Reklamation – krav att meddela säljaren att fel upptäckts

Den här artikeln handlar om köparens reklamationsplikt vid köp av lös egendom – till exempel bostadsrätter, värdepapper, företag och lösa saker så som fordon, båtar, maskiner och hemutrustning. Artikeln behandlar reklamationsplikten vid köp av bostadsrätter, men inte fastigheter, som har en egen reglering.

Om det fel som köparen åberopar är ett köprättsligt fel (läs mer) och köparen har uppfyllt sin eventuella undersökningsplikt (läs mer) finns förutsättningar för köparen att kräva åtgärd från säljaren. Köparen måste dock reklamera felet till säljaren inom en viss tid. Denna tid är olika beroende på om köplagen eller konsumentköplagen är tillämplig.

– Reklamationsplikten enligt Konsumentköplagen

Konsumentköplagen 2022:260 gäller köp mellan näringsidkare och konsumenter vid köp av lösa saker (läs mer om gränsen för lagens tillämplighet). Till exempel mellan en bilhandlare, båtförsäljare, handelskedja, tillverkare, återförsäljare eller annan näringsidkare och en privatperson.

Av 5 kap 2 § konsumentköplagen framgår att köparen förlorar rätten att åberopa ett fel om han inte reklamerar felet inom skälig tid från det att han märkt eller borde ha märkt felet till säljaren eller säljarens reparatör eller förmedlare. Handlar det om ett uppenbart fel på varan som konsumenten borde ha upptäckt vid leverans, räknas tiden från det att konsumenten mottog varan.

Vad som är skälig tid för att lämna reklamation varierar från fall till fall och beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt samma paragraf gäller att en reklamation som lämnats inom två månader från det att köparen märkt felet alltid ska anses ha lämnats i rätt tid.

Enligt samma paragraf gäller en absolut tidsgräns på 3 år räknat från köpet för att reklamera ett fel (om inte annat följer av garanti). Detta innebär att ett fel inte kan åberopas efter att tre år förflutit från köpet.

Det ska påpekas att för att kunna reklamera ett fel ska felet även utgöra ett köprättsligt fel som ska ha funnits vid vid avlämnandet av varan (läs mer).

– Reklamationsplikten enligt Köplagen (1990:931)

Köplagen (1990:931) gäller vid köp av lös egendom mellan privatpersoner sinsemellan, mellan företag sinsemellan och då privatpersoner säljer till företag. Lös egendom inkluderar, utöver lösa saker (se ovan), även bostadsrätter, aktier och köp av företag.

Av 32 § köplagen framgår att köparen förlorar rätten att åberopa ett fel om han inte reklamerar felet inom skälig tid från det att han märkt eller borde ha märkt felet. Handlar det om ett uppenbart fel på varan som köparen borde ha upptäckt vid leverans, räknas tiden från det att köparen mottog varan. Enligt köplagen föreligger alltid en undersökningsplikt för köparen i samband med leverans. Om köparen borde ha upptäckt felet vid en sådan undersökning räknas den skäliga tiden från det att en sådan undersökning skulle ha företagits (läs mer).

Vad som utgör skälig tid varierar från fall till fall och beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Enligt 32 § köplagen föreligger en absolut tidsgräns för reklamation på två år (om ej annat följer av garanti). Fel som upptäcks då mer än två år förflutit kan inte åberopas mot säljaren.

Som framgår ovan är köplagens regler om reklamation mer stränga än konsumentköplagen. Dels har köplagen en kortare tidsgräns på två år, dels finns ingen gräns där reklamation inom två månader från upptäckt av fel alltid anses skäligt. Enligt köplagen kan skälig tid för reklamation vara betydligt kortare än två månader.

Det ska påpekas att för att kunna reklamera ett fel ska felet även utgöra ett köprättsligt fel som ska ha funnits vid vid riskens övergång/leveransen (läs mer).

– Reklamationsplikt enligt Internationella köplagen, CISG (1987:822)

Internationella köplagen (CISG) gäller vid köp mellan näringsidkare i olika länder (läs mer). Även när CISG är tillämplig gäller att reklamation ska lämnas på liknande sätt som enligt köplagen.

Våra jurister är experter på köprätt

Juristbyrån Din Juridik är specialiserad på juridiken kring köp av varor i allmänhet – köprätten. Exempel på tvister där Din Juridik bistår är tvister med bilhandlare, tillverkare, försäkringsbolag, mellan näringsidkare och mellan privatpersoner. Vi bistår även i ärenden kring internationella köp. Vi bistår köpare såväl som säljare. Vi är en juristbyrå som bistår i alla juridiska ärenden kring köprätt. Vi biträder privatpersoner såväl som företag i hela Sverige.

– Ärlig bedömning av utsikterna i ditt fall

Vår ambition är att hela tiden driva ditt mål framåt för den snabbaste, bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi ger dig en rak och tydlig bedömning av dina utsikter att nå framgång. Vi tar oss inte an fall där vi bedömer att utsikterna till framgång är små. Läs mer om några av våra fall.

Kontakta oss

Upp till 15 minuter kostnadsfritt

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din försäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 9 av 10 vunna eller förlikta mål inom köprättslig juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Köprättslig juridik

Experter på köprätt

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på köprättslig juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

UTMÄRKT
19 recensioner
marcus fjeldstad
marcus fjeldstad
2022-05-31
Mycket bra hjälp !
Läs mer
Tommy Lokander
Tommy Lokander
2022-05-30
Vill verkligen rekommendera Juristbyrån Din Juridik. De svarade snabbt på mail och allt gick väldigt smidigt. Utan juridisk hjälp kom vi ingen vart, så vi är supernöjda med Din Juridik och förlikningen med bilfirman.
Läs mer
Ola Gräsberg
Ola Gräsberg
2022-01-25
Mycket bra bemötande, tydlig kommunikation och snabbt svar. Rekommenderas!
Läs mer
Isse
Isse
2022-01-15
Fick snabb och professionell vägledning.
Läs mer
Per Karnbrink
Per Karnbrink
2021-12-20
Från den första kontakten till förlikningen med bilfirman, har juristen agerat kunnigt. Otroligt skönt att ha ett professionellt bollplank i en svår situation. Han såg till att rätt blev rätt, utan tingsrätt! Rekommenderas!!
Läs mer