Fel – vilka fel utgör köprättsliga fel?

För att en köpare ska kunna kräva någonting av en säljare krävs att det i juridisk mening föreligger ett fel på köpeobjektet. Denna artikel förklarar vad ett fel innebär i juridisk mening och hur man avgör att det föreligger fel.

Felbegreppet i den köprättsliga lagstiftningen är relativt. Handlar det om till exempel en bil eller annat fordon måste köparen förvänta sig att ett äldre fordon som har gått långt har fel som typiskt sett föreligger på liknande fordon. Dåliga däck, eller sliten koppling på ett fordon som har uppnått en lång körsträcka är visserligen fel jämfört med en ny bil, men betraktas alltså inte nödvändigtvis som fel enligt den köprättsliga lagstiftningen.

Bedömningen av fel skiljer sig för det fall att det är konsumentköplagen eller köplagen som är tillämplig.

– Felbegreppet enligt Konsumentköplagen

Konsumentköplagen tillämpas då en konsument/privatperson köper en vara av en näringsidkare (läs mer om gränsdragningen).

Köp från och med 1 maj 2022

För avtal om köp som ingåtts 1 maj 2022 eller senare gäller den nya konsumentköplagen (2022:260). För äldre köp, se nästa avsnitt nedan.

4 kap 1 – 4 §§ konsumentköplagen anger vad som ska betraktas som köprättsliga fel enligt lagen.

Överensstämmelse med avtal 4 kap 1 § 

 • Varan ska vad avser art, beskrivning, funktionalitet m.m. överensstämma med vad som följer av avtalet. Varan ska även åtföljas av de tillbehör, anvisningar och uppdateringar som följer av avtalet.
 • Varan ska vara ägnad för ett eventuellt särskilt ändamål som konsumenten avsåg att använda den för om konsumenten vid köpet informerat näringsidkaren om det särskilda ändamålet och denne har godtagit att varan kan användas för ändamålet.

Överensstämmelse med befogade förväntningar m.m. 4 kap 2 § 

 • Varan ska vara ägnad för det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används.
 • Stämma överens med kvaliteten på prov som lämnats inför köpet
 • ha de egenskaper och andra särdrag i fråga om hållbarhet, funktionalitet, kompatibilitet, säkerhet och särdrag i övrigt, som är normalt förekommande för varor av samma slag och som konsumenten med fog kan förutsätta med hänsyn till varans art.
 • Stämma överens med uppgifter som lämnats vid marknadsföringen av varan eller annars lämnats före köpet
 • Åtföljas av förpackning och andra tillbehör samt anvisningar för installation, montering, användning, skötsel m.m. som konsumenten med fog kan förutsätta.

Säljarens upplysningsskyldighet 4 kap 3 §:

 • Näringsidkaren ska före köpet upplysa konsumenten om sådana förhållanden som rör varans egenskaper eller användning som näringsidkaren känner till eller bör känna till och som konsumenten med fog kan räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att informationen kan antas inverka på köpet.

Fel på vara med digitala delar 4 kap 4 §:

 • För en vara med digitala delar ska konsumenten informeras om och tillhandahållas säkerhetsuppdateringar och andra nödvändiga uppdateringar. Vid enstaka tillhandahållande av digitalt innehåll under den tid som konsumenten med fog kan förutsätta uppdateringar. Vid kontinuerligt tillhandahållande under tre år efter det att varan med digitala delar avlämnades eller den längre tid som avtalet löper.

Felaktig installation 4 kap 9 §:

 • Om näringsidkaren har installerat varan ska fel anses föreligga om den installerats felaktigt. Detsamma gäller om varan installerats av konsumenten efter näringsidkarens anvisningar.

Farlig vara 4 kap 10 §:

 • Varan är felaktig om den sålts i strid mot försäljningsförbud eller är så bristfällig att dess användning medför påtaglig fara för liv eller hälsa.

Rättsliga fel 4 kap 12 §:

 • Varan är felaktig om tredje man (annan) äger varan eller har panträtt eller liknande sakrätt i varan, har en immaterialrätt som begränsar användning av varan som konsumenten inte med fog kunnat förutsätta m.m.

Befintligt skick ej möjligt 4 kap 6 §:

 • Avsteg från kraven i paragraferna ovan kräver att näringsidkaren vid köpet har informerat konsumenten om avvikelsen och konsumenten uttryckligen och separat har godkänt den. Svepande allmänna friskrivningar så som befintligt skick ej möjligt.

Avgörande tidpunkt för fel 4 kap 14 § och 4 kap 17 §:

 • Om det faktiska/upplevda felet enligt punkterna ovan också är att betrakta som ett köprättsligt fel, är det en förutsättning att felet, för att säljaren ska kunna krävas på något, även funnits vid avlämnandet av varan – 4 kap 14 §. Av 4 kap 17 § framgår att fel som visar sig inom två år från avlämnandet/leveransen normalt ska antas (presumeras) ha funnits vid avlämnandet (läs mer om ursprungsfel och bevisbörda).
 • En garanti som gäller längre än två år kan förlänga den tid som presumtionen om ursprungligt fel gäller enligt konsumentköplagen.

Köp innan 1 maj 2022

För avtal om köp som ingåtts innan 1 maj 2022 gamla konsumentköplagen (1990:932).

16 – 19 §§ konsumentköplagen anger vad som ska anses vara fel enligt lagen.

Grundläggande felbestämmelsen 16 §:

 • Varan ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Detta är en självklar grundförutsättning. Har köpare och säljare kommit överens om något muntligen eller i skriftligt avtal, ska varan också stämma överens med den överenskommelsen.
 • Om annat inte följer av avtalet ska varan vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag används och vara ägnad för köparens särskilda ändamål om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål.
 • Varan ska även anses felaktig om säljaren inte upplysts om någon omständighet kring varan som köparen kunde räkna med att bli upplyst om.
 • Varan ska anses vara felaktig om den inte överensstämmer med varuprov eller inte är förpackad på ett försvarligt sätt om förpackning krävs för skydd.
 • Dessutom ska varan anses felaktig om varan strider mot vad köparen med fog kunnat förutsätta. Detta innebär som förklarades i ingressen att exempelvis en bil som är nära slutet av sin livslängd kan ha många mindre fel, utan att felen för den saken skull gör att bilen strider mot vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Detta innebär att en vara kan ha många faktiska fel, utan att betraktas som köprättsligt felaktig. Bedömningen blir dock annorlunda om säljaren i avtalet eller inför köpet tydligt lovordat eller utfäst att varan ska ha ett gott skick i vissa särskilda avseenden. Ett allmänt lovprisande av en vara (exempelvis fin, toppen, utmärkt) förändrar dock inte bedömningen.

Farlig vara 18 §:

 • En vara är dock alltid felaktig, om den är så bristfällig att dess användning medför påtaglig fara för liv eller hälsa, eller om den sålts i strid med försäljningsförbud.

Uppgifter vid marknadsföring 19 §:

 • En vara kan bedömas som felaktig om den inte överensstämmer med marknadsföring som säljaren eller någon i tidigare säljled (exempelvis tillverkaren) gjort, förutsatt att säljaren inte kan visa att uppgifterna inte hade inverkat på köpet.

Befintligt skick 16 §:

 • Om en vara säljs i befintligt skick eller annat liknande allmänt förbehåll är det svårare för en köpare att göra gällande fel, men verkligen inte omöjligt. En uppgift om befintligt skick kan göra att en köpare bör ha något lägre förväntningar på varan än annars. Varan ska dock ändå anses felaktig om den är i sämre skick än vad köparen med hänsyn till varans pris och övriga förutsättningar kunnat förutsätta. Detta innebär att ett allmänt förbehåll om befintligt skick har liten påverkan på möjligheten att göra gällande fel när konsumentköplagen är tillämplig.

Avgörande tidpunkt för fel 20, 20a §§:

 • Om det faktiska/upplevda felet enligt punkterna ovan också är att betrakta som ett köprättsligt fel, är det en förutsättning att felet, för att säljaren ska kunna krävas på något, även funnits vid avlämnandet av varan (20 §). Av 20 a § framgår att fel som visar sig inom 6 månader från avlämnandet/leveransen normalt ska antas (presumeras) ha funnits vid avlämnandet (läs mer om ursprungsfel och bevisbörda).
 • En garanti som gäller längre än 6 månader kan förlänga den tid som presumtionen om ursprungligt fel gäller enligt konsumentköplagen.

– Felbegreppet enligt Köplagen (1990:931)

Köplagen tillämpas på försäljning av lös egendom mellan näringsidkare, eller då en konsument säljer till en näringsidkare (läs mer om gränsdragningen).

17 – 19 §§ konsumentköplagen anger vad som ska anses vara fel enligt lagen.

Grundläggande felbestämmelsen 17 §:

 • Varan ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Detta är en självklar grundförutsättning. Har köpare och säljare kommit överens om något muntligen eller i skriftligt avtal, ska varan också stämma överens med den överenskommelsen.
 • Om annat inte följer av avtalet ska varan vara ägnad för det ändamål för vilka varor av samma slag används och vara ägnad för köparens särskilda ändamål som varan i sig var avsedd att användas för, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen haft rimlig anledning att förvänta sig på säljarens sakkunskap och bedömning.
 • Varan ska även anses felaktig om säljaren inte upplysts om någon omständighet kring varan som köparen kunde räkna med att bli upplyst om.
 • Varan ska anses vara felaktig om den inte överensstämmer med varuprov eller inte är förpackad på ett försvarligt sätt om förpackning krävs för skydd.
 • Dessutom ska varan anses felaktig om varan strider mot vad köparen med fog kunnat förutsätta. Detta innebär som förklarades i ingressen att exempelvis en bil som är nära slutet av sin livslängd kan ha många mindre fel, utan att felen för den saken skull gör att bilen strider mot vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Detta innebär i sin tur att en vara kan ha många faktiska fel, utan att betraktas som köprättsligt felaktig. Bedömningen blir dock annorlunda om säljaren i avtalet eller inför köpet tydligt lovordat eller utfäst att varan ska ha ett gott skick i vissa särskilda avseenden. Ett allmänt lovprisande av en vara (exempelvis fin, toppen, utmärkt) förändrar dock inte bedömningen.
 • Till skillnad från konsumentköplagen ska köparen ha haft rimlig anledning att lita på säljarens sakkunskap för att kunna göra gällande att varan inte är ägnad för det särskilda ändamål som han avsåg att använda varan. Det finns heller ingen generell upplysningsplikt (se dock nedan).

Uppgifter vid marknadsföring 18 §:

 • En vara kan bedömas som felaktig om den inte överensstämmer med marknadsföring som säljaren eller någon i tidigare säljled (exempelvis tillverkaren) gjort, förutsatt att uppgifterna inverkat på köpet. Till skillnad från konsumentköplagen är det köparen som ska visa att uppgifterna inverkat på köpet.

Befintligt skick 19 §:

 • Om en vara säljs i befintligt skick eller annat liknande allmänt förbehåll är det svårare för en köpare att göra gällande fel, men verkligen inte omöjligt. En uppgift om befintligt skick kan göra att en köpare bör ha något lägre förväntningar på varan än annars. Varan ska dock ändå anses felaktig om den:
 • inte överensstämmer med uppgifter som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, eller säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter kunnat förutsätta.
 • Jämfört med fall då konsumentköplagen är tillämplig (se ovan) innebär befintligt skick i dessa fall att köparens möjligheter att göra gällande fel minskar i större utsträckning. Även om det inte finns någon generell upplysningsplikt enligt köplagen ska dock alltså köparen upplysa om ett väsentligt förhållande. Detta innebär att säljaren trots allt måste uppmärksamma köparen på allvarliga fel. Om varan inte strider mot säljarens uppgifter, eller dennes upplysningsplikt, krävs att varan är i väsentligt sämre skick med hänsyn till priset och övriga omständigheter. Detta är ett skärpt krav jämfört med konsumentköplagen som inte har väsentlighetskravet. Det innebär ändå att ett fordon som visar sig vara behäftat med allvarligt fel på motor som kostar lika mycket som en stor del av bilens värde att åtgärda, ändå kan anses felaktig. Det nyss nämnda förutsätter givetvis att bilen inte är vid slutet av dess livslängd.
 • Det är inte omöjligt för en säljare att friskriva sig från ansvar för fel i en vara. Paragrafen reglerar befintligt skick och andra “liknande allmänna förbehåll”. Säljaren kan välja att vara specifik i vilka delar av varan han inte vill ansvara för – det påverkar då vad köparen kan åberopa i större utsträckning än ett allmänt förbehåll.

Avgörande tidpunkt för fel 21 §:

 • Till skillnad från fall då konsumentköplagen är tillämplig ska köparen alltid bevisa att fel fanns då risken gått över på köparen (oftast vid leverans), om det inte föreligger en funktionsgaranti. Det finns ingen bevislättnad på det sättet som konsumentköplagen erbjuder. Att bevisa att fel fanns vid leverans kan in många fall vara förenat med svårigheter. Oftast krävs expertkunskap och analyser inom relevant sakområde för att bedöma detta (läs mer om ursprungsfel och bevisbörda). I vissa fall har säljaren dock utställt en garanti.
 • En så kallad allmén-garanti gör att bevisbördan för ursprungligt fel omvänds på liknande sätt som enligt konsumentköplagen. En funktionsgaranti innebär däremot att säljaren kan ansvara även för fel som helt och hållet uppkommit efter det att risken gått över på köparen, men inom garantitiden (läs mer om garantier).

Undersökningsplikt 20 och 31 §§:

 • Till skillnad från fall enligt konsumentköplagen får köparen enligt köplagen inte åberopa fel som han borde ha upptäckt inom ramen för sin undersökningsplikt, när en sådan plikt föreligger. Läs mer om undersökningsplikt.

Våra jurister är experter på köprätt

Juristbyrån Din Juridik är specialiserad på juridiken kring köp av varor i allmänhet – köprätten. Exempel på tvister där Din Juridik bistår är tvister med bilhandlare, tillverkare, försäkringsbolag, mellan näringsidkare och mellan privatpersoner. Vi bistår även i ärenden kring internationella köp. Vi bistår köpare såväl som säljare. Vi är en juristbyrå som bistår i alla juridiska ärenden kring köprätt. Vi biträder privatpersoner såväl som företag i hela Sverige.

– Ärlig bedömning av utsikterna i ditt fall

Vår ambition är att hela tiden driva ditt mål framåt för den snabbaste, bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi ger dig en rak och tydlig bedömning av dina utsikter att nå framgång. Vi tar oss inte an fall där vi bedömer att utsikterna till framgång är små. Läs mer om några av våra fall.

Kontakta oss

Upp till 15 minuter kostnadsfritt

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din försäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 9 av 10 vunna eller förlikta mål inom köprättslig juridik.

 • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
 • Köprättslig juridik

Experter på köprätt

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på köprättslig juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

 • Domstolsprocess
 • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

UTMÄRKT
51 recensioner
camilla warnborg
camilla warnborg
2023-12-05
Kunde inte fått en bättre Jurist. Så hjälpsam och alltid tillgänglig. Hans hjälp var ovärderlig. Kan varmt rekommendera denna juristfirma.
Läs mer
per grönlund
per grönlund
2023-11-27
OK lätt kontakt,snabbt och precist!
Läs mer
Carina Pettersson
Carina Pettersson
2023-11-21
Strålande arbete av Marcus. Satte sig väldigt bra in i ärendet som gällde ett bilköp av en bilfirma i Stockholm som visade sig vara riktiga bilskojare. Rekommenderar varmt att du vänder dig hit när du behöver juristhjälp.
Läs mer
Johanna Lindkvist
Johanna Lindkvist
2023-11-16
Marcus hjälpte oss med att häva ett bilköp genom förlikning med bilfirman. Vi ville undvika en tvist i domstol då det kan bli en utdragen process med oviss utgång. Marcus har från första kontakt alltid funnits tillgänglig med snabb återkoppling och han har var varit ett stort stöd under hela processen.
Läs mer
Danne Rosengren
Danne Rosengren
2023-11-14
Hade det inte varit för er så hade vi gett upp även när vi visste att vi hade rätten på vår sida, så fruktansvärt duktiga och kunniga!Precis som Fredrik Brolin har recenserat så hade även vi problem med ett bilköp med kass Kamkedja , fick också prata med en Marcus som hjälpte oss efter att vi Vunnit i ARN och bilhandlaren slutat svara på våra mail och samtal. Med hjälp av Marcus så blev det ett lyckligt slut för vår del! Rekommenderar starkt!! Tack så mycket!!
Läs mer
Anna W
Anna W
2023-10-23
Marcus är supertrevlig, effektiv och mycket professionell. Rekommenderar varmt!
Läs mer
Abdinajib Ahmed
Abdinajib Ahmed
2023-10-12
Tacksam för den hjälpen jag fick av Marcus. Hade problem med bilfirman och Marcus löste mitt ärende som en kung, utan krångel. Tacksam att jag hittade er. Rekommenderar starkt!
Läs mer
Fadi Tahan
Fadi Tahan
2023-10-11
Riktigt bra Jurist han fick ärendet det tog en vecka så var allt klart hade en annan advokat som höll på i 6 månad utan resultat på ett mycket enkelt ärende Marcus tack för all hjälp smidigt och snabbt.
Läs mer
Jan Falton
Jan Falton
2023-09-14
Vi fick stort förtroende för Marcus och bra assistans i en trängd situation. Rekommenderas.
Läs mer