Kontakta oss

Kontakta oss genom att ringa oss på 08-559 16 295 redan idag! Du får upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning för en inledande diskussion kring ditt ärende. Vi hjälper dig att avgöra om ditt ärende är lämpligt att driva i domstol. Läs mer om oss. Du kan även skicka e-post till info@d-jur.se.

Häva bilköp – en heltäckande guide och hur du kan få hjälp av jurist

Introduktion kring att häva bilköp

En bil är en tekniskt komplicerad produkt och både nya och begagnade bilar kan drabbas av fel. Att köpa en bil är en betydande investering för de flesta människor. Det är ofta en viktig milstolpe i livet och kan ge en känsla av frihet och oberoende. Tyvärr kan det ibland uppstå situationer där bilköpet inte lever upp till förväntningarna och du som köpare känner dig lurad, missnöjd eller står inför ett allvarligt problem med bilen. I sådana fall kan det vara nödvändigt att överväga att häva bilköpet.

Hävning av ett bilköp innebär att du som köpare annullerar avtalet/affären och får tillbaka pengarna du har betalat för bilen – det innebär alltså att köpet går tillbaka. Det kan vara ett steg du har rätt att vidta om bilen lider av ett allvarligare fel och säljaren inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt köprättsliga bestämmelser att åtgärda fel. Det finns alltså inte rätt att häva köpet av en bil om säljaren medverkar till skyndsam reparation och inte heller att häva bilköpet utan orsak. Har du inga särskilda skäl till att häva bilköpet, men ångrar du dig? I vissa fall kan man ångra ett bilköp. – vid så kallade distansavtal eller avtal utanför affärslokaler. Ångerrätt (ångra avtalet utan skäl) finns aldrig mellan privatpersoner eller mellan företag som handlar med varandra. Det kan även finnas en rätt att ångra ett bilköp innan leverans för konsumenter som handlar av företag – i dessa fall kallas det rätt till avbeställning innan leverans.

Att känna till dina rättigheter och förstå de procedurer som krävs vid hävning av ett bilköp, är av avgörande betydelse för att skydda dig själv som köpare och ta till vara på dina rättigheter enligt lagen.

I denna omfattande guide kommer vi att utforska alla aspekter av att häva ett bilköp. Vi kommer att ta itu med frågor kring köp av bilhandlare av privatpersoner (konsumenträttigheter), rättigheter för övriga köpare, reklamation av fel och säljarens åtgärdande av felaktiga bilar, samt de steg du bör ta för att säkra bevisning och sedan att genomföra en korrekt hävning av ett bilköp. Dessutom kommer vi att diskutera situationer där det kan vara nödvändigt att söka juridisk hjälp eller anlita jurist/advokat så som Juristbyrån Din Juridik för att häva bilköpet – läs mer om oss.

Låt oss börja utforska de viktiga aspekterna av att häva ett bilköp och se till att du är väl förberedd för alla eventualiteter som kan uppstå.

Del 1. Häva bilköp från bilhandlare (konsumentköplagen)

När du köper en bil som konsument av en bilhandlare/bilfirma har du särskilt starka rättigheter enligt konsumentköplagen. Om bilen du har köpt har ett så kallat köprättsligt fel, har du rätt att vidta åtgärder för att kompenseras eller i vissa fall häva köpet. I denna del av vår guide kommer vi att utforska konsumenträttigheter vid felaktiga bilar, hur du kan dra nytta av dessa rättigheter och under vilka förutsättningar konsumentköplagen tillåter hävning av ett bilköp.

1.1 Tillämplighet av Konsumentköplagen:

En konsument är en person som köper för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet (privata ändamål). När det gäller köp av bilar omfattas du som konsument av konsumentköplagen (SFS 2022:260) om du köpt bilen av ett företag så som en bilhandlare/bilfirma. Konsumentköplagen gäller alltså på köp av bilar i dessa situationer och reglerar förhållandet mellan köpare och säljare. Lagen ger dig som konsument ett antal särskilda rättigheter jämfört med övriga köpare, vid köp av en bil. Om du köpt bilen i egenskap av företag eller för företagande, eller köpt bilen av en annan privatperson, gäller köplagens regler i stället (till det avsnittet).

1.2 När är en bil felaktig enligt konsumentköplagen?

Ett fel som visar sig på en bil behöver inte utgöra ett fel i juridisk mening (köprättsligt fel). Detta beror på att en begagnad bil utsätts för ett kontinuerligt slitage under sin livslängd som ökar med ålder och körsträcka. Rena slitagekomponenter så som till exempel torkarblad, däck och bromsbelägg är normalt inget som bilhandlaren ansvarar för – om ni inte avtalat om ett visst mönsterdjup eller nya däck, eller om säljaren uppgivit att däcken var i utmärkt skick vid köpet. Andra slitagekomponenter, på en bil som har uppnått en lång körsträcka, kanske inte fungerar lika bra som när bilen var ny. Den typen av förslitning och faktiska fel i funktionen utgör dock normalt inte köprättsligt fel eftersom det är att räkna med på en begagnad bil. En ny bil, eller nära ny bil, kan köparen däremot förvänta sig vara i princip utan slitage.

Vad som går att kräva av säljaren påverkas därför av faktorer så som hur lång bilens förväntade livslängd är, vilken körsträcka bilen har uppnått, bilens ålder och det pris du har betalat för bilen. Du har dock vid köp av en bilhandlare, oavsett bilens ålder och körsträcka, alltid rätt att förvänta dig en trafiksäker bil, som klarar en kontrollbesiktning – om inte annat tydligt och separat har avtalats. Läs mer om när en bil köpt av en bilhandlare kan anses felaktig.

De viktigaste anledningarna till att en bil anses felaktig enligt konsumentköplagen är följande:

 • Bilen stämmer inte överens med muntliga eller skriftliga överenskommelser med säljaren (avtalet)
 • Bilen stämmer inte överens med vad du som köpare rimligen kan förvänta dig och vad som är normalt sett till ålder, miltal och pris. Se ovan angående vad som utgör normalt slitage.
 • Bilen stämmer inte överens med uppgifter som bilhandlaren lämnat inför köpet eller i marknadsföringen.
 • Bilhandlaren har inte upplyst om viktiga förhållanden som han känt till eller borde känt till.

Det är även viktigt att notera att felet ska vara ursprungligt – felet ska alltså ha funnits där vid köpet, även om det visat sig efter köpet. Under de första två åren från köpet finns dock ett antagande om att felet fanns där vid köpet – läs mer om tvåårsregeln och presumtionen för ursprungsfel. Det är upp till säljaren att bevisa att bilen var felfri vid leveransen för att undgå ansvar under den tiden (de första två åren). Desto längre tid och desto fler mil som körts, desto enklare blir det för bilhandlaren att bevisa att bilen var felfri vid köpet. Visar sig ett allvarligt fel i nära anslutning till köpet är det mycket svårt för bilhandlaren att bevisa att fel inte förelåg vid leveransen, medan det är enklare när längre tid förflutit från köpet.

Tillämpningen av tvåårsregeln beror även på vad det handlar om för typ av fel. Exempelvis kan ett oljeläckage även en längre tid efter köpet antas ha funnits vid köpet, medan ett rembrott (som innebär ett väldigt plötsligt haveriförlopp) sannolikt inte kan anses ha funnits vid köpet om längre än en kortare tid har förflutit sedan köpet och det inte kan visas att något annat, så som felaktigt monterade komponenter, över tid orsakat rembrottet.

Om bilen har en garanti, som omfattar det aktuella felet, ansvarar bilhandlaren om bilen gått sönder i det garanterade avseendet under tiden då garantin gällde – läs mer om garantier.

1.3 Säljarens rätt att åtgärda felet

Säljaren har normalt rätt att åtgärda felet inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet efter att ha mottagit reklamationen, om han erbjuder att göra detta. Skälig tid kan variera beroende på typen av fel och omständigheterna, men ska fastställas objektivt och motsvara den kortast möjliga tiden för att utföra åtgärderna. Om säljaren lyckas åtgärda felet inom skälig tid, har du normalt inte rätt att häva bilköpet. Observera att säljaren inte får villkora reparationen med att du ska betala en del av kostnaden. Då anses det inte vara ett erbjudande om avhjälpande.

Det är dock viktigt att säljaren genomför åtgärderna på ett sätt som är effektivt och inte förorsakar dig onödiga besvär. Säljaren har ett begränsat antal reparationsförsök. Du kan även ha rätt att häva köpet om du inte får lånebil och reparationen drar ut på tiden, eller om andra omständigheter föreligger som innebär väsentlig olägenhet för dig. Läs mer om säljarens rätt till avhjälpande och under vilka omständigheter du kan neka säljarens krav på att få reparera varan.

Under särskilda omständigheter, då du kan visa att du inte kan förväntas sätta någon tilltro till säljarens förmåga att reparera/avhjälpa felet, kan du ha rätt att inte ge säljaren möjlighet att åtgärda felet. Det är dock viktigt att påpeka att det är köparen som har bevisbördan för att sådana omständigheter föreligger.

Läs mer om säljarens rätt att åtgärda fel, reparation inom skälig tid och när du kan anses ha väsentlig olägenhet.

1.4 Expertutlåtande och bevisning

Om det är svårt att fastställa felet, eller om det råder oenighet mellan dig och säljaren, kan det vara fördelaktigt att inhämta ett expertutlåtande. En oberoende och kvalificerad tekniker/bilmekaniker eller besiktningsman kan undersöka bilen och utvärdera felet. Bilprovningen erbjuder till exempel ett biltest. Du kan även vända dig till auktoriserad verkstad, eller annan kompetent verkstad. Detta utlåtande kan fungera som värdefull bevisning för att styrka dina påståenden om felet och dess allvarlighetsgrad. Mer om den rent praktiska gången längre ned i artikeln.

1.5 Rätt till att häva bilköpet enligt konsumentköplagen

Om säljaren inte kan eller inte vill åtgärda felet inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för dig, kan du ha rätt att häva köpet av bilen. Att häva köpet innebär att du som konsument får tillbaka hela köpesumman och eventuella andra kostnader du har haft i samband med köpet. Hävningen bör göras skriftligt och du bör tydligt ange att du häver bilköpet samt skälen till varför du väljer att häva köpet.

Notera att rätt till hävning inte föreligger då bilhandlaren kan visa att felet är av ringa betydelse för dig. Enligt konsumentköplagens 5 kap 10 § gäller att köparen får häva köpet om inte säljaren kan visa att “felet är ringa”. Det är alltså upp till säljaren att bevisa att felet är av mindre betydelse för köparen, för att säljaren ska kunna undgå hävning. Av prop. 2021/22:85 s. 270 framgår att bedömningen av om felet är ringa inte handlar om en objektiv bedömning utifrån en allmän köpare, utan även ett fel som framstår som ringa objektivt sätt, kan vara ej ringa för den enskilde köparen och det är detta som ska bedömas. Bedömningen ska alltså ske utifrån köparens synvinkel och utefter dennes behov. Det ska dock ske med en slags objektiv måttstock utifrån köparens situation.

Du har rätt till ersättning för nödvändiga extrakostnader som uppkommer, till exempel kostnad för återtransport av bilen till säljaren.

1.6 Särskilda konsumenträttigheter – avbeställning och ångerrätt

Att häva ett köp av en bil och lämna tillbaka bilen förutsätter att det finns ett köprättsligt fel på bilen. Det finns dock andra situationer då du kan ha rätt att avbryta ett köp.

1.6.1. Avbeställning

Som konsument vid köp av en bilhandlare har du alltid rätt att avbeställa en bil som du har köpt/beställt innan den har levererats. Det går alltså alltid att ångra ett bilköp innan leverans. Ett företag kan aldrig tvinga dig att genomföra ett köp om du har ångrat dig innan varan levererats. Du kan dock bli skyldig att betala ersättning till företaget som motsvarar de kostnader som företaget fått med anledning av din avbeställning.

1.6.2. Ångerrätt/Ångra köp

För köp som görs av en konsument från ett företag finns i vissa fall en ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen. Denna lag ger konsumenter rätt att ångra ett köp, normalt inom 14 dagar efter köpet, oavsett om det finns några fel på varan eller tjänsten eller inte. Ångerrätt liknar hävning av köp när det gäller dess konsekvenser och ger konsumenter en extra möjlighet att backa ur ett köp som de ångrar, men där det inte föreligger tydliga fel. Läs mer om ångerrätt.

1.7 Sammanfattning

Sammanfattningsvis ger konsumentköplagen dig skydd och möjlighet att reklamera och kräva åtgärdande av fel. Om felet inte kan åtgärdas inom skälig tid eller utan väsentlig olägenhet för dig (eller om säljaren inte erbjuder reparation) och felet inte är att bedöma som av ringa betydelse utifrån din situation, har du rätt att häva köpet och få ersättning för dina kostnader. Att reklamera felet skriftligt, dokumentera kommunikationen med säljaren och eventuellt söka expertutlåtande, kan stärka din ställning vid en eventuell tvist. I vissa fall kan du ha rätt att avbeställa eller ångra köpet.

I nästa del av vår guide kommer vi att utforska vilka lagar och regler som gäller då konsumentköplagen inte är tillämplig, för att sedan gå vidare till de praktiska stegen för reklamation och åtgärdande av felaktiga bilar eller hävning av bilköp.

Del 2. Hävning vid köp av bil av privatperson eller mellan företag

2.1 Tillämplighet av Köplagen:

Endast köp då en privatperson handlar för privata ändamål av ett företag omfattas av konsumentköplagen, som beskrivits ovan. När det gäller köp av bilar mellan andra avtalsparter omfattas dessa av köplagen (SFS 1990:931). Denna lag reglerar förhållandet mellan köpare och säljare och ger också köparen rättigheter, som dock inte är lika långtgående som enligt konsumentköplagen. Men även en privatperson har rätt att häva ett bilköp av en annan privatperson om förutsättningarna är uppfyllda, som vi ska se nedan.

2.2 När är en bil felaktig enligt köplagen?

En bil är felaktig enligt köplagen först och främst om dess skick och utförande strider mot muntligt eller skriftligt avtal. Den är också felaktig om dess skick och utförande inte stämmer med vad du som köpare rimligen kunnat förvänta dig, på ett liknande sätt som enligt konsumentköplagen (se ovan). Skillnaden är att en bil får säljas i befintligt skick enligt köplagen om parterna kommit överens om det i muntligt eller skriftligt avtal – det kan göra att endast något allvarligare fel eller fel som säljaren känt till, kan göras gällande. Liksom i fallet med konsumentköplagen ovan har även en privatperson en upplysningsplikt och är bunden av uppgifter han lämnat inför köpet, till exempel i marknadsföring.

Liksom i fall som rör konsumentköplagen ovan, ska felet ha funnits vid köpet. Den viktiga skillnaden är att det inte finns något antagande om att fel fanns vid köpet vid köp där köplagen gäller. Köparen måste alltid bevisa, eller i vart fall göra det övervägande sannolikt, att felet fanns vid köpet. Sådan bevisning kan utgöras av verkstadsutlåtande, registerutdrag, eller annan sakkunnigbevisning och är ofta avgörande i tvister där köplagen gäller.

Om bilen har en av säljaren utställd garanti, som omfattar det aktuella felet, ansvarar säljaren om bilen gått sönder i det garanterade avseendet – läs mer om garantier.

Enligt köplagen finns en slags undersökningsplikt, om du faktiskt undersökt/provkört bilen inför köpet, eller blivit ombedd att göra det. Fel som du, eller en normal person i ditt ställe, borde ha upptäckt vid köpet, får du inte åberopa. Kraven på en privat köpares undersökning kan dock inte sättas allt för högt.

Läs mer om när en bil anses felaktig enligt köplagen vid köp mellan privatpersoner.

2.3 Säljarens rätt att åtgärda felet enligt köplagen

Säljaren har normalt rätt att åtgärda felet inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet efter att ha mottagit reklamationen, om han erbjuder att göra detta. Skälig tid kan variera beroende på typen av fel och omständigheterna, men ska fastställas objektivt och motsvara den kortast möjliga tiden för att utföra åtgärderna. Om säljaren lyckas åtgärda felet inom skälig tid, har du normalt inte rätt att häva köpet.

2.4 Expertutlåtande och bevisning

I fall där köplagen gäller i stället för konsumentköplagen, är det ännu viktigare med expertutlåtanden och bevisning. En oberoende och kvalificerad tekniker/bilmekaniker eller besiktningsman kan undersöka bilen och utvärdera felet. Bilprovningen erbjuder till exempel ett biltest. Du kan även vända dig till auktoriserad verkstad, eller annan kompetent verkstad. Detta utlåtande kan fungera som värdefull bevisning för att styrka dina påståenden om felet. Du behöver även bevisning som styrker att felet är väsentligt.

2.5 Rätt till att häva bilköpet enligt köplagen

En av de viktigaste punkterna att förstå för att bedöma rätten till hävning enligt köplagen är begreppet “väsentligt fel/väsentlig art”. För att häva köpet räcker det inte att säljaren ansvarar för felet och inte reparerat inom skälig tid – felet behöver även vara väsentligt och det är du som köpare som ska visa detta. Enligt köplagen kan ett fel anses vara väsentligt om felet innebär en kraftig avvikelse från det som normalt kan förväntas av en bil av samma slag och ålder. Detta inkluderar fel som påverkar bilens värde, användning eller ändamålsenlighet på ett betydande sätt. De omständigheter som gör felet väsentligt för dig ska även ha varit synliga för säljaren vid köpet. Det är alltså inte möjligt att häva på grund av omständighet som endast är viktig för dig, som inte var känd för säljaren vid köpet. Är det ett fel som visserligen är väsentligt för den enskilde köparen, men i objektiv mening framstår som mindre betydelsefullt, kan det vara svårt att visa att säljaren hade insikt om omständigheterna som gör felet allvarligt för just dig som köpare. Har köparen däremot inför köpet i till exempel ett e-postmeddelande uppgivit att det är viktigt att bilen har vissa egenskaper, har säljaren fått kännedom om att dessa egenskaper var väsentliga för köparen. I många fall kan dock felet rent objektivt vara uppenbart väsentligt både för köpare och säljare – till exempel om det fanns en allvarlig motorskada, som visade sig först efter köpet.

Om säljaren inte kan eller inte vill åtgärda felet inom skälig tid och felet är av väsentlig art för dig, bör du ha rätt att häva bilköpet. Att häva köpet innebär att du får tillbaka hela köpesumman och eventuella andra kostnader du har haft i samband med köpet. Hävningen bör göras skriftligen och du bör tydligt ange att du häver köpet samt skälet till varför du väljer att häva köpet. Du har rätt till ersättning för nödvändiga extrakostnader som uppkommer, till exempel kostnad för återtransport av bilen till säljaren.

2.6 Sammanfattning

Sammanfattningsvis gäller köplagen vid köp av bilar mellan privatpersoner eller mellan företag. Köplagen innebär några extra steg och förutsättningar för att häva ett bilköp, jämfört med konsumentköplagen. Lagen ger dock ett skydd och möjlighet att reklamera och kräva åtgärdande av fel. Om felet inte kan åtgärdas inom skälig tid (eller om säljaren inte erbjuder reparation) och felet är av väsentlig betydelse utifrån din situation och säljaren hade insikt om dessa förhållanden, har du rätt att häva köpet och få ersättning för dina kostnader. Att reklamera felet skriftligt, dokumentera kommunikationen med säljaren och eventuellt söka expertutlåtande, kan stärka din ställning vid en eventuell tvist.

I nästa del av vår guide kommer vi att gå vidare till de praktiska stegen för reklamation och åtgärdande av felaktiga bilar och sedan till hävning av bilköp.

Del 3. Praktisk guide – Reklamation och kommunikation med säljaren

När du upptäcker ett fel på bilen efter att du har köpt den är det viktigt att agera snabbt och reklamera felet till säljaren, oavsett om denne är ett företag eller en privatperson. Reklamationen är en viktig del av processen för att skydda dina rättigheter som konsument eller annan köpare och möjliggöra åtgärdande av felet eller hävning. I denna del av vår guide kommer vi att utforska detaljerna kring reklamation och hur du kan kommunicera med säljaren på ett effektivt sätt.

3.1 Skriftlig reklamation

När du upptäcker ett fel på bilen är det viktigt att reklamera felet till säljaren skriftligt. Detta kan göras genom att skicka ett brev eller ett e-postmeddelande där du tydligt beskriver felet och anger att du vill reklamera felet. Det är viktigt att du ger en så noggrann och detaljerad beskrivning av felet som möjligt, inklusive när det upptäcktes och hur det påverkar bilens funktion och värde. Genom att kommunicera skriftligt har du bevis på att du har reklamerat felet och när det skedde.

3.2 Skälig tid för reklamation

Du måste reklamera fel inom skälig tid efter att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Vad som anses vara skälig tid kan variera beroende på omständigheterna och typen av fel. Vid köp där konsumentköplagen är tillämplig ska reklamation som lämnas inom två månader från upptäckten av fel, alltid anses lämnad i rätt tid. Motsvarande regel finns inte i köplagen där det kan handla om kortare tid.

Vi rekommenderar att du agerar så snart som möjligt efter att du har upptäckt felet för att undvika eventuell invändning från säljaren om för sen reklamation.

3.3 Bevisning och dokumentation

För att stärka din ställning vid en eventuell framtida eller pågående tvist är det viktigt att samla och bevara all relevant dokumentation och bevisning. Det kan inkludera reklamationsbrevet och eventuella svar från säljaren, fotografier som visar felet, eventuella expertutlåtanden eller undersökningar av bilen samt eventuell korrespondens med verkstäder eller andra inblandade parter. Ju mer detaljerad och omfattande dokumentation du har, desto starkare blir din ställning vid en tvist.

3.4 Skriftliga bekräftelser och kommunikation

För att säkerställa att det inte uppstår missförstånd eller tvister, är det viktigt att all kommunikation med säljaren sker skriftligt. Se till att begära skriftliga bekräftelser på att ditt reklamationsbrev har mottagits och att säljaren har fått informationen om felet och dina krav på åtgärdande. Detta ger dig tydlig bevisning för att du har vidtagit åtgärder för att reklamera felet.

3.5 Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det viktigt att du agerar snabbt och reklamerar felet skriftligt till säljaren när du upptäcker en brist på bilen. Genom att kommunicera tydligt och skriftligt kan du skydda dina rättigheter och skapa en grund för att åtgärda felet eller häva köpet.

I nästa del av vår guide kommer vi att utforska stegen för åtgärdande av felet och hur du kan gå vidare om säljaren inte kan eller vill lösa problemet inom skälig tid.

Bilden visar inspektion av bil och reparation

Del 4. Praktisk guide – Åtgärdande av fel och expertutlåtanden

När du har reklamerat det köprättsliga felet på din bil är det säljarens ansvar att åtgärda felet inom skälig tid. Ibland kan felet vara svårt att fastställa vad som är fel och det kan kräva specialiserad kunskap för att ta reda på vad det är för fel. I denna del av vår guide kommer vi att utforska processen för åtgärdande av felet och hur expertutlåtanden kan vara till hjälp i ditt ärende.

4.1 Säljarens skyldighet att åtgärda felet

När säljaren mottar din reklamation har denne en skyldighet att undersöka och åtgärda felet om felet fall under säljarens ansvar (se ovan i guiden). Denna skyldighet gäller oavsett om säljaren är ett företag eller en privatperson. Säljaren bör agera inom skälig tid och på ett sätt som är effektivt. Det är viktigt att du ger säljaren möjlighet att undersöka bilen och genomföra nödvändiga reparationer eller justeringar för att åtgärda felet. Du ska naturligtvis inte behöva köra långa sträckor för detta, till exempel om säljaren befinner sig i en helt annan del av landet – i vart fall har du rätt till ersättning för kostnaden. Säljaren kan också begära att du lämnar in bilen för undersökning eller reparation hos en samarbetsverkstad. Det är viktigt att du samarbetar med säljaren och ger möjlighet att undersöka och åtgärda felet. Säljaren kan normalt bestämma hur åtgärd ska ske. Endast i särskilda fall kan rätt till hävning föreligga utan föregående försök till åtgärd från säljarens sida, om säljaren erbjuder reparation – läs mer.

4.2 Skälig tid för avhjälpande/reparation

Vad som anses vara en skälig tid för reparation av felet kan variera beroende på typen av fel och omständigheterna. I vissa fall kan det vara enkelt att åtgärda felet inom några dagar, medan det i mer komplexa fall kan ta längre tid. Det är viktigt att vara realistisk och ge säljaren tillräckligt med tid att utföra åtgärderna. Skälig tid ska dock motsvara den objektivt kortaste tiden för att slutföra åtgärderna. Om säljaren inte agerar inom skälig tid kan det vara nödvändigt att överväga andra åtgärder, som att häva köpet.

4.3 Expertutlåtande

Om säljaren inte erbjuder åtgärd, eller om han inte vidtar åtgärd inom skälig tid, bör du dokumentera förekomsten av felen och få felens allvarlighetsgrad bedömd. Ofta är fel på en bil komplexa och kräver specialiserad bedömning – då kan det vara till hjälp att få ett expertutlåtande. En oberoende och kvalificerad tekniker eller besiktningsman kan undersöka bilen och utvärdera felet. Expertutlåtandet kan ge en objektiv bedömning av felet och styrka dina påståenden vid en eventuell tvist. Om tvisten gäller köplagen (se ovan) ska köparen dels bevisa att grunden till felet fanns vid köpet, dels bevisa att felet är väsentligt – dvs. av allvarligare art.

4.4 Att anlita en expert

För att få ett expertutlåtande kan du kontakta en oberoende tekniker, besiktningsman eller auktoriserad verkstad med erfarenhet inom det relevanta området. Bilprovningen erbjuder till exempel en bilkontroll eller ännu bättre “underlag för varudeklaration”-test. Det är viktigt att välja en expert som är kompetent och pålitlig för att få en trovärdig och utförlig bedömning. Du kan också överväga att konsultera flera experter för att få en bredare bedömning av felet, särskilt om det är komplexa eller tvetydiga omständigheter.

4.5 Expertutlåtandets betydelse

Ett expertutlåtande kan vara mycket värdefullt eller till och med avgörande som bevisning vid en tvist för att styrka ditt krav gentemot säljaren. Det kan ge en detaljerad beskrivning av felet, dess orsaker och rekommenderade åtgärder. Det kan också ge en bedömning av felets allvarlighetsgrad och hur det påverkar bilens värde och prestanda. Expertutlåtandet kan användas för att underbygga dina krav och förstärka din förhandlingsposition gentemot säljaren.

4.6 Kostnader för expertutlåtande

Det är viktigt att vara medveten om att att anlita en expert och få ett utlåtande är förknippat med kostnader. Du som konsument/köpare är normalt ansvarig för att täcka dessa kostnader, även om du kan ha rätt att få ersättning för dem om du vinner en tvist mot säljaren. Innan du bestämmer dig för att anlita en expert bör du överväga kostnaderna och bedöma om det är rimligt i förhållande till värdet av felet och eventuell kompensation du kan tänkas erhålla.

4.7 Sammanfattning

Sammanfattningsvis är säljaren skyldig att åtgärda felet inom skälig tid efter att du har reklamerat felet – oavsett om säljaren är ett företag eller en privatperson. I vissa fall kan det vara nödvändigt att söka hjälp från en expert för att fastställa felet och dess allvarlighetsgrad. Ett expertutlåtande kan stärka din ställning vid en eventuell tvist och ge objektiva bedömningar som kan användas för att förhandla med säljaren eller driva en juridisk process. I nästa del av vår guide kommer vi att utforska de åtgärder du kan vidta om säljaren inte kan eller vill åtgärda felet inom skälig tid.

Del 5. Praktisk guide – Hävning av bilköpet och återbetalning

Om felet på bilen inte kan åtgärdas inom skälig tid eller om säljaren inte åtgärdar felet på ett tillfredsställande sätt (eller misslyckas upprepade gånger), kan du överväga att häva köpet. Att häva köpet innebär att du som köpare “river avtalet” och att säljaren återbetalar köpesumman mot återlämnande av bilen. I denna del av vår guide kommer vi att utforska processen för att häva ett bilköp och hur återbetalningen kan genomföras.

Tänk på att du kan välja andra juridiska påföljder så som skadestånd eller prisavdrag i stället för hävning.

5.1 Rätt till att häva köpet av bilen

Om felet på bilen inte kan visas vara ringa av säljaren och säljaren inte kan eller vill åtgärda felet inom skälig tid, eller utan väsentlig olägenhet, har du som konsument rätt att häva köpet. Detsamma gäller för dig som har köpt bil av en annan privatperson, eller mellan företag, dvs. då köplagen är tillämplig, om säljaren inte kan eller vill åtgärda felet inom skälig tid och då du dessutom kan visa att felet är väsentligt för dig och att säljaren haft insikt om detta (se ovan). Rätten att häva finns alltså även vid så kallade privatköp om förutsättningarna är uppfyllda.

5.2 Kommunikation med säljaren

När du häver köpet är det viktigt att kommunicera tydligt med säljaren och informera denne om dina avsikter. Skicka ett rekommenderat brev eller e-postmeddelande där du tydligt förklarar att du häver köpet på grund av fel och att du förväntar dig återbetalning av köpesumman. Be om en bekräftelse på att säljaren har mottagit ditt meddelande.

Du bör normalt meddela köparen så snart som möjligt att du häver köpet, när du kan anses ha rätt att häva köpet. När det gäller köp mellan privatpersoner och mellan företag, dvs. där köplagen är tillämplig, ska hävningsförklaring lämnas till säljaren inom skälig tid från det att du upptäckt eller bort upptäcka felet, eller inom skälig tid efter den tid för avhjälpande som säljaren haft rätt till.

5.3 Återbetalning av köpesumman

När du har hävt köpet har du rätt till återbetalning av hela köpesumman. Det inkluderar vanligtvis priset för bilen och eventuella andra kostnader som du har haft i samband med köpet, såsom transportkostnader eller registreringsavgifter. Återbetalningen ska göras samtidigt som bilen återlämnas till säljaren eller omedelbart efter detta.

5.4 Nyttoavdrag och rätt till ränta på köpeskillingen

Om din nytta av att ha haft bilen har varit åtminstone “relativt betydande”, ska ett nyttoavdrag vanligtvis ske vid återbetalning av köpeskillingen – läs mer om nyttoavdrag. I gengäld har du rätt till avkastningsränta på köpeskillingen från det att den betaldes fram till det att du erhåller återbetalning (riksbankens referensränta + två procentenheter). Räntan kan du räkna ut i Kronofogdens ränteräknare (klicka i “Använd Riksbankens referensränta”).

5.5 Kostnader i samband med hävningen

Utöver köpesumman kan du ha rätt till ersättning för eventuella kostnader och förluster som du har haft i samband med köpet och hävningen. Det kan inkludera kostnader för transport, försäkring och fordonsskatt (om bilen ej kunnat nyttjas), felsökningskostnader eller andra utgifter som du har gjort som har samband med bilen. Du bör specificera dessa kostnader tydligt i din kommunikation med säljaren och begära ersättning för dem.

5.6 Återlämning av bilen

I de flesta fall måste du själv återlämna bilen till säljaren vid hävning av köpet. Du har däremot i regel rätt till ersättning för transportkostnader. Du bör återlämna bilen i skick som är jämförbart med när du köpte den, förutom eventuellt normal slitage och åldrande. Det kan vara klokt att dokumentera bilens skick och ta fotografier innan du returnerar den för att ha bevis i eventuell senare tvist.

5.7 Möjliga tvister och juridisk hjälp

Om säljaren inte samarbetar eller inte accepterar din hävning av köpet kan det leda till en tvist. I sådana fall kan det vara nödvändigt att söka hjälp. Vid fall som handlar om krav på minst ett halvt prisbasbelopp (2023: 26 250 kr) kan det vara fördelaktigt att söka juridisk hjälp från en jurist eller advokat med expertis inom konsumenträtt, så som Juristbyrån Din Juridik AB. I andra fall kan du höra av dig till exempel till kommunal konsumentvägledare. Läs mer nedan om detta.

5.8 Sammanfattning

Sammanfattningsvis har du som konsument rätt att häva köpet om felet på bilen inte kan åtgärdas inom skälig tid och om säljaren inte visar att felet är ringa. Detsamma gäller för fall där köplagen gäller, med skillnaden att du i stället måste bevisa att felet är av väsentlig betydelse för dig och att dessa omständigheter varit synliga för säljaren.

Genom att kommunicera tydligt med säljaren och begära återbetalning av köpesumman kan du skydda dina intressen. Var noga med att specificera eventuella kostnader i samband med köpet och begära ersättning för dem.

Om säljaren inte samarbetar kan du söka hjälp från konsumentvägledning eller en jurist/advokat. I nästa del av vår guide kommer vi att diskutera mer utförligt vilken hjälp du kan få om det uppstår tvist med säljaren vid hävning av köpet.

Juridiska tvister, fru justitia

Del 6. Tvister och juridisk hjälp med hävning av bilköpet

När det uppstår tvister i samband med att häva ett bilköp kan det ofta vara att föredra att få juridisk hjälp för att skydda dina rättigheter som konsument eller köpare. I denna del av vår guide kommer vi att utforska möjliga tvister vid hävning av ett bilköp och hur juridisk hjälp kan vara till nytta för att hantera dessa situationer.

6.1 Tvister vid hävning av bilköp

Det är möjligt att tvister kan uppstå när du häver ett bilköp. Säljaren kanske inte accepterar hävningen eller motsätter sig att betala tillbaka köpesumman. Säljaren kanske vill ha fler försök att reparera fel, eller menar att han inte ansvarar för fel överhuvudtaget. Det kan också finnas oenighet om felet på bilen och dess allvarlighetsgrad. I dessa situationer kan rådgivning av jurist bli nödvändig för att nå en rättvis lösning.

6.2 Konsumentvägledning

Om du hamnar i en tvist med säljaren som konsument kan det vara värdefullt att kontakta en konsumentvägledare. Din kommun kan erbjuda en konsumentvägledare, som kan hjälpa dig med dina rättigheter och viss kommunikation/medling med företaget. Konsumentverket erbjuder genom Hallå konsument viss rådgivning. Dessa organisationer erbjuder kostnadsfri rådgivning och kan hjälpa dig att förstå dina rättigheter och alternativ i tvistefrågor. Konsumentvägledaren kan också vara en resurs för att lösa tvisten genom medling.

Domstol biltvist

6.3 Juridisk hjälp av jurist/advokat

Då tvisten inte går att lösa genom enkla medlingsåtgärder behöver du sannolikt anlita en jurist/advokat med specialisering inom konsumenträtt och bilfrågor. Ett juridiskt ombud kan ge dig skräddarsydd rådgivning och agera som din representant i tvisten. Ombudet kan hjälpa dig att förstå den rättsliga processen, utarbeta korrespondens med säljaren, förbereda och föra din sak i en eventuell rättslig process. Det är lätt att utan juridisk hjälp glömma bort någon viktig del av processen, vilket kan leda till rättsförlust.

6.4 Välja rätt jurist/advokat

Vid val av juridiskt ombud är det viktigt att välja någon med expertis inom konsumenträtt och fordonsfrågor, med erfarenhet av liknande ärenden. Du kan undersöka byråns specialområden och referenser för att bedöma deras kompetens och trovärdighet.

Juristbyrån Din Juridik AB är specialiserad på biljuridik och har bra recensioner. Din Juridik driver som en av våra huvudinriktningar rättsfall som involverar bilar och fordon – läs mer om oss. Detta gör att vi har unik kompetens kring biljuridik som krävs för att driva ditt ärende framåt på bästa sätt. Ibland kan det finnas skäl att ingå förlikning med säljaren, då förhandlar vi för din räkning, enligt dina instruktioner. I andra fall låter vi ärendet gå hela vägen till dom i domstol. Vi har hundratals fall inom biljuridik i “bagaget” och har den tekniska kunskap som krävs för att förstå problemställningarna.

6.5 Kostnader för juridisk hjälp

Din fordonsförsäkring (minst halvförsäkring) innehåller rättsskydd, som i normalfallet täcker ungefär 2/3-delar av kostnaden för att anlita oss. Läs mer om priser. Förutsättningar för att försäkringen ska gälla är i huvudsak att den var gällande vid dagen för köpet/leveransen och att ditt krav uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp (2023: 26 250 kr).

6.6 Sammanfattning

Sammanfattningsvis är tvister vid hävning av bilköp tyvärr vanliga och tvisterna kan vara komplexa. Vid enkla tvister kan du få hjälp och råd från den kommunala konsumentvägledningen och Hallå konsument. Vid mer komplexa ärenden, då tvisten inte kan lösas genom enkla medlingsåtgärder och som handlar om minst ett halvt prisbasbelopp, är det bättre att anlita en jurist/advokat med expertis inom fordonsjuridik – så som Juristbyrån Din Juridik AB.

I nästa del avslutar vi vår guide genom att sammanfatta guiden i sin helhet.

Del 7. Sammanfattning av guiden

Att häva ett bilköp kan vara en komplicerad och utmanande process, men genom att vara medveten om dina rättigheter och agera på rätt sätt kan du skydda dig själv som konsument eller köpare. I denna omfattande guide har vi utforskat alla aspekter av att häva ett bilköp, från bilköp från bilhandlare och konsumentköplagen, övriga köpares rättigheter (köplagen) och reklamation, till åtgärdande av fel, inhämtande av expertutlåtanden, hävning av köp och tvistelösning.

Det är viktigt att komma ihåg att varje situation är unik och att det är ofta att rekommendera att söka professionell rådgivning i specifika fall. Därför är det avgörande att du rådgör med andra, såsom konsumentvägledning, Hallå konsument eller experter så som en jurist/advokat liksom Juristbyrån Din Juridik, för att få skräddarsydd rådgivning utifrån dina specifika omständigheter och behov.

Genom att vara förberedd, kommunicera tydligt med säljaren, dokumentera all korrespondens, inhämta bevisning och agera i enlighet med den köprättsliga lagstiftningen, kan du maximera dina chanser att få till stånd en rättvis lösning.

Vi hoppas att denna guide har gett dig en omfattande förståelse för hur det fungerar att häva ett bilköp och att du känner dig bättre rustad för att hantera eventuella problem som kan uppstå, samt att du blivit medveten om hur du kan ta hjälp av jurist. Hör av dig till Juristbyrån Din Juridik om du har frågor eller behöver hjälp (kontaktuppgifter nedan). Läs mer om oss.

Frågor och svar

Vad innebär det att häva bilköp?

Att häva ett bilköp innebär att du får tillbaka dina pengar (köpeskillingen) och säljaren återfår varan. Det innebär alltså att avtalet bryts/går åter och att både köpare och säljare får tillbaka det som erhållits genom avtalet.

När har man rätt att häva ett bilköp?

Du har rätt att häva bilköpet om säljaren sagt nej till att åtgärda ett fel som han ansvarar för, inte reparerat felet inom rimlig tid, misslyckats upprepade gånger med reparation, eller om det inte är möjligt att reparera. Fel av ringa betydelse berättigar dock inte till hävning. I vissa fall kan du ha rätt att häva köpet utan att säljaren får möjlighet att reparera.

Hur gör jag för att häva ett bilköp?

För att häva ett bilköp meddelar du säljaren att du kräver att få häva bilköpet. Om säljaren vägrar att godta hävning kan du vända dig till en jurist eller advokat som kan driva ditt krav.

Kan man häva ett bilköp?

Ja du kan häva ett bilköp om förutsättningarna är uppfyllda. I regel om säljaren sagt nej till att åtgärda ett fel som han ansvarar för, inte reparerat felet inom rimlig tid, misslyckats upprepade gånger med reparation, eller om det inte är möjligt att reparera.

Kan jag häva bilköp av privatperson?

Ja – även mellan privatpersoner har du rätt att häva om de rätta förutsättningarna är uppfyllda. Det kan dock vara svårare än att häva ett köp av en bilhandlare och kan kräva starkare bevisning.

Kan jag häva bilköp av begagnad bil privat?

Ja – även mellan privatpersoner har du rätt att häva om de rätta förutsättningarna är uppfyllda. Det kan dock vara svårare än att häva ett köp av en bilhandlare och kan kräva starkare bevisning.

Kan jag häva bilköp av en bilfirma?

Ja, du kan häva bilköpet av en bilfirma om bilfirman juridiskt är ansvarig för felen och om förutsättningarna är uppfyllda, i regel om bilfirman misslyckas upprepade gånger med reparation, inte tillhandahåller lånebil, eller att reparationen drar ut orimligt länge på tiden. I en del fall kan du ha rätt till omedelbar hävning.

Kan jag häva bilköp av en bilhandlare?

Ja, du kan häva bilköpet av en bilhandlare om bilhandlaren juridiskt är ansvarig för felen och om förutsättningarna är uppfyllda, i regel om bilfirman misslyckas upprepade gånger med reparation, inte tillhandahåller lånebil, eller att reparationen drar ut orimligt länge på tiden. I en del fall kan du ha rätt till omedelbar hävning.

Har köparen rätt att häva bilköpet?

Köparen kan ha rätt att häva bilköpet endast om felet är ett fel som säljaren ansvarar för i juridisk mening. Säljaren har även normalt en rätt att reparera/avhjälpa fel innan köparen har rätt att häva bilköpet.

Kan jag häva bilköp av ny bil?

Ja, du kan häva ett köp av en ny bil om förutsättningarna är uppfyllda, i regel om säljaren misslyckas upprepade gånger med reparation, inte tillhandahåller lånebil, eller att reparationen drar ut orimligt länge på tiden.

Kan jag häva bilköp från Blocket?

Ja, du kan häva ett köp som gjort från Blocket om förutsättningarna är uppfyllda. För att kunna häva ett köp från Blocket ska säljaren i juridisk mening vara ansvarig för felet. I en del fall kan det finnas en ångerrätt (gäller ej vid köp av privatperson) – då kan du ha rätt att frånträda köpet utan att ange skäl.

Ska jag betala något vid hävning av köp?

Nej, du ska normalt inte betala något vid hävning av köp. Om nyttan av varan har varit relativt betydande för dig kan du dock behöva kännas vid ett så kallat nyttoavdrag på den summa du återfår.

Har jag rätt att få tillbaka hela köpesumman när jag häver ett bilköp?

Ja, du har normalt rätt att återfå hela köpesumman när du häver ett bilköp. Om nyttan av att inneha bilen har varit betydande för dig kan du dock behöva acceptera ett så kallat nyttoavdrag från den summa du återfår. Vid bedömningen av köparens nytta ska hänsyn tas även till de olägenheter/problem som felen har medfört i nyttjandet.

Kan man häva bilköp som företag?

Ja – även företag har rätt att häva bilköpet om de rätta förutsättningarna är uppfyllda.

Kan man ångra ett bilköp på Blocket eller annan internetsida?

Ja, i vissa fall, men endast då distansavtalslagen är tillämplig på bilköpet. Vid bilköp av en privatperson kan köpet inte ångras. Då krävs det att det finns ett fel som säljaren ansvarar för som i stället ger rätt till hävning av bilköpet.

Får man lämna tillbaka en bil?

Normalt får du inte lämna tillbaka en bil om det inte är särskilt överenskommet att du har öppet köp. Du kan dock ångra ett köp på Blocket eller annan internetsida inom en viss tid om du i egenskap av konsument har köpt något genom ett av näringsidkaren organiserat system för distansförsäljning. Det innebär att säljaren särskilt ska ha inriktat sig på online-försäljning. Ångerrätten skiljer sig från hävningsrätten och är något som enbart finns vid så kallade distansavtal. Häva ett köp har du alltid rätt till om de rätta förutsättningarna är uppfyllda – dvs. säljaren ansvarar köprättsligt för felet och har inte åtgärdat det och det är tillräckligt allvarligt.

Kan man häva bilköp innan leverans?

Ja, om det föreligger väsentlig dröjsmål med leveransen har du rätt att häva bilköpet innan leverans och utan kostnad.

Kan man ångra ett bilköp privat?

Nej, vid bilköp av en privatperson finns ingen ångerrätt. Däremot kan det finnas en rätt att häva köpet om förutsättningarna är uppfyllda, t.ex. att det föreligger fel som säljaren ansvarar för och som han ej tar sitt ansvar för att åtgärda.

Hur länge har man på sig att häva ett bilköp?

Normalt tre år från köpet av bilen vid konsumentköp och två år i övriga fall. Du måste dock meddela säljaren inom skälig tid från det att du upptäckt felet.

Hur många reparationer får säljaren göra innan jag har rätt att häva köpet?

Enligt en tumregel har säljaren två reparationsförsök för ett och samma fel. Reparation ska dock även ha skett inom skälig tid från det att du klagade på felet och får inte innebära väsentlig olägenhet för dig – då förlorar säljaren rätten till reparation.

Kontakta oss

Kontakta oss genom att ringa oss på 08-559 16 295 redan idag! Du får upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning för en inledande diskussion kring ditt ärende. Vi hjälper dig att avgöra om ditt ärende är lämpligt att driva i domstol. Du kan även skicka e-post till info@d-jur.se.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 90-95 % vunna eller förlikta mål inom fordonsrelaterad juridik.

 • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
 • Biljuridik och övrig fordonsrelaterad juridik

Experter på fordonsjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

 • Kunde inte fått en bättre Jurist. Så hjälpsam och alltid tillgänglig. Hans hjälp var ovärderlig. Kan varmt rekommendera denna juristfirma.

  camilla warnborg Avatar camilla warnborg
  5 december 2023

  OK lätt kontakt,snabbt och precist!

  per grönlund Avatar per grönlund
  30 november 2023

  Strålande arbete av Marcus. Satte sig väldigt bra in i ärendet som gällde ett bilköp av en bilfirma i Stockholm som visade sig vara riktiga bilskojare. Rekommenderar varmt att du... läs mer

  Carina Pettersson Avatar Carina Pettersson
  23 november 2023
 • Marcus hjälpte oss med att häva ett bilköp genom förlikning med bilfirman. Vi ville undvika en tvist i domstol då det kan bli en utdragen process med oviss utgång. ... läs mer

  Johanna Lindkvist Avatar Johanna Lindkvist
  16 november 2023

  Hade det inte varit för er så hade vi gett upp även när vi visste att vi hade rätten på vår sida, så fruktansvärt duktiga och kunniga! Precis som... läs mer

  Danne Rosengren Avatar Danne Rosengren
  16 november 2023

  Marcus är supertrevlig, effektiv och mycket professionell. Rekommenderar varmt!

  Anna W Avatar Anna W
  7 november 2023
 • Tacksam för den hjälpen jag fick av Marcus. Hade problem med bilfirman och Marcus löste mitt ärende som en kung, utan krångel. Tacksam att jag hittade er. Rekommenderar starkt!

  Abdinajib Ahmed Avatar Abdinajib Ahmed
  7 november 2023

  Riktigt bra Jurist han fick ärendet det tog en vecka så var allt klart hade en annan advokat som höll på i 6 månad utan resultat på ett mycket enkelt... läs mer

  Fadi Tahan Avatar Fadi Tahan
  7 november 2023

  Vi fick stort förtroende för Marcus och bra assistans i en trängd situation. Rekommenderas.

  Jan Falton Avatar Jan Falton
  7 oktober 2023