Avhjälpandeförsök – säljarens rätt till reparation

Artikeln behandlar säljarens rätt avhjälpanderätt/rätt till reparation av köprättsliga fel vid köp av varor, såsom till exempel en bil eller annat fordon från en näringsidkare så som till exempel en bilfirma i egenskap av privatperson – det vill säga när konsumentköplagen är tillämplig.

– Säljaren har normalt rätt att avhjälpa ett fel som denne ansvarar för

5 kap 4 § tredje stycket  Avhjälpande eller omleverans ska ske inom skälig tid efter det att konsumenten framställde sitt krav och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för konsumenten.

5 kap 5 § :  Trots att konsumenten kräver en annan påföljd än avhjälpande eller omleverans, har näringsidkaren rätt att vidta en sådan åtgärd, om det kan ske under de förutsättningar som anges i 4 § tredje stycket.

 

Paragraferna ovan innebär att säljaren, trots att köparen kräver till exempel hävning eller prisavdrag, har rätt att reparera ett fel som säljaren ansvarar för om reparationen kan utföras inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Denna rätt gäller dock inte alltid och är förenat med villkor – se nedan.

Om säljaren har rätt till avhjälpande ska köparen göra varan tillgänglig för näringsidkaren enligt 5 kap 7 § konsumentköplagen. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att köparen måste köra exempelvis en bil tillbaka till säljaren eftersom det kan innebära kostnader och väsentlig olägenhet för köparen. En reparation kan även behöva göras på orten där köparen befinner sig – mer nedan.

–  Avhjälpande eller omleverans inom skälig tid efter köparen framställde krav

Om du kräver en annan påföljd än avhjälpande är säljaren skyldig att inom skälig tid erbjuda avhjälpande om säljaren ska behålla sin rätt att i första hand åtgärda felet. Av förarbetena till gamla konsumentköplagen (som alltjämt tjänar till vägledning), Prop. 1989/90:89 s. 122, framgår att erbjudande om avhjälpande inte alltid måste lämnas i omedelbart samband med reklamation/krav. Säljaren kan behöva någon kortare tid att undersöka exempelvis en bil. Säljaren kan hänvisa dig till en annan verkstad än den egna för undersökning.

Av ARN 2001-2347 framgår att säljaren måste vara aktiv om han vill nyttja sin rätt att avhjälpa ett fel. I fallet krävde säljaren att köparen skulle köra genom hela Mellansverige i ett fordon som riskerade totalhaveri. Trots upprepade kontakter vägrade säljaren att erbjuda en alternativ lösning. Ett erbjudande om avhjälpande ansågs inte ha lämnats tillräckligt tydligt, eller tillräckligt skyndsamt.

– Skälig tid för reparation

Även om erbjudandet om avhjälpande lämnats inom skälig tid måste även själva åtgärden ske inom skälig tid. Tiden ska räknas från det att du reklamerat till säljaren. Säljaren ska vara beredd att i princip omgående ta hand om varan och skyndsamt påbörja reparation.

Skälig tid beskrivs enligt förarbetena till konsumentköplagen prop. 2021/22:85 s. 266 på följande sätt: “Skälig tidsåtgång för avhjälpande eller omleverans bör motsvara kortast möjliga tid för att slutföra åtgärden och tiden bör enligt skäl 55 i varudirektivet fastställas objektivt med hänsyn till varans art och komplexitet, den bristande avtalsenlighetens art och hur allvarlig den är och den insats som krävs för att avhjälpa felet eller leverera en ny vara.”

Skälig tid kan således beskrivas som den tid det normalt sett ska ta att reparera eller ersätta en viss typ av vara i relevant avseende inom en viss bransch. I förarbetena till gamla konsumentköplagen uttalas att det om några särskilda omständigheter inte föreligger, ska avhjälpande normalt ske inom ett par dagar. Vad gäller mer komplicerade varor godtas en något längre reparationstid.

I ARN 2006-8478 handlade det om reparation av en motorcykel som drog ut på tiden. Reparationstid på 18 veckor ansågs inte vara skälig tid och köparen hade därför rätt att häva köpet.

I Solna Tingsrätt Mål T 7033-14 meddelad 18 december 2014 prövade tingsrätten skälig tid för reparation vid köp av en personbil som kort efter köpet drabbades av motorhaveri.

Tingsrätten uttalade att en personbil typiskt sätt används dagligen och att detta leder till att skälig tid för reparation inte kan uppgå till någon längre tidsperiod. När det handlar om en komplicerad vara så som en personbil och/eller komplicerad reparation kan dock skälig tid för reparation anses uppgå till mer än ett par dagar. Att ersättningsvara/lånebil inte tillhandahålls påverkar bedömningen av vad som anses utgöra skälig tid. Med tanke på olägenheterna som det innebär att vara utan bil kan skälig tid anses vara “några veckor” enligt tingsrätten. Köparen fick i fallet besked av säljaren att reparation skulle ta två månader och erbjöds ingen ersättningsbil. Tingsrätten fann att en förväntad reparationstid på två månader utan ersättningsbil inte utgjorde reparation inom skälig tid och köparen hade därför rätt att häva köpet utan föregående reparation.

– Utan kostnad

Enligt 5 kap 4 § ovan ska avhjälpande ske utan kostnad för konsumenten. Det framgår av förarbetena till konsumentköplagen, prop. 2021/22:85 s. 266, att detta innebär att konsumenten inte ska drabbas av de nödvändiga kostnader som uppkommer i och med avhjälpandet och då särskilt kostnader för postbefordran, transport, arbetskraft och material.

I ARN 2009-7319 handlade det om en privatperson som köpte bil i Ulricehamn och bodde på Gotland – ett avstånd på 35 mil med färjeförbindelse. Allmänna reklamationsnämnden fann att det i kravet på att avhjälpande ska ske utan kostnad ligger i att köparen är berättigad till ersättning för till exempel transport- och resekostnader i samband med avhjälpandet. Köparen har rätt att motsätta sig att avhjälpande sker om det exempelvis finns en risk för att han inte får sina kostnader ersatta av säljaren. Nämnden fann att kostnaderna förenade med avhjälpandet, som inte minst på grund av det stora avståndet riskerade att bli betydande, förenat med att köparen riskerade att inte få dessa ersatta av säljaren, ledde till att avhjälpandet inte ansågs erbjudas utan kostnad och säljaren saknade därför rätt till reparation.

Fallet visar att säljaren, då kostnaderna förenade med avhjälpandet riskerar bli betydande, på ett tydligt sätt måste visa att han kommer att stå kostnaderna förenade med avhjälpandet. Detta kan t.ex. ske genom att säljaren själv boka färjeförbindelser eller förskotterar kostnader för sådana kostnader och drivmedel. Köparen ska även ersättas för förlorad arbetsinkomst om körningen sker under arbetstid.

– Väsentlig olägenhet

Att vara utan bil, som i många fall används dagligen, är i sig en olägenhet. Enligt 5 kap 4 § ovan får inte säljarens avhjälpande innebära väsentlig olägenhet för köparen. Enligt prop. 1989/90:89 s. 122 innebär det att om en reparation beräknas ta längre än en vecka, ska säljaren normalt (kostnadsfritt) ställa en ersättningsvara så som en lånebil till köparens förfogande.

– Väsentlig olägenhet och upprepade avhjälpandeförsök

Enligt förarbetena till nya konsumentköplagen, prop. 2021/22:85 s. 267, anges att “Om näringsidkaren har gjort försök att avhjälpa ett fel på varan utan att lyckas får det objektivt bedömas, med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet, om det är rimligt att konsumenten ska behöva tåla att näringsidkaren gör ytterligare försök att avhjälpa felet eller göra en omleverans innan konsumenten, med stöd av 5 kap 8 §, kan kräva prisavdrag eller häva avtalet. Omständigheter som enligt skäl 50 och 52 i varudirektivet bör beaktas inom ramen för den bedömningen är t.ex. varans typ och värde samt felets art och betydelse. För i synnerhet dyra eller komplexa varor finns det i regel skäl att tillåta näringsidkaren att göra ytterligare försök att avhjälpa felet.”

Det anges även att tidigare förarbeten och praxis som utarbetats med stöd av dessa kan tjäna till viss ledning. I prop. 1989/90:89 s. 122 angavs att en köpare i normalfallet har väsentlig olägenhet efter två försök att avhjälpa ett fel. Notera att detta förutsätter att det går att konstatera att det handlar om samma fel som återkommer. Om det uppkommer olika fel får köparen normalt tåla något fler avhjälpandeförsök. Men även då olika fel uppkommer nås snart en gräns där det innebär väsentlig olägenhet för köparen att tvingas utstå fler avhjälpandeförsök. Även tidsaspekten är av betydelse (se avsnittet om skälig tid ovan).

– Väsentlig olägenhet på grund av avstånd

I ARN 2009-7319 uttalade nämnden att om det är betydande avstånd mellan köpare och säljare, kan detta enskilt anses utgöra väsentlig olägenhet för köparen att utföra avhjälpande på säljarens ort, vilket leder till att säljaren förlorar rätten att avhjälpa felet i egen regi. I målet befann sig bilhandlaren på västkusten och köparen på Gotland. Liknande fall har prövats med köpare i norra Norrland och säljare i Skåne med samma resultat. Som visats i fallet från allmänna reklamationsnämnden kan avståndet mellan bilhandlare och köpare i sig innebära väsentlig olägenhet för köparen och köparen behöver då inte tillåta avhjälpande. Säljaren kan i undvika att avhjälpande anses medföra väsentlig olägenhet genom att hänvisa köparen till verkstad närmare köparen som säljaren anlitar för att utföra avhjälpandet.

– Då köparen låtit annan avhjälpa felet

5 kap 5 § andra stycket   Första stycket gäller inte… …om konsumenten har avhjälpt felet och det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att konsumenten skulle avvakta avhjälpande eller omleverans från näringsidkarens sida.

 

Paragrafen reglerar situationen att du som köpare har låtit någon annan än säljaren reparera fordonet utan att säljaren givits möjlighet att åtgärda felet. Som nämnts ovan är utgångspunkten att säljaren har rätt att avhjälpa ett fel innan du vidtar annan åtgärd, men i en del situationer kan du ha rätt att låta annan åtgärda ett fel, utan att ge säljaren denna möjlighet.

ARN 1998-3276 handlade det om en cykel som gick sönder på en semesterresa till Österrike. I målet ansåg nämnden, med hänsyn till att anmälaren var på semesterresa i utlandet, att det skulle ha utgjort väsentlig olägenhet för konsumenten att låta säljaren avhjälpa felet. Det kunde därför inte skäligen krävas att konsumenten skulle invänta avhjälpande från säljaren. Konsumenten fick därför sina kostnader att laga cykeln på en lokal verkstad ersatta, samt skadestånd för en del kringkostnader.

I ARN 2010-8313 handlade det om en kamrem som gick sönder en fredagkväll när köparen som bodde i östra Sverige var på väg från västkusten till Norge. Allmänna reklamationsnämnden bedömde att kostnaderna (t.ex. övernattning, transport av bilen m.m.) hade blivit avsevärt högre om säljaren utfört reparationen och att det med hänsyn till omständigheterna därför inte kunde krävas att köparen skulle låtit säljaren utföra reparationen.

– OBS: Vid särskilt allvarliga avvikelser kan säljaren sakna rätt till avhjälpande

5 kap 8 § …Om felet med hänsyn till varans karaktär och omständigheterna i övrigt är allvarligt, har konsumenten rätt till prisavdrag eller hävning utan föregående försök till avhjälpande eller omleverans.

 

Paragrafen är nyinförd i och med den nya konsumentköplagen och gäller därför inte för avtal om köp som ingåtts innan 1 maj 2022. Paragrafen innebär att köparen i vissa fall av allvarliga avvikelser har rätt till omedelbar hävning eller prisavdrag, utan föregående reparation från säljaren.

Paragrafen avser enligt prop 2021:22:85 s. 269 situationen då felet med hänsyn till varans karaktär och omständigheterna i övrigt är allvarligt och tar sikte på sådana fall där felet har sådan karaktär att köparen inte kan förväntas fortsätta ha förtroende för säljaren. Som till exempel fall där felet allvarligt påverkar köparens förmåga att använda varan normalt och köparen inte kan förväntas sätta sin tilltro till att felet kommer att åtgärdas genom säljarens reparation. Av särskild vikt i bedömningen är säkerhetsrelaterade fel. Undantaget är tänkt att tillämpas restriktivt enligt en objektiv bedömning med beaktande av varans art och användning, felets karaktär och omfattning samt omständigheterna i det enskilda fallet.

– OBS: Ej möjligt att häva då varan reparerats

Om avhjälpande har skett på ett sätt som innebär väsentlig olägenhet eller inte har skett inom skälig tid, men du underlåtit att innan detta enligt 5 kap 11 § konsumentköplagen meddela att du häver köpet, förlorar du rätten att häva köpet. Det går alltså inte enligt den nya lagen att lämna en hävningsförklaring eller krav på prisavdrag när varan har blivit korrekt reparerad/felet har avhjälpts.

– Rätt till skadestånd även vid säljarens avhjälpande

Även om en säljare har rätt att avhjälpa ett fel kan du ha rätt till skadestånd för direkt ekonomisk förlust som orsakats av det fel som säljaren ansvarar för (läs mer).

– Anlita en biljurist – anlita Juristbyrån Din Juridik

På Juristbyrån Din Juridik driver vi som en av våra huvudinriktningar rättsfall som involverar bilar och andra fordon. Detta gör att vi har unik kompetens kring biljuridik som krävs för att driva ditt ärende framåt på bästa sätt. Ibland kan det finnas skäl att ingå förlikning med säljaren, då förhandlar vi för din räkning, enligt dina instruktioner. I andra fall låter vi ärendet gå hela vägen till dom i domstol.

Kontakta oss

15 min kostnadsfri rådgivning (08-559 16 295)

Kontakta oss genom att ringa oss på  redan idag! Du får upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning för en inledande diskussion kring ditt ärende. Vi hjälper dig att avgöra om ditt ärende är lämpligt att driva i domstol.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom fordonsrelaterad juridik.

 • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
 • Biljuridik och övrig fordonsrelaterad juridik

Experter på fordonsjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

 • Domstolsprocess
 • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

Omdömen

Läs vad våra klienter säger om oss (klicka på Google-ikonen för fler recensioner)

 • Kunde inte fått en bättre Jurist. Så hjälpsam och alltid tillgänglig. Hans hjälp var ovärderlig. Kan varmt rekommendera denna juristfirma.

  camilla warnborg Avatar camilla warnborg
  5 december 2023

  OK lätt kontakt,snabbt och precist!

  per grönlund Avatar per grönlund
  30 november 2023

  Strålande arbete av Marcus. Satte sig väldigt bra in i ärendet som gällde ett bilköp av en bilfirma i Stockholm som visade sig vara riktiga bilskojare. Rekommenderar varmt att du... läs mer

  Carina Pettersson Avatar Carina Pettersson
  23 november 2023
 • Marcus hjälpte oss med att häva ett bilköp genom förlikning med bilfirman. Vi ville undvika en tvist i domstol då det kan bli en utdragen process med oviss utgång. ... läs mer

  Johanna Lindkvist Avatar Johanna Lindkvist
  16 november 2023

  Hade det inte varit för er så hade vi gett upp även när vi visste att vi hade rätten på vår sida, så fruktansvärt duktiga och kunniga! Precis som... läs mer

  Danne Rosengren Avatar Danne Rosengren
  16 november 2023

  Marcus är supertrevlig, effektiv och mycket professionell. Rekommenderar varmt!

  Anna W Avatar Anna W
  7 november 2023
 • Tacksam för den hjälpen jag fick av Marcus. Hade problem med bilfirman och Marcus löste mitt ärende som en kung, utan krångel. Tacksam att jag hittade er. Rekommenderar starkt!

  Abdinajib Ahmed Avatar Abdinajib Ahmed
  7 november 2023

  Riktigt bra Jurist han fick ärendet det tog en vecka så var allt klart hade en annan advokat som höll på i 6 månad utan resultat på ett mycket enkelt... läs mer

  Fadi Tahan Avatar Fadi Tahan
  7 november 2023

  Vi fick stort förtroende för Marcus och bra assistans i en trängd situation. Rekommenderas.

  Jan Falton Avatar Jan Falton
  7 oktober 2023