Säljarens felansvar vid köp av entreprenad-, jordbruks- och anläggningsmaskiner

Entreprenadmaskiner och anläggningsmaskiner är till exempel hjullastare, hjulgrävare, bandgrävare, minigrävare, traktorgrävare, teleskoplastare, grävlastare och andra grävmaskiner. Likaså en truck, dumper, lyftkran, pålkran, schaktmaskin/bulldozer, väghyvel, vält och övriga motorredskap. Även skogsmaskiner så som lunnare, skotare och skördare kan räknas till dessa maskiner.

Jordbruksmaskiner är till exempel traktor, balinplastare, balpress, hack, harv, plog, såmaskin och skördetröska

Jordbruksmaskiner är verktygen för lantbruksföretagens produktion. Anläggningsmaskiner är verktygen för entreprenörföretagens produktion. Har ditt företag köpt eller sålt en maskin eller motorredskap? Har det uppkommit problem i affären eller är ni redan i tvist? Jordbruks- och anläggningsmaskiner är ofta komplicerade produkter som har en stor mängd komponenter som kan drabbas av fel. Den här artikeln handlar om säljarens ansvar för fel som visat sig efter köp av en sådan maskin. Artikeln kan hjälpa dig att ta ställning till om ditt företag behöver anlita en jurist eller advokat som är expert på juridiken kring köp av dylika maskiner – köprätten.

Grundläggande förutsättningar för att göra gällande fel

  • Det faktiska fel som upptäckts måste vara ett köprättsligt fel – det vill säga felet gör att varans skick till exempel strider mot avtalet eller vad köparen rimligen kan förvänta sig (läs mer).
  • Felet ska vara ett ursprungsfel, vilket innebär att felet ska ha funnits vid tidpunkten då ansvaret för varan gick över på köparen, normalt vid leverans (läs mer). Garantier kan göra att säljaren ansvarar för fel som helt och hållet uppkommit efter köpet (läs mer).
  • För det fall undersökningsplikt föreligger, ska denna vara uppfylld. Undersökningsplikt föreligger dock inte då konsument köper av näringsidkare (läs mer).
  • Felet ska ha reklamerats inom skälig tid från tidpunkten då felet upptäckts eller borde ha upptäckts (läs mer).

Köp då Köplagen (1990:931) är tillämplig

Köplagen (1990:931) gäller vid köp av jordbruksmaskiner och anläggningsmaskiner i kommersiella sammanhang inom Sverige. Handlar det om ett internationellt köp där köparen och säljaren är i olika länder är ofta istället internationella köplagen (CISG) tillämplig istället (läs mer nedan).

Köprättsligt fel

Som framgått i tidigare stycke är den första förutsättningen som gäller för att en köpare ska kunna åberopa ett fel mot en säljare att det faktiska felet också är ett köprättsligt fel. Avgörande för förekomsten av köprättsligt fel är vad som avtalats och vilka uppgifter som säljaren lämnat till köparen inför köpet, samt vad köparen rimligen kan förvänta sig med hänsyn främst till ålder och pris på maskinen (läs mer).

Det ovanstående innebär att exempelvis en äldre maskin som köps till ett lågt pris kan antas ha flera mindre defekter som inte är köprättsliga fel. Är maskinen nära slutet av sin förväntade livslängd är det kanske inga fel som är köprättsliga fel. Sådana fel som är normala för ålder och andra omständigheter som köparen känt till inför köpet utgör inte köprättsliga fel.

Det kan vara en komplicerad juridisk bedömning att avgöra om köprättsligt fel som säljaren ansvarar för föreligger. Köprättsligt fel kan föreligga även om maskinen sålts i befintligt skick, det krävs dock då att maskinen är i väsentligt sämre skick än vad köparen kunnat förutsätta med hänsyn till priset och andra omständigheter.

Vid köp av nya maskiner är bedömningen enklare eftersom maskinen då förväntas ha utlovad funktion och funktion som är likvärdig med jämförbara maskiner.

Ursprungligt fel

Ett fel på en maskin ska, som framgår i tidigare stycke, vara ursprungligt. Detta innebär att åtminstone kärnan till felet ska ha funnits vid tidpunkten då ansvaret för varan gått över till köparen. Om felet helt och hållet uppkommit efter köpet, t.ex. ett plötsligt haveri som inte har sin grund i tillverkningsfel, ansvarar säljaren normalt inte. Maskinen kan dock omfattas av garanti, vilket kan förändra bedömningen. Det åligger alltid köparen att bevisa att fel fanns vid köpet (läs mer). En bedömning som kan vara svår och fordra undersökning av sakkunnig så som oberoende reparatör eller besiktningsman.

Undersökningsplikt

Undersökningsplikt föreligger om varan faktiskt har undersökts innan köpet och alltid efter köpet. Omfattningen av undersökningen som köparen ska göra beror delvis på vad som rimligen kan förväntas av denne (läs mer). Undersökningspliktens omfattning kan öka och till exempel kräva att köparen företar fördjupad undersökning innan köpet om denne har fått konkreta indikationer på att fel föreligger. Den undersökning som ska ske efter köpet ska normalt ha skett av sakkunnig i den bransch som det köpande företaget agerar i.

Reklamation

Ett fel som upptäcks ska reklameras inom skälig tid från det att det upptäckts eller borde ha upptäckts. Vad som utgör skälig tid varierar från fall till fall och kan handla om felets komplexitet, de åtgärder som köparen vidtagit med mera (läs mer). Om felet borde ha upptäckts vid genomförandet av undersökningsplikten efter köpet ska den skäliga tiden räknas från när den undersökningen skulle ha skett.

Påföljder – avhjälpande av fel eller häva köp av maskin

Om säljaren ska ansvara för fel enligt det som beskrivits ovan har köparen rätt att göra gällande köprättsliga påföljder. Dessa är primärt avhjälpande och omleverans. Sekundärt är prisavdrag och hävning av köp. Köparen kan alltid kräva skadestånd för faktiska och nödvändiga merkostnader orsakade av varans bristande avtalsenlighet. Läs mer om påföljder.

Köp då Internationella köplagen, CISG (1987:822) är tillämplig

Internationella köplagen, CISG (1987:822) gäller oftast vid köp av maskiner i kommersiella sammanhang där köpare och säljare befinner sig i olika länder. Om det i avtal är angivet att svensk lag ska tillämpas på köpet ska CISG tillämpas. Likaså om inget avtalats, men säljaren befinner sig i Sverige. Ofta tillämpas CISG även när säljaren befinner sig i annat land än Sverige eftersom över 90 länder tillträtt den FN-konvention som infört CISG. I de flesta avseenden liknar CISG och svenska köplagen varandra, men det finns en del skillnader. Läs mer om CISG.

Våra jurister är experter på köprätt

Juristbyrån Din Juridik är specialiserad på juridiken kring köp av varor och utrustning i allmänhet – köprätten. Exempel på tvister där Din Juridik bistår är tvister med tillverkare, försäkringsbolag, mellan näringsidkare och mellan privatpersoner. Vi bistår även i ärenden kring internationella köp. Vi bistår köpare såväl som säljare. Vi är en juristbyrå som bistår i alla juridiska ärenden kring köprätt. Vi biträder privatpersoner såväl som företag i hela Sverige.

Ärlig bedömning av utsikterna i ert fall

Vår ambition är att hela tiden driva ditt mål framåt för den snabbaste, bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi ger er en rak och tydlig bedömning av era utsikter att nå framgång. Vi tar oss inte an fall där vi bedömer att utsikterna till framgång är små.

Observera krav på reklamation

Reklamation ska alltså göras skyndsamt efter det att köparen upptäckt ett fel. Genomförd reklamation är en förutsättning för att göra gällande t.ex. rätt till hävning, prisavdrag eller skadestånd. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättsskyddsmomentet i eventuell försäkring som kan täcka större delen av de juridiska kostnaderna.

Rättsskyddsförsäkring

I en företagsförsäkring ingår i många fall ett så kallat rättsskyddsmoment/rättsskyddsförsäkring. Denna del av försäkringen täcker större delen av kostnaderna för juridiskt ombud.

Vi rekommenderar att du gör reklamation innan du anlitar oss eftersom vi då direkt kan skicka in en ansökan till försäkringsbolaget om att tillämpa rättsskydd. Läs mer om rättsskydd.

Kontakta oss

Upp till 15 minuter kostnadsfritt

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din försäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 9 av 10 vunna eller förlikta mål inom köprättslig juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Köprättslig juridik

Experter på köprätt

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på köprättslig juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

UTMÄRKT
19 recensioner
marcus fjeldstad
marcus fjeldstad
2022-05-31
Mycket bra hjälp !
Läs mer
Tommy Lokander
Tommy Lokander
2022-05-30
Vill verkligen rekommendera Juristbyrån Din Juridik. De svarade snabbt på mail och allt gick väldigt smidigt. Utan juridisk hjälp kom vi ingen vart, så vi är supernöjda med Din Juridik och förlikningen med bilfirman.
Läs mer
Ola Gräsberg
Ola Gräsberg
2022-01-25
Mycket bra bemötande, tydlig kommunikation och snabbt svar. Rekommenderas!
Läs mer
Isse
Isse
2022-01-15
Fick snabb och professionell vägledning.
Läs mer
Per Karnbrink
Per Karnbrink
2021-12-20
Från den första kontakten till förlikningen med bilfirman, har juristen agerat kunnigt. Otroligt skönt att ha ett professionellt bollplank i en svår situation. Han såg till att rätt blev rätt, utan tingsrätt! Rekommenderas!!
Läs mer