Ny konsumentköplag 1 maj 2022

1 maj 2022 träder en ny konsumentköplag i kraft. Utöver en särskild reglering av digitalt innehåll och handel med levande djur innebär den nya lagen även en förändring på flera punkter av konsumenträtten i övrigt.

Lagen gäller endast avtal om köp som ingåtts 1 maj 2022 eller senare.

– Förlängd presumtion om ursprungligt fel

En säljare ansvarar endast för sådana fel som fanns vid tidpunkten för avlämnandet av varan (även om felet visar sig senare). Enligt gamla konsumentköplagen gäller att ett fel som visar sig inom 6 månader från köpet ska antas ha funnits vid avlämnandet om säljaren inte kan visa att varan var felfri vid denna tidpunkt (läs mer om den gamla presumtionen).

Enligt den nya lagen sträcks den omvända bevisbördan ut från att gälla 6 månader till att gälla 2 år (läs mer om den nya presumtionen). Även enligt den nya lagen har säljaren en möjlighet att bevisa att fordonet var felfritt vid leverans. Ju längre tid som har gått sedan avlämnandet, desto lägre blir kraven på säljarens bevisning för att visa att fordonet var felfritt vid leverans. Vid avsaknad av bevisning från säljarens sida kommer dock fel som uppkommer inom den nya tvåårsgränsen att anses ha funnits vid avlämnandet och därmed falla under säljarens ansvar.

Notera dock att sådant som är normalt för ålder och miltal inte anses utgöra köprättsligt fel, om skicket på komponenten inte på något sätt garanterats av säljaren. Detta beror på att felbedömningen är kopplad till köparens befogade förväntningar. Detta innebär att en köpare inte kan ha några särskilda förväntningar på en bil som är 20 år gammal och har uppnått en körsträcka av 30 000 mil. Däremot bör köparen kunna ha förväntningar på att en 3 år gammal bil som har uppnått en körsträcka om 5 000 mil inte drabbas av växellådshaveri inom reklamationstiden. Inträffar felet inom två år är det då säljarens bevisbörda att visa att felet inte fanns där vid leveransen.

– Innebörden av befintligt skick och allmänna förbehåll

Redan enligt gamla konsumentköplagen har skrivningar om befintligt skick en begränsad effekt – förbehållet kunde dock i viss mån påverka köparens befogade förväntningar i juridisk mening. Enligt nya konsumentköplagen tillåts inte sådana allmänna förbehåll få någon verkan. Enligt den nya lagen måste säljaren informera om avvikelser och på en separat handling uttryckligen godkänna specifika avsteg från lagen vad avser kraven på varan (4 kap 6 §).

– Möjlighet till omedelbar hävning i allvarliga fall

5 kap 8 § ger i vissa fall rätt till omedelbar hävning eller prisavdrag utan att säljaren har rätt till föregående avhjälpande om det med hänsyn till omständigheterna är tal om ett allvarligt fel på varan – läs mer.

– Inte möjligt att häva eller kräva prisavdrag vid reparerad vara

Enligt den nya lagen är det inte möjligt att begära hävning eller prisavdrag om korrekt avhjälpande har skett, även om avhjälpandet inte har skett inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för konsumenten. Konsumenten måste alltså “hinna före” med sin hävningsförklaring – som dock måste vara befogad.

Kontakta oss

Upp till 15 minuter kostnadsfritt

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din försäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 9 av 10 vunna eller förlikta mål inom köprättslig juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Köprättslig juridik

Experter på köprätt

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på köprättslig juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.