtrelaterad juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Båtjuridik/fordonsrelaterad juridik

Experter på båtjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på båt- och fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

Omdömen

UTMÄRKT
19 recensioner
marcus fjeldstad
marcus fjeldstad
2022-05-31
Mycket bra hjälp !
Läs mer
Tommy Lokander
Tommy Lokander
2022-05-30
Vill verkligen rekommendera Juristbyrån Din Juridik. De svarade snabbt på mail och allt gick väldigt smidigt. Utan juridisk hjälp kom vi ingen vart, så vi är supernöjda med Din Juridik och förlikningen med bilfirman.
Läs mer
Ola Gräsberg
Ola Gräsberg
2022-01-25
Mycket bra bemötande, tydlig kommunikation och snabbt svar. Rekommenderas!
Läs mer
Isse
Isse
2022-01-15
Fick snabb och professionell vägledning.
Läs mer
Per Karnbrink
Per Karnbrink
2021-12-20
Från den första kontakten till förlikningen med bilfirman, har juristen agerat kunnigt. Otroligt skönt att ha ett professionellt bollplank i en svår situation. Han såg till att rätt blev rätt, utan tingsrätt! Rekommenderas!!
Läs mer