Få hjälp

Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri inledande konsultation. Kontakta oss

Häva köp – vad är det, när kan du göra det och hur kan du få hjälp?

Frågetecken - Häva köp guide

Inledning av guiden

Vad innebär det att häva ett köp?

Det är ofrånkomligt att alla köp inte blir som man önskat. Om köpet inte blir som du har tänkt dig kanske du vill återlämna varan och få tillbaka pengarna. Det är det hävning av köpet handlar om. Hävning av köpet handlar om att återställa det som gällde mellan köpare och säljare innan köpet och i någon mening “klippa alla band” – man skulle kunna uttrycka det som att avtalet rivs upp. Detta innebär i praktiken oftast att den köpta varan returneras till säljaren och att köparen får tillbaka köpeskillingen. Det kan också innebära att en tjänst avbryts innan den har levererats helt och hållet och att köparen får tillbaka en del av, eller hela det belopp som har betalats för tjänsten (läs mer om tvister som handlar om tjänster). Ytterligare en annan situation är byten eller inbyten, då återlämnas i stället bytesvaran.

Syftet med guiden

Syftet med denna guide är att ge läsaren en fördjupad förståelse för vad det innebär att häva ett köp och hur denna process fungerar i praktiken. Artikeln tar upp de lagar, regler och principer som reglerar denna rättighet, när rätt till hävning kan finnas och den praktiska processen som krävs för att häva ett köp. Guiden ger också råd och vägledning för olika typer av köp och tar upp de vanligaste frågorna och problemen som köpare kan stöta på när de försöker häva ett köp. Målet är att ge läsaren den information och de verktyg de behöver för att navigera i denna process på ett effektivt sätt.

Översiktligt – vad krävs för att häva ett köp?

En rätt att häva kan finnas om du är missnöjd, men den finns inte alltid. Rätten till att häva köpet beror på omständigheterna, så som vilken vara det är du har köpt, hur gammal varan är och hur mycket du betalat. Det krävs alltså att det finns ett fel som säljaren ansvarar för i juridisk mening (enligt lag), för att det ska finnas en rätt att häva. Det spelar också roll hur säljaren agerar då du klagar på varan. Hävning kan alltså ses som en “sista utväg” då det inte går att lösa tvisten mellan köpare och säljare med en mindre ingripande åtgärd.

De främsta skälen för att häva ett köp är oftast relaterade till att varan eller tjänsten som har köpts är defekt eller inte motsvarar den beskrivning som gavs vid köpet, eller vad köparen rimligen kan förvänta sig. Men det finns också andra skäl för hävning, som har att göra med själva köpprocessen snarare än med varan eller tjänsten som sådan. Det kan till exempel handla om att köparen har vilseletts av säljaren eller att viktig information inte har lämnats.

Det är också värt att nämna att det finns en speciell form av rättslig åtgärd som liknar hävning som kallas ångerrätt. Ångerrätt finns bara för konsumenter och endast i vissa fall. Ångerrätten innebär att konsumenten kan ångra ett köp inom en viss tid efter köpet, oavsett om det finns några fel på varan eller tjänsten. Denna rättighet gäller för vissa typer av köp, som till exempel distansköp och försäljning utanför affärslokaler.

Vi börjar med att gå in med specifikt på de lagar och regler som gäller för hävning av köp och först ut är situationen då privatpersoner handlar av företag.

Lagstiftning och regler som gäller för hävning av köp

Häva köp av företag som privatperson – Konsumentköplagen gäller

I dessa situationer gäller konsumentköplagen

För köp där köparen är en konsument, det vill säga en privatperson som handlar för privat bruk, gäller särskilda regler som finns i konsumentköplagen. Konsumentköplagen ger konsumenter starkare rättigheter än vad som gäller enligt köplagen och är tänkt att erbjuda ett visst skydd mot konsumenter från att bli lurade av företag. Lagen gäller köp av alla typer av lösa saker så som bilar, båtar, elektronik, möbler och delar till hus och lägenheter/inredningsdetaljer. Lagen gäller små transaktioner så väl som stora – från köparen som köpt ett mjölkpaket, till köparen som köpt en exklusiv ny motorbåt för flera miljoner. Konsumentköplagen gäller endast köp av lösa (fysiska) saker och oavsett om varan är ny eller begagnad. Konsumentköplagen gäller inte vid leasing och den gäller inte vid köp av bostad – oavsett om det är en fastighet eller bostadsrätt (den kan dock gälla köp av lösa stugor eller byggsatser). Den gäller inte heller när säljaren är privatperson, eller köparen är näringsidkare.

Vilka grundläggande förutsättningar gäller för att häva ett köp enligt konsumentköplagen?

För att häva ett köp ska det föreligga ett fel på varan, som utgör ett fel i juridisk mening.

Enligt konsumentköplagen finns en rätt för köparen att reklamera fel på varan inom 3 år från att köparen fått varan levererad. Att det finns en rätt att reklamera inom 3 år innebär inte att säljaren ansvarar för alla fel som visar sig inom treårsperioden.

Säljaren ansvarar enligt konsumentköplagen för fel som gör att varan strider mot avtalet – både det skriftliga avtalet och eventuella sidoöverenskommelser. Säljaren ansvarar också för att varan i stort sett motsvarar vad köparen kan förvänta sig givet ålder och användning på varan. Säljaren ansvarar dessutom för att uppgifter som han lämnat inför köpet, i till exempel en annons, är korrekta. Säljaren har också en upplysningsplikt för viktiga omständigheter som köparen kan räkna med att upplysas om. Det behöver alltså inte föreligga ett konkret fel/funktionsfel på varan, utan den kan vara felaktig i andra avseenden. Läs mer om felbegreppet – när det anses föreligga ett fel som säljaren ansvarar för.

Säljarens ansvar gäller endast för ursprungliga fel. Att felet är ett ursprungligt fel innebär att det fanns vid köpet, eller har sin grund i omständigheter som förelåg då du köpte varan. Felet kan dock visa sig långt senare, eftersom det kan handla om ett dolt fel. Under de första två åren från mottagande av varan finns ett antagande om ursprungligt fel, som säljaren måste motbevisa.

Tänk på att du ska reklamera felet, genom att tydligt beskriva felet och att du anser att säljaren är ansvarig för felet, samt vilken åtgärd du förväntar dig av säljaren.

Förutsättning för hävning – säljaren har fått möjlighet att avhjälpa/reparera fel

Att det är fel på en vara gör inte att du omedelbart har rätt att häva köpet. Om företaget tar sitt ansvar genom att erbjuda att reparera felet inom skälig tid, utan väsentlig olägenhet och utan kostnad för dig, i samband med att du reklamerar felet, har företaget normalt rätt att reparera felet eller företa omleverans (om möjligt). Omleverans innebar att du erbjuds en likvärdig produkt. Skälig tid ska motsvara den objektivt kortaste möjligheten för att slutföra åtgärden.

Trots att du begär hävning kan företaget ändå alltså undvika detta genom att agera på rätt sätt i enlighet med konsumentköplagens regler. Om företaget inte erbjuder reparation på rimliga villkor – så som att det tar för lång tid, om reparation misslyckas upprepade gånger, eller om du får göra stora uppoffringar, har du rätt att gå vidare och häva köpet. En del fel kan inte heller repareras.

Förutsättning för hävning – fel är inte av ringa (mindre) betydelse

Utöver att det ska handla om ett fel som säljande företag ansvarar för, som företaget inte erbjudit att reparera på rimliga villkor, ska felet ha en viss betydelse för dig som köpare, för att du ska ha rätt att häva köpet.

Felet får inte vara av ringa (mindre) betydelse för dig som köpare. Bedömningen görs utifrån den situation du befinner dig i. Det är säljaren/företaget som ska bevisa att felet är av mindre betydelse för dig. Om felet får anses vara mindre betydelsefullt kan du i stället behöva acceptera ett avdrag på priset motsvarande felets betydelse, i stället för hävning, eller ersättning för reparationskostnader.

Meddela säljaren att du häver köpet samt rätt till ränta och nyttoavdrag

Om du väljer att häva köpet, ska du meddela det till säljaren. Att köpet hävs innebär som vi har nämnt i introduktionen att du får tillbaka den summa som du betalt för varan mot att du lämnar tillbaka varan till säljaren. Du har rätt att få tillbaka hela summan om du har rätt till hävning och behöver inte acceptera ett tillgodokvitto eller liknande. Om du har haft betydande nytta av varan under tiden du har haft den kan du behöva acceptera att ett avdrag görs för den nytta du kan anses ha haft. Du har dock även rätt till ränta på köpeskillingen när köpet hävs som normalt uppgår till riksbankens referensränta + två procentenheter – ofta kvittas rätten till ränta mot nyttoavdraget. Här kan du beräkna ränta på det belopp som du ska återfå.

Kan en konsument avbryta ett köp även om det inte finns rätt att häva köpet?

Att häva ett köp förutsätter att det finns ett fel på varan. Det finns dock andra situationer då du kan ha rätt att avbryta ett köp.

Avbeställning

Som konsument har du alltid rätt att avbeställa en vara som du har köpt/beställt innan den har levererats. Ett företag kan alltså aldrig tvinga dig att genomföra ett köp om du har ångrat dig innan varan levererats. Du kan dock bli skyldig att betala en summa pengar till företaget som motsvarar de kostnader som företaget fått med anledning av din avbeställning.

Ångerrätt/Ångra köp

För köp som görs av en konsument från ett företag finns i vissa fall en ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen. Denna lag ger konsumenter rätt att ångra ett köp, normalt inom 14 dagar efter köpet, oavsett om det finns några fel på varan eller tjänsten eller inte. Ångerrätt liknar hävning av köp när det gäller dess konsekvenser och ger konsumenter en extra möjlighet att backa ur ett köp som de ångrar, men där det inte föreligger tydliga fel.

Ångerrätt: Distansavtal – Av näringsidkaren organiserat system

Vid så kallade distansavtal som ingås av en konsument finns en rätt att ångra köpet. Distansavtal är vissa typer av köp som görs via ett medel för distanskommunikation så som internet eller telefon där köpare och säljare inte träffats innan avtal om köp ingås.

För att det ska handla om ett distansavtal måste köpet ha gjorts inom ett av näringsidkaren organiserat system. Detta innebär att säljaren måste ha vidtagit åtgärder för att sälja på distans. Det kan handla om en webshop på internet, men det kan också handla om att företaget uppmanar till att köpa online och särskilt underlättar för detta. Att företaget enbart annonserar på internet och har sina kontaktuppgifter utlagda i exempelvis en Blocket-annons, räcker inte för att det ska vara ett organiserat system och att lagen blir tillämplig.

Ångerrätt: Avtal utanför affärslokaler

Avtal som ingås utanför en näringsidkares ordinarie affärslokaler omfattas av ångerrätt. Det kan till exempel handla om en båtmotor som köps på en båtmässa. Det kan också handla om en bilhandlare som kör hem bilen till köparen och betalning och avtalsingående sker på plats hos köparen.

Ångerrätt: Hur gör man för att ångra ett köp?

Enligt distansavtalslagen ska du inom 14 dagar från det att du fått varan levererad skicka ett klart och tydligt meddelande till säljaren att du utnyttjar din ångerrätt.

Om säljaren inte har lämnat någon information om ångerrätt, trots att ångerrätt föreligger, kan du ha rätt att utnyttja ångerrätten upp till ett år från leveransen.

Vanligtvis är det upp till dig som köpare att returnera varan till säljaren. Om du använt varan mer än nödvändigt för att fastställa dess egenskaper kan du bli ersättningsskyldig till säljaren motsvarande värdeminskningen på varan.

Ångerrätt: Vilka undantag finns från ångerrätten?

Ångerrätt föreligger inte när du har träffat avtal online i ett av säljaren upprättat system för försäljning på distans och avtalet i och för sig skulle kunna vara ett distansavtal, men du har träffat säljaren fysiskt innan och förhandlat om villkoren eller granskat varan.

Ångerrätt föreligger inte heller då varan specialbeställts och skräddarsytts för dig som köpare. Ett exempel skulle kunna vara en bil som specialtillverkats med val av utrustning och färger på material. Ångerrätten gäller heller inte artiklar med kort hållbarhet eller känsliga varor vad gäller hälsa- och hygien, eller biljetter till olika fritidsaktiviteter samt en del andra undantagna fall.

Häva köp i övriga fall – köp mellan privatpersoner eller mellan företag – köplagen gäller

Köplagen (SFS 1990:931) är den grundläggande lagen som reglerar köp och försäljning av varor i Sverige. Köplagen “faller man tillbaka på”, om inte konsumentköplagen är tillämplig. Den främsta skillnaden med köplagen är att den gäller när företag köper varor mellan varandra och när privatpersoner köper varor mellan varandra. Den gäller också oavsett vilka parterna är vid köp av till exempel bostadsrätter, aktier eller annat som inte är varor. Köplagen innehåller en rad bestämmelser som är relevanta för hävning av köp, inklusive bestämmelser om när en vara ska anses vara felaktig, vilka rättigheter köparen har om varan är felaktig, och hur hävning ska gå till.

Vilka förutsättningar gäller för att häva ett köp enligt köplagen?

Förutsättningarna för att häva ett köp enligt köplagen liknar i huvudsak de förutsättningar som gäller enligt konsumentköplagen. En skillnad är dock att köparen har en rätt att reklamera fel endast inom två år från köpet (om inte särskilda omständigheter föreligger).

På samma sätt som då konsumentköplagen gäller, ansvarar en säljare enligt köplagen för felaktigheter i förhållande till avtal eller sidoöverenskommelser. Detsamma gäller för felaktiga uppgifter i annons och uteblivna upplysningar om viktiga förhållanden eller egenskaper hos varan, som köparen kan förvänta sig att bli upplyst om. Fel kan även föreligga i förhållande till köparens befogade förväntningar på varan, men en vara kan enligt köplagen säljas i befintligt skick, vilket kan göra att felen ska vara av något allvarligare karaktär, för att säljaren ska ansvara. Läs mer om felbegreppet.

En annan viktig skillnad mot konsumentköplagen är att köparen alltid måste bevisa att fel fanns vid köpet – köparen har bevisbördan för detta. Det finns ingen regel om omvänd bevisbörda för ursprungsfel, som är fallet med konsumentköplagen, enligt köplagen. Läs mer om ursprungsfel.

Tänk på att du ska reklamera felet, genom att tydligt beskriva felet och att du anser att säljaren är ansvarig för felet, samt vilken åtgärd du förväntar dig av säljaren.

Förutsättning för hävning – säljaren har fått möjlighet att avhjälpa/reparera fel

Att det är fel på en vara gör inte heller då köplagen är tillämplig att du omedelbart har rätt att häva köpet. Om säljaren tar sitt ansvar genom att erbjuda att reparera felet inom skälig tid, i samband med att du reklamerar felet, har säljaren normalt rätt att reparera felet eller företa omleverans (om möjligt). Omleverans innebär att du erbjuds en likvärdig produkt. Skälig tid ska motsvara den objektivt kortast möjliga tiden för att slutföra åtgärden. Säljaren kan alltså inte förhålla sig inaktiv.

Trots att du begär hävning kan säljaren ändå alltså undvika detta genom att agera på rätt sätt i enlighet med köplagens regler. Om säljaren inte erbjuder reparation på rimliga villkor – så som att det tar för lång tid, eller om reparation misslyckas upprepade gånger, har du rätt att gå vidare och häva köpet. En del fel kan inte heller repareras.

Förutsättning för hävning – felet är av väsentlig betydelse

Utöver att det ska handla om ett fel som säljaren ansvarar för, som säljaren inte erbjudit att reparera på rimliga villkor, ska felet ha väsentlig betydelse för dig som köpare, för att du ska ha rätt att häva köpet enligt köplagen.

Felet måste alltså vara av relativt stor betydelse för dig som köpare. Bedömningen görs utifrån den situation du befinner dig i. Till skillnad från konsumentköplagen, är det du som köpare som ska bevisa att felet är av väsentlig betydelse för dig. Du ska även visa att säljaren haft kännedom om de omständigheter som gör felet väsentligt för dig redan vid köpet. Handlar det om ett objektivt sett allvarligt fel, erbjuder det inga problem eftersom säljaren då anses ha haft sådan kännedom vid köpet. Handlar det däremot om något som spelar roll endast på grund av den situation du som köpare befinner dig i, ska säljaren ha haft faktisk kännedom om din situation/dina omständigheter vid köpet.

Om felet får anses vara mindre betydelsefullt, kan du i stället behöva acceptera ett avdrag på priset motsvarande felets betydelse, i stället för hävning, eller ersättning för reparationskostnader.

Meddela säljaren att du häver köpet samt rätt till ränta och nyttoavdrag

Om du väljer att häva köpet, ska du meddela det till säljaren. Enligt köplagen är det extra viktigt att skyndsamt meddela säljaren att du häver köpet. Att köpet hävs innebär, som vi har nämnt i introduktionen, att du får tillbaka den summa som du betalt för varan mot att du återlämnar varan till säljaren. Du har rätt att få tillbaka hela summan om du har rätt till hävning och behöver inte acceptera ett tillgodokvitto eller liknande. Om du har haft betydande nytta av varan under tiden du har haft den kan du behöva acceptera att ett avdrag görs för den nytta du kan anses ha haft. Du har dock även rätt till ränta på köpeskillingen när köpet hävs, som normalt uppgår till riksbankens referensränta + två procentenheter – ofta kvittas rätten till ränta mot nyttoavdraget. Här kan du beräkna ränta på det belopp som du ska återfå.

Har jag rätt till ersättning för kostnader vid hävning (skadestånd)?

Du som har rätt att häva köpet, har även rätt till ersättning för skäliga kostnader som du har haft på grund av att varan var felaktig. Trots att du väljer att häva köpet har du alltså rätt att få ersättning för skäliga och nödvändiga kostnader som du har lagt ned med anledning av fel – sådana kostnader kan vara till exempel besiktning/bedömning av fackman, eller transport av varan. Du kan även få ersättning för så kallad prisskillnad. Prisskillnadsersättning kan utgå om du behöver köpa en likvärdig produkt någon annanstans och den är dyrare. Varan kan även ha orsakat skada på annan egendom som tillhör dig – då har du rätt till ersättning för skadan på den egendomen. Ett exempel kan vara en tvättmaskin som läcker och orsakar vattenskador i en lägenhet.

Så här gör du

Praktisk guide till hävning av köp – så här gör du

Att häva ett köp kan verka som en komplicerad process, men det behöver inte vara det om man följer stegen nedan. I detta avsnitt går vi igenom processen steg för steg, från att identifiera ett fel till att formellt häva köpet.

Identifiering av fel

Det första steget i processen att häva ett köp är att identifiera att det finns ett fel på varan eller tjänsten. Detta kan vara lättare sagt än gjort, eftersom det inte alltid är uppenbart vad som räknas som ett fel enligt lagen. Ovan har vi redovisat varför en vara kan anses felaktig enligt konsumentköplagen, eller köplagen. All information som beskriver felet eller problemet bör samlas in. Detta kan innefatta fotografier eller videor av felet, utlåtanden från oberoende experter och kvitton för eventuella inköp. Denna dokumentation kan visa vilket fel som uppstått, när det uppstod och hur allvarligt det är.

Notera att det här steget är överflödigt för det fallet att du som köpare är konsument och att det finns en ångerrätt som du kan utnyttja.

Meddelande till säljaren

Om köparen har upptäckt ett fel på varan eller tjänsten, är nästa steg att meddela säljaren om felet och begära att få det åtgärdat. Detta kallas för reklamation och det är viktigt att göra detta på rätt sätt för att skydda sina rättigheter. En reklamation bör innehålla information om vad felet består i, när och hur det upptäcktes och vilken åtgärd köparen önskar – till exempel att få felet åtgärdat eller att få pengarna tillbaka. Reklamationen bör också vara skriftlig, för att det ska vara lätt att bevisa att den har gjorts. Det kan vara en god idé att skicka reklamationen med rekommenderat brev, eller per e-post.

All kommunikation med säljaren bör sparas och organiseras. Detta inkluderar e-postmeddelanden, SMS, brev och eventuella inspelade telefonsamtal. Om det har förekommit muntlig kommunikation, kan det vara bra att skriva ned vad som sades så snart som möjligt efter samtalet och skicka det i ett e-postmeddelande till säljaren. Dessa dokument kan visa vad som diskuterats och överenskommits mellan parterna efter köpet.

Hävningsförklaring

Om säljaren inte åtgärdar felet inom rimlig tid, eller om felet är så stort eller allvarligt att det inte kan åtgärdas och är av tillräcklig betydelse, har köparen rätt att häva köpet. Detta görs genom att skicka ett formellt hävningsmeddelande till säljaren. Ett hävningsmeddelande bör innehålla information om vilket köp det gäller, vad felet består i, och att köparen häver köpet på grund av felet. Det bör också vara skriftligt, för att det ska vara lätt att bevisa att det har skickats. Precis som med reklamationen, kan det vara en god idé att skicka hävningsförklaringen med rekommenderat brev. eller e-post.

När köpet har hävts, ska varan returneras till säljaren och köpeskillingen ska återbetalas till köparen tillsammans med eventuellt skadestånd.

Här kan du ladda ned en kostnadsfri mall till en hävningsförklaring. Observera att denna mall är bara ett exempel och ska anpassas efter din egen situation. Om du är osäker på hur du ska gå vidare kan du anlita oss.

Juridiska tvister, fru justitia

Ta hjälp av jurist/advokat eller anmäl till ARN

Om säljaren vägrar att acceptera ditt krav på hävning, kan du ta hjälp av oss på Juristbyrån Din Juridik, eller göra en anmälan till allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN lämnar rekommendationer om hur en tvist kan lösas. I många fall väljer företag dock att strunta i nämndens rekommendationer eftersom det inte är ett bindande beslut om hur tvisten ska lösas. ARN:s handläggningstider kan dessutom variera från ett halvår till ett år.

Handlar din tvist med säljaren om mer än ett halvt prisbasbelopp (år 2023: 26 250 kr)? I så fall kan du med hjälp av en jurist eller advokat få hjälp att driva ett ärende på juridisk väg. Det kan mynna ut i ett bindande beslut från domstol om att du får rätt. Din hem- eller fordonsförsäkring innehåller i regel rättsskydd som kan täcka större delen av dina juridiska kostnader. Läs mer om Juristbyrån Din Juridik.

Inför kontakten med oss bör du, utöver allt som identifierar felet (se ovan), även samla in alla dokument relaterade till själva köpet. Detta inkluderar inköpskvitto, orderbekräftelse, garantidokument och eventuella skriftliga avtal eller överenskommelser som träffades vid köpet.

När alla dokument har samlats in bör de organiseras på ett överskådligt sätt. En bra metod kan vara att sortera dem i kronologisk ordning, med de senaste dokumenten först. Det kan också vara bra att ha en sammanfattning av varje dokument, inklusive datum, vem det kom från och vad det handlar om. Att ha en välorganiserad samling av dokument kan vara mycket värdefullt om du behöver ta din tvist till ARN eller domstol.

 

Fallstudier

Hävning av specifika typer av köp – exempel och fallstudier

Hävning av köp kan skilja sig åt beroende på vilken typ av vara eller tjänst som har köpts. I den här sektionen kommer vi att gå igenom några specifika typer av köp, vilka särskilda regler som kan tillämpas och några fallstudier.

Hävning av bilköp, båtköp eller köp av annat fordon

Att köpa en bil, båt eller annat fordon är ofta en stor investering och om det visar sig att bilen är felaktig kan det vara både kostsamt och frustrerande. Om fordonet är felaktigt och säljaren inte lyckas åtgärda felet inom skälig tid, kan du som konsument ha rätt att häva köpet. Du kan besöka vår särskilda sida för hävning av bilköp. Vi presenterar några fallstudier nedan.

Exempel 1 - Hävning av bilköp

I detta exempel köpte en konsument en begagnad bil från en bilhandlare. Efter att ha kört bara ett par hundra kilometer, upptäckte konsumenten att bilen stannade abrupt mitt på vägen. Efter att ha undersökt problemet upptäckte konsumenten att det fanns ett allvarligt motorfel.

Trots att konsumenten direkt reklamerade felet till bilhandlaren, hävdade handlaren att felet orsakats av konsumentens dåliga körning. Konsumenten sökte råd från en oberoende bilmekaniker, som fastställde att felet var på grund av slitage i motorn som inte kunde ha orsakats under den tid som konsumenten ägde bilen.

Konsumenten tog ärendet till ARN, med rapporten från bilmekanikern och annan relevant dokumentation. ARN bedömde att det fanns en dold defekt vid köptillfället och att bilhandlaren var ansvarig. Följaktligen kunde konsumenten framgångsrikt häva köpet, återlämna bilen och få en fullständig återbetalning.

Exempel 2 - Hävning av köp av lyxbåt

I detta exempel köpte en konsument en lyxyacht. Kort efter köpet började konsumenten märka en rad problem, inklusive motorfel och strukturella problem med yachten. Trots flera försök att reparera felen genom säljarens åtgärder, kvarstod problemen.

Konsumenten kontaktade säljaren för att häva köpet, men säljaren vägrade och hävdade att felen var resultatet av normalt slitage och konsumentens användning av yachten. Konsumenten sökte sedan hjälp av en oberoende båtbesiktningsman som konstaterade att felen var resultatet av ursprungliga tillverkningsfel.

Med hjälp av besiktningsmannens rapport och jurist, tog konsumenten ärendet till domstol. Domstolen fann att konsumenten hade rätt att häva köpet på grund av de omfattande och olösta felen. Säljaren var tvungen att återbetala köpeskillingen och ta tillbaka båten.

Hävning av konsumentprodukter så som elektronik, vitvaror och annat

Konsumentprodukter så som till exempel vitvaror och elektronik är en annan vanlig kategori av varor där fel kan uppstå. Om du köper en ny tvättmaskin eller dator och den visar sig vara felaktig, har du som konsument rätt att kräva att säljaren åtgärdar felet. Om säljaren inte lyckas med detta inom skälig tid, kan du ha rätt att häva köpet. Den här typen av ärenden lämpar sig ofta att anmäla till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i första hand.

Exempel 3 - Hävning av köp av möbel (soffa)

I det här exemplet köpte en konsument en soffa online från en möbelaffär. När soffan levererades upptäckte konsumenten att färgen på soffan inte matchade de bilder som visades på hemsidan. Dessutom var komforten inte som förväntat baserat på produktbeskrivningen.

Konsumenten tog kontakt med säljaren för att reklamera och begära en återbetalning. Säljaren menade dock att färgen och komforten på en soffa kan variera något och att de därför inte såg några skäl till att acceptera reklamationen.

Konsumenten dokumenterade skillnaden i färg mellan bilderna online och den faktiska soffan, och tog ärendet till ARN. ARN bedömde att soffan inte stämde överens med den beskrivning som getts vid köpet och att konsumenten därmed hade rätt att häva köpet. Konsumenten kunde returnera soffan och fick köpeskillingen återbetald.

Dessa exempel illustrerar att situationer kan vara komplexa och ibland kräver konsumenten både tålamod och noggrannhet för att framgångsrikt kunna häva ett köp. Men med rätt dokumentation och stöd kan konsumenten till slut få rätt i en tvist med en säljare.

Exempel 4 - Hävning av köp av vitvara

I det andra exemplet köpte en konsument en ny kyl och frys från en stor vitvaruhandlare. Efter bara ett par månader började frysen läcka vatten och kylskåpet höll inte rätt temperatur. Konsumenten reklamerade felet till säljaren, men säljaren sa att felet berodde på att konsumenten hade överfyllt kylskåpet och frysen.

Konsumenten tog fotografier av kylskåpet och frysen för att visa att de inte var överfyllda och anlitade en oberoende expert för att undersöka felet. Experten konstaterade att felet var en tillverkningsdefekt och att konsumenten hade rätt att häva köpet.

Med expertens rapport och den övriga dokumentationen, tog konsumenten ärendet till tingsrätten så som ett förenklat tvistemål. Tingsrätten bedömde att felet var av väsentlig betydelse och att konsumenten hade rätt att häva köpet. Säljaren var tvungen att återbetala köpeskillingen till konsumenten, och konsumenten returnerade kylskåpet och frysen till säljaren. I det här fallet var expertens rapport och konsumentens beslutsamhet att kämpa för sina rättigheter avgörande för en framgångsrik hävning av köpet.

Exempel 5 - Hävning av köp av lyxklocka

I det här exemplet köpte en konsument en lyxklocka från en välrenommerad juvelerare. Kort efter köpet märkte konsumenten att klockan inte behöll tiden korrekt och att vissa av klockans komplexa funktioner inte fungerade som de skulle.

Konsumenten reklamerade omedelbart till juveleraren, som försökte reparera klockan. Trots flera reparationer var klockan fortfarande inte i korrekt skick.

Konsumenten beslutade då att han ville häva köpet. Juveleraren vägrade dock att acceptera hävningen och hävdade att problemen nu var resultatet av konsumentens felaktiga användning av klockan. Konsumenten tog då klockan till en oberoende klockmakare, som konstaterade att problemen var tillverkningsfel.

Med klockmakarens rapport, tog konsumenten ärendet till ARN. ARN bedömde att klockan var defekt vid köpet och att konsumenten hade rätt att häva köpet. Konsumenten fick hela köpeskillingen åter och returnerade klockan till juveleraren.

Dessa exempel understryker att oavsett produktens pris eller status, kan problem uppstå. Det är viktigt att vara medveten om sina rättigheter och att noggrant dokumentera alla interaktioner och bevis på problem, oavsett om det är en lyxyacht eller en lyxklocka man har köpt.

Hävning av köp av tjänster

Hävning av köp av tjänster, såsom hantverkstjänster eller IT-tjänster, kan vara något mer komplicerat än hävning av varuköp. Om tjänsten inte utförts korrekt, och leverantören inte lyckas rätta till problemet inom skälig tid, kan du ha rätt att häva köpet.

Exempel 6 - Hävning av hantverkartjänst

Anta att du anlitat en hantverkare för att renovera ditt kök. Du och hantverkaren har skrivit ett kontrakt där det klart och tydligt står vad som ska göras och hur mycket det ska kosta. När hantverkaren är klar med arbetet upptäcker du dock att köksluckorna är sneda, kaklet är felaktigt satt och kylskåpet är anslutet till fel strömkälla vilket orsakar kortslutningar. Arbetet måste göras om i sin helhet. I det här fallet har hantverkaren inte utfört arbetet enligt kontraktet.

Du reklamerar till hantverkaren och ber denne åtgärda felen. Hantverkaren gör flera försök att åtgärda felen, men lyckas inte. Här kan du eventuellt häva köpet av tjänsten och kräva tillbaka kostnaden, eftersom hantverkaren inte lyckats åtgärda de väsentliga felen inom skälig tid.

Exempel 7 - Hävning av felaktiga IT-tjänst/konsulttjänster mellan företag

Antag att du har anlitat en IT-konsult för att utveckla en webbplats till ditt företag. I kontraktet ni har upprättat framgår det att webbplatsen ska kunna hantera en viss mängd trafik, ha vissa funktioner och följa en specifik design.

När webbplatsen levereras upptäcker du att den inte kan hantera den utlovade trafiken, flera viktiga funktioner saknas och designen avviker markant från det ni kommit överens om. Du reklamerar till IT-konsulten och ber denne att åtgärda felen. Trots flera försök lyckas inte konsulten åtgärda problemen.

I det här fallet kan du eventuellt ha rätt att häva köpet av tjänsten och få tillbaka kostnaden, eftersom IT-konsulten inte lyckats åtgärda de väsentliga felen inom skälig tid.

Hävning av köp av bostadsrätter

Att häva ett köp av en bostadsrätt är relativt ovanligt och kräver att det finns allvarliga fel i bostaden. Felen ska normalt vara så allvarliga att de avsevärt påverkar bostadens värde. Du kan läsa mer på vår särskilda sida som gäller bostadsrätter.

Exempel 8 - Hävning av bostadsrättsköp på grund av felaktigt badrum

I detta exempel köpte en konsument en bostadsrätt. Under de första månaderna i den nya lägenheten upptäckte konsumenten fuktskador i badrummet, vilket ledde till stora renoveringskostnader.

Konsumenten kontaktade säljaren och hävdade att skadorna borde ha angetts i överlåtelsebesiktningen. Säljaren nekade till detta och hävdade att skadorna hade uppkommit efter köpet. Konsumenten samlade in bevis, inklusive en rapport från en byggexpert, som styrkte att skadorna hade varit där vid köptillfället.

Med hjälp av en jurist tog konsumenten ärendet till domstol. Domstolen fann att säljaren hade underlåtit att informera om de existerande fuktskadorna och att konsumenten därför hade rätt att häva köpet. Säljaren var tvungen att återbetala köpeskillingen och konsumenten flyttade ut ur bostadsrätten.

Dessa exempel understryker vikten av att noggrant dokumentera alla aspekter av ett köp, speciellt om du misstänker att det kan finnas problem. De visar också vikten av att söka oberoende expertis och juridisk rådgivning om du hamnar i en tvist med en säljare.

Exempel 9 - Hävning av bostadsrättsköp på grund av utebliven information

I det här exemplet köpte en konsument en bostadsrätt efter att ha blivit informerad om en viss månadsavgift. Efter köpet ökade dock bostadsrättsföreningen avgiften med 50%, vilket gjorde det ekonomiskt ohållbart för konsumenten att behålla bostaden.

Konsumenten kontaktade säljaren och påstod att säljaren borde ha informerat om den kommande avgiftshöjningen. Säljaren hävdade att han inte hade känt till höjningen vid försäljningstillfället.

Konsumenten sammanställde dokumentation som visade att föreningen hade diskuterat avgiftshöjningen före försäljningen och tog ärendet till domstol. Domstolen fann att säljaren hade underlåtit att informera om den kommande avgiftshöjningen och att konsumenten därför hade rätt att häva köpet. Säljaren återbetalade köpeskillingen och konsumenten flyttade ut ur bostaden.

Dessa exempel på bostadsrättsköp visar att det finns en mängd olika problem som kan uppstå efter köpet. Det är viktigt att konsumenter är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter, och att de tar alla nödvändiga steg för att skydda sig själva i händelse av en tvist.

Vanliga frågor och problem

Att häva ett köp kan vara en komplex process och det finns många potentiella frågor och problem som kan uppstå längs vägen. Nedan behandlar vi några av de vanligaste frågorna och de problem som ofta uppstår när en köpare väljer att häva ett köp.

Vad händer om säljaren vägrar att godkänna hävningen?

En av de vanligaste frågorna gäller vad som händer när säljaren vägrar att godkänna hävningen. Om du som köpare anser att du har rätt att häva köpet, men säljaren inte håller med, finns det flera alternativ tillgängliga.

Först och främst kan du försöka förhandla med säljaren och se om ni kan komma överens om en lösning. Detta kan inkludera kompromisser såsom delvis återbetalning eller reparationer.

Om det inte är möjligt att komma överens med säljaren, kan du överväga att vända dig med en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en statlig myndighet som hjälper konsumenter och företag att lösa tvister. ARN:s beslut är inte bindande.

Slutligen kan du, om du fortfarande inte är nöjd med situationen, ta ärendet till domstol. Juristbyrån Din Juridik AB kan hjälpa dig med detta – läs mer om oss.

Hur kan jag få hjälp med att häva ett köp enligt konsumentköplagen eller ångra ett köp?

Du kan ta hjälp av allmänna reklamationsnämnden – ARN, eller av jurist eller advokat. ARN lämnar rekommendationer om hur en tvist kan lösas. I många fall väljer företag dock att strunta i nämndens rekommendationer eftersom det inte är ett bindande beslut om hur tvisten ska lösas. ARN:s handläggningstider kan dessutom variera från ett halvår till ett år.

Handlar din tvist med säljaren om mer än ett halvt prisbasbelopp (år 2023: 26 250 kr)? I så fall kan du med hjälp av en jurist eller advokat få hjälp att driva ett ärende på juridisk väg. Det kan mynna ut i ett bindande beslut från domstol om att du får rätt. Din hem- eller fordonsförsäkring innehåller i regel rättsskydd som kan täcka större delen av dina juridiska kostnader. Läs mer om Juristbyrån Din Juridik.

Kan jag som privatperson häva köp som gjorts från en annan privatperson?

Ja, i vissa fall. Vid köp av en privatperson gäller inte konsumentköplagen. Den lag som gäller är i stället köplagen. Lagen ger inte köparen samma skydd som konsumentköplagen, utan är mer balanserad mellan köpare och säljare. Det är trots detta absolut inte omöjligt att häva ett köp som har gjorts av en privatperson, särskilt på en nyare eller dyrare vara. Precis som vid köp där konsumentköplagen gäller beror rätten till hävning på omständigheterna.

Om varan sålts i befintligt skick kan det krävas att felet är allvarligt och att felet innebär att varan är i betydligt sämre skick än vad du som köpare kunde utgå ifrån givet priset och övriga omständigheter. Varan kan även trots detta anses felaktig om säljaren undanhållit viktig information om varan som han måste ha känt till, eller om varan inte stämmer överens med säljarens uppgifter.

Oavsett om varan sålts i befintligt skick eller inte behöver du kunna visa att felet fanns vid leveransen av varan, även om det visade sig senare (ursprungsfel). Felet får inte heller ha den karaktären att du med dina kunskaper kunde förväntas ha upptäckt felet i samband med köpet.

Liksom vid köp där konsumentköplagen är tillämplig har säljaren rätt att reparera om han erbjuder detta på rimliga villkor efter att du klagat på felet. Det krävs även att felet är av väsentlig betydelse för dig som köpare. Det innebär att felet måste framstå som relativt allvarligt vid en bedömning av dina personliga förhållanden. Till skillnad från vid köp där konsumentköplagen är tillämplig är det köparen som måste bevisa att felet är väsentligt för honom.

Hur kan jag få hjälp för att häva ett köp enligt köplagen?

Vid hävning av köp enligt köplagen finns ingen möjlighet att vända sig till allmänna reklamationsnämnden.

Handlar din tvist med säljaren om mer än ett halvt prisbasbelopp (år 2023: 26 250 kr)? I så fall kan du med hjälp av en jurist eller advokat få hjälp att driva ett ärende på juridisk väg. Det kan mynna ut i ett bindande beslut från domstol om att du får rätt. Din hem- eller fordonsförsäkring innehåller i regel rättsskydd som kan täcka större delen av dina juridiska kostnader. Läs mer om Juristbyrån Din Juridik.

Vad händer om varan har förstörts eller gått förlorad?

En annan vanlig fråga gäller vad som händer om varan har förstörts eller gått förlorad innan hävningen kan genomföras. I detta fall blir situationen mycket mer komplex.

Generellt sett, om varan har förstörts eller gått förlorad på grund av ett fel som var närvarande vid köptillfället, kan du fortfarande ha rätt att häva köpet. Detta beror dock på omständigheterna kring hur varan gick sönder. Om varan har förstörts eller gått förlorad på grund av ditt eget agerande, kanske du inte har rätt att häva köpet. Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för mer information.

Vad händer om jag har använt varan?

Generellt sett påverkar inte användningen av en vara ens rätt att reklamera den om det visar sig att varan är felaktig på något sätt. Det viktiga är att felet fanns vid köptillfället.

Vid användning kan dock varan ha förändrats eller minskat i värde, och det kan bli komplicerat när köpesumman ska återbetalas. I vissa fall kan säljaren ha rätt att dra av för varans värdeminskning, beroende på varans art och omständigheterna kring användningen. Detta kallas för nyttoavdrag.

Vad händer om varan har reparerats?

Om varan har reparerats kan hävningsrätten ha gått förlorad. Detta beror på att lagstiftningen är utformad för att skydda konsumenter mot felaktiga varor, men också för att säkerställa att säljare inte straffas orättvist om de har gjort allt de kan för att åtgärda problemet. Om du däremot har hävt köpet innan du meddelats att varan reparerats, behåller du din rätt att häva (om övriga förutsättningar för hävning som beskrivits ovan, är för handen).

Vad händer om jag köpte varan för länge sedan?

Det finns tidsgränser för när du kan reklamera en vara eller tjänst. Generellt sett har du tre år på dig att reklamera en vara enligt konsumentköplagen och två år enligt köplagen. Om särskilda omständigheter är för handen så som att säljaren uppsåtligt har dolt fel, eller på annat sätt agerat svikligt, kan du ha rätt att häva ett köp upp till 10 år.

Vad händer om jag inte har ett kvitto?

Kvittot fungerar som ett bevis på att du har köpt varan eller tjänsten. Om du inte har ett kvitto kan det vara svårare att visa att du har rätt att reklamera. Det kan dock vara möjligt att använda andra bevis, till exempel bankutdrag, e-postbekräftelser eller vittnen.

Vad händer om säljaren har gått i konkurs?

Om säljaren har gått i konkurs kan det bli mycket svårt att få någon ersättning, även om du har rätt att häva köpet. I sådana fall kan du behöva anmäla ditt krav till konkursboet. Det är dock viktigt att notera att du som konsument sällan prioriteras vid fördelningen av ett konkursbos tillgångar.

Sammanfattning

I den här guiden har vi förklarat vad det innebär att häva ett köp. Vi har också förklarat att beroende på om säljaren och köparen är privatperson eller näringsidkare/företag gäller olika regler för hävning av köp. Det kan finnas en rätt att häva ett köp oavsett om du köpt en vara som privatperson av en näringsidkare (konsumentköplagen) eller vid handel mellan privatpersoner eller mellan företag (köplagen). I det senare fallet, då köplagen gäller, kan det beroende på omständigheterna, vara något svårare att häva köpet. För att häva ett köp krävs att det finns fel som säljaren ansvarar för i juridisk mening. Du kan även så som konsument ha rätt att i vissa situationer ångra eller avbeställa ett köp, utan att det finns fel på varan och utan att du behöver ange skäl.

Vi har förklarat rent praktiskt hur du går tillväga för att häva ett köp och gett dig en mall att använda som hävningsförklaring. Vi har även förklarat hur några typiska fall för hävning kan se ut.

Vi har också förklarat hur du med hjälp av jurist kan du få hjälp att driva ditt ärende på juridisk väg om värdet på kravet överstiger ett halvt prisbasbelopp (år 2023: 26 250 kr). Kontakta oss. Läs mer om Juristbyrån Din Juridik.

Kontakta oss

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din försäkring som kan täcka större delen av kostnaderna att driva ditt ärende.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 9 av 10 vunna eller förlikta mål inom köprättslig juridik.

 • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
 • Köprättslig juridik

Experter på köprätt

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på köprättslig juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde. Vi har hundratals köprättsliga mål i “bagaget”.

 • Domstolsprocess
 • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

Omdömen

Direkt till våra recensioner på Google

 

 • Kunde inte fått en bättre Jurist. Så hjälpsam och alltid tillgänglig. Hans hjälp var ovärderlig. Kan varmt rekommendera denna juristfirma.

  camilla warnborg Avatar camilla warnborg
  5 december 2023

  OK lätt kontakt,snabbt och precist!

  per grönlund Avatar per grönlund
  30 november 2023

  Strålande arbete av Marcus. Satte sig väldigt bra in i ärendet som gällde ett bilköp av en bilfirma i Stockholm som visade sig vara riktiga bilskojare. Rekommenderar varmt att du... läs mer

  Carina Pettersson Avatar Carina Pettersson
  23 november 2023
 • Marcus hjälpte oss med att häva ett bilköp genom förlikning med bilfirman. Vi ville undvika en tvist i domstol då det kan bli en utdragen process med oviss utgång. ... läs mer

  Johanna Lindkvist Avatar Johanna Lindkvist
  16 november 2023

  Hade det inte varit för er så hade vi gett upp även när vi visste att vi hade rätten på vår sida, så fruktansvärt duktiga och kunniga! Precis som... läs mer

  Danne Rosengren Avatar Danne Rosengren
  16 november 2023

  Marcus är supertrevlig, effektiv och mycket professionell. Rekommenderar varmt!

  Anna W Avatar Anna W
  7 november 2023
 • Tacksam för den hjälpen jag fick av Marcus. Hade problem med bilfirman och Marcus löste mitt ärende som en kung, utan krångel. Tacksam att jag hittade er. Rekommenderar starkt!

  Abdinajib Ahmed Avatar Abdinajib Ahmed
  7 november 2023

  Riktigt bra Jurist han fick ärendet det tog en vecka så var allt klart hade en annan advokat som höll på i 6 månad utan resultat på ett mycket enkelt... läs mer

  Fadi Tahan Avatar Fadi Tahan
  7 november 2023

  Vi fick stort förtroende för Marcus och bra assistans i en trängd situation. Rekommenderas.

  Jan Falton Avatar Jan Falton
  7 oktober 2023