Stämma bilverkstad – anlita jurist

– Konsumenttjänstlagen tillämpas

Följande är värt att veta för dig som söker jurist eller advokat för en tvist med en bilverkstad/bilmekaniker. Konsumenttjänstlagen är den lag som tillämpas då du i egenskap av konsument/privatperson låter få arbete utfört på din bil. Lagen reglerar bland annat vilka åtgärder du kan ta om verkstaden gjort fel vid exempelvis en reparation eller ombyggnad.

– Har verkstaden utfört ett felaktigt arbete?

En förutsättning för att rikta ett anspråk mot en bilverkstad är att det arbete som verkstaden har utfört antingen:

 • strider mot vad ni har avtalat om,
 • strider mot en myndighetsföreskrift avseende säkerhet,
 • inte är fackmässigt utfört.

Har ni till exempel avtalat med bilmekanikern om att byta en viss del och verkstaden byter fler delar, föreligger normalt ett fel i den utförda tjänsten. Har verkstaden installerat en del på ett ej fackmannamässigt sätt föreligger också fel. Fackmannamässighet kan i detta sammanhang anses vara en standard som kräver att arbetet ska hålla en kvalité som om det var utfört av en normalt skicklig bilmekaniker. Det innebär även att mekanikern ska följa anvisningar från tillverkaren av reservdelen och/eller biltillverkaren för installation av reservdelar. Felet ska ha funnits vid tidpunkten då du hämtat ut bilen från verkstaden och ska ha orsakats av verkstaden. Felet kan dock visa sig först senare.

– Har verkstaden rätt att få betalt för reparation som jag inte beställt?

Normalt sett föreligger ingen rätt för en verkstad att ta betalt för arbete som du inte har godkänt eller avtalat om. Bilverkstaden ska i första hand underrätta dig om det finns behov av att utföra ytterligare reparationer, förutom de reparationer som ni kommit överens om. Om du inte har kunnat anträffas för att godkänna de ytterligare reparationerna har bilverkstaden rätt att utföra dessa i alla fall endast om:

 • Priset för extraarbetena är obetydligt i förhållande till totalsumman, eller
 • Bilverkstaden har särskild anledning att anta att du önskar få extraarbetena utförda.

– Svårigheter med bevisning

När det gäller att bevisa fel i den utförda reparationstjänsten har köparen full bevisbörda. Köparen av tjänsten måste bevisa att det är bilverkstaden som gjort fel och att felet fanns då konsumenten fick tillbaka bilen. I många fall kan detta vara svårt. Högsta domstolen har dock i ett tidigare prejudikat, NJA 1991 s. 481, medgivit att det räcker med att konsumenten gör det klart mera sannolikt att det förhåller sig på det sätt denne påstår, istället för på det sätt verkstaden påstår. I fallet handlade det om en båtmotor som reparerades flera gånger. Konsumenten hade expert-/sakkunnigbevisning som tydde på att felet måste ha orsakats av verkstaden och domstolen ansåg dessa påståenden klart mera sannolika än verkstadens påståenden om anledningen till felet.

– Priset för reparationen

Har du och verkstaden avtalat om ett pris (muntligen eller genom att godkänna offert) gäller givetvis det. Ett muntligt avtal kan dock vara svårt att bevisa. Finns det inget avtal eller kan det inte bevisas att avtal om pris föreligger gäller skäligt pris baserat på arbetets omfattning, utförande och gängse pris på orten. För arbete som går utöver det ni har avtalat om har verkstaden rätt att genomföra detta tilläggsarbete endast om:

 1. Priset för tilläggsarbetet är obetydligt eller lågt i förhållande till den avtalade kostnaden, eller
 2. om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget.

– Låt din jurist göra anmälan till din rättsskyddsförsäkring!

Hade du en giltig bilförsäkring innan tvisten med verkstaden uppstod? Bra, då täcks du normalt av försäkringens rättsskyddsmoment! Rättsskyddet täcker normalt 60 % av dina kostnader för att anlita oss. I ett typiskt fall där förlikning sker på ett tidigt stadium kan självrisken för dig som klient stanna på 5-8000 kr. Läs mer om priser och rättsskyddsförsäkring. Notera dock att tvisten, för att kunna använda rättsskyddsförsäkringen, måste handla om ett belopp på minst ett halvt prisbasbelopp (= ca 25 000 kr). Beloppet, som du kräver bilverkstaden på, måste alltså överstiga nyss nämnt belopp.

– Observera krav på reklamation

För att kunna gå vidare till domstol och kräva en bilverkstad på ersättning krävs det att en reklamation är utförd inom en viss tid efter att ett fel har upptäckts, eller borde ha upptäckts. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättskyddsmomentet i din bilförsäkring som kan täcka juridiska kostnader.

Besök vår särskilda sida för mer information om reklamation där du har möjlighet att upprätta en reklamation direkt online (länk till reklamationssida). Självklart kan vi också upprätta din reklamation åt dig.

– Anlita en biljurist – anlita Juristbyrån Din Juridik

På Juristbyrån Din Juridik driver vi som en av våra huvudinriktningar rättsfall som involverar bilar. Detta gör att vi har unik kompetens kring biljuridik som krävs för att driva ditt ärende framåt på bästa sätt. Ibland kan det finnas skäl att ingå förlikning med säljaren, då förhandlar vi för din räkning, enligt dina instruktioner. I andra fall låter vi ärendet gå hela vägen till dom i domstol. OBS: vi kan endast hjälpa till med tvister där det som tvistas om uppgår till över ett halvt prisbasbelopp (ca 24 000 kr). I tvister av lägre värde rekommenderar vi allmänna reklamationsnämnden.

Kontakta oss

15 min kostnadsfri rådgivning (08-559 16 295)

Kontakta oss genom att ringa oss på 08-559 16 295 redan idag! Du får upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning för en inledande diskussion kring ditt ärende. Vi hjälper dig att avgöra om ditt ärende är lämpligt att driva i domstol.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom fordonsrelaterad juridik.

 • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
 • Biljuridik och övrig fordonsrelaterad juridik

Experter på fordonsjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

 • Domstolsprocess
 • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.