Stämma bilverkstad – anlita jurist

– Konsumenttjänstlagen tillämpas

Konsumenttjänstlagen är den lag som tillämpas då du i egenskap av konsument/privatperson låter få arbete utfört på din bil. Lagen reglerar bland annat vilka åtgärder du kan ta om verkstaden gjort fel vid exempelvis en reparation eller ombyggnad.

– Har verkstaden utfört ett felaktigt arbete?

En förutsättning för att ställa anspråk mot en bilverkstad är att det arbete som verkstaden har utfört strider mot vad ni har avtalat om, strider mot en myndighetsföreskrift avseende säkerhet, eller att det arbetet inte är fackmässigt utfört. Har ni till exempel avtalat om att byta en viss del och verkstaden byter fler delar, föreligger normalt ett fel. Har verkstaden installerat en ny del på ett ej fackmannamässigt sätt föreligger också fel. Fackmannamässighet kan i detta sammanhang anses vara en standard som kräver att arbetet ska hålla en kvalité som om det var utfört av en normalt skicklig mekaniker.

– Har verkstaden rätt at få betalt för reparation som jag inte beställt?

Normalt sett föreligger ingen rätt för en verkstad att ta betalt för arbete som du inte har godkänt eller avtalat om. Bilverkstaden ska i första hand underrätta dig om det finns behov av att utföra ytterligare reparationer, förutom de reparationer som ni kommit överens om. Om du inte har kunnat anträffas för att godkänna de ytterligare reparationerna har bilverkstaden endast rätt att göra dessa i alla fall om:

  • Priset för extraarbetena är obetydligt i förhållande till totalsumman, eller
  • Bilverkstaden har särskild anledning att anta att du önskar få extraarbetena utförda.

– Priset för reparationen

Har du och verkstaden avtalat om ett pris (muntligen eller genom att godkänna offert) gäller givetvis det. Finns det däremot inget avtal gäller skäligt pris baserat på arbetets omfattning, utförande och gängse pris på orten.

– Låt din jurist göra anmälan till din rättsskyddsförsäkring!

Hade du en giltig bilförsäkring innan tvisten med verkstaden uppstod? Bra, då täcks du normalt av försäkringens rättsskyddsmoment! Rättsskyddet täcker normalt 80 % av dina kostnader för att anlita juridiskt ombud. 20 % av kostnaderna utgörs av självrisk, som du betalar. I ett typiskt fall där förlikning sker på ett tidigt stadium kan självrisken för dig som klient stanna på 1-2000 kr. Läs mer om priser och rättsskyddsförsäkring. Notera dock att tvisten, för att kunna använda rättsskyddsförsäkringen, måste handla om ett belopp på minst ett halvt prisbasbelopp (=23 800 kr år 2021). Beloppet, som du kräver bilverkstaden på, måste alltså överstiga nyss nämnt belopp.

– Observera krav på reklamation

För att kunna gå vidare till domstol och kräva en bilverkstad på ersättning krävs det att en reklamation är utförd inom en viss tid efter att ett fel har upptäckts, eller borde ha upptäckts. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättskyddsmomentet i din bilförsäkring som kan täcka juridiska kostnader.

Besök vår särskilda sida för mer information om reklamation där du har möjlighet att upprätta en reklamation direkt online (länk till reklamationssida). Självklart kan vi också upprätta din reklamation åt dig.

– Anlita en biljurist – anlita Juristbyrån Din Juridik

På Juristbyrån Din Juridik driver vi som en av våra huvudinriktningar rättsfall som involverar bilar. Detta gör att vi har unik kompetens kring biljuridik som krävs för att driva ditt ärende framåt på bästa sätt. Ibland kan det finnas skäl att ingå förlikning med säljaren, då förhandlar vi för din räkning, enligt dina instruktioner. I andra fall låter vi ärendet gå hela vägen till dom i domstol.

Kontakta oss

15 min kostnadsfri rådgivning (08-18 98 91)

Kontakta oss genom att ringa oss på 08-18 98 91 redan idag! Du får upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning för en inledande diskussion kring ditt ärende. Vi hjälper dig att avgöra om ditt ärende är lämpligt att driva i domstol.