Dröjsmål med varas avlämnande

Den här artikeln behandlar situationen då du köpt en vara som till exempel en bil, båt, övrigt fordon eller annan vara och den inte levereras på avtalad tid. Artikeln kan hjälpa dig att ta ställning till om du vill anlita en jurist eller advokat som är expert på juridiken kring köp – köprätten.

Grundläggande förutsättningar för att göra gällande dröjsmål

  • Den avtalade tiden för leverans ska ha passerats utan att leverans har skett. Om varan har levererats, men inte är avtalsenlig kan det i stället handla om ett köprättsligt fel (läs mer).
  • Om inget avtalat leveransdatum avtalats ska varan normalt levereras inom skälig tid, vilket får jämföras med tiden att leverera som normalt gäller i branschen. Enligt konsumentköplagen (se nedan) gäller dock att varan ska levereras senast 30 dagar efter det att avtalet ingicks om inget annat avtalats.

Köp då Konsumentköplagen (2022:260) är tillämplig

Konsumentköplagen 2022:260 (KKL) gäller försäljning från näringsidkare till konsument vid försäljning av lösa saker (läs mer om gränsen för lagens tillämplighet). Lagen gäller alltså om du köper till exempel en bil, båt, eller annat fordon från en bilförsäljare eller annan yrkesmässig försäljare.

Köprättsligt dröjsmål

Det framgår av 3 kap 1 § KKL att dröjsmål föreligger om varan inte avlämnats eller avlämnats för sent och detta inte beror på köparen. Av 3 kap 2 § KKL framgår att köparen kan välja mellan att hålla inne betalningen, kräva fullgörelse, eller häva köpet samt kräva skadestånd.

Kräva fullgörelse

Köparen kan kräva att säljaren fullgör köpet och levererar varan. Säljaren går dock fri från att leverera om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet. Om ett förhållande som nyss nämnts upphör inom rimlig tid, får köparen dock kräva att säljaren fullgör köpet.

Häva köpet

Enligt 3 kap 5 § KKL får köparen häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen. Om köparen har krävt att säljaren avlämnar varan inom en bestämd tillläggstid och om tilläggstiden inte är oskäligt kort, får köparen även häva köpet om varan inte avlämnas inom tilläggstiden.

Av paragrafen framgår att köparen får häva om det är av väsentlig betydelse för köparen. Det är alltså en bedömning som ska göras helt och hållet utifrån konsumentens olägenheter av att inte få varan levererad i tid. Säljarens anledning till att inte kunna leverera saknar betydelse. Vissa typer av varor kan vid redan en kort tids dröjsmål innebära väsentlig olägenhet och berättiga till hävning. Köparen har bevisbördan för att denne har väsentlig olägenhet särskilt vid ett kortare dröjsmål. Vid ett längre dröjsmål som köpare i allmänhet skulle betrakta som väsentligt behöver köparen förmodligen inte föra någon närmare bevisning om dröjsmålets väsentlighet.

Reklamation

Om köparen faktiskt levererar varan, men förutsättningarna för hävning enligt 3 kap 5 § KKL är uppfyllda, måste köparen enligt 3 kap 6 § KKL inom skälig tid från det att han fick kännedom om leveransen meddela att han häver köpet för att behålla rätten till hävning.

Skadestånd

Köparen har rätt till skadestånd för direkta ekonomiska skador han orsakats av säljarens dröjsmål enligt 6 kap 1 § KKL. Säljaren går fri från skyldigheten att utge skadestånd om säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Av 3 kap 6 § KKL framgår att köparen, om säljaren levererar varan, måste köparen inom skälig tid från leveransen meddela säljaren att han kräver skadestånd.

Köp då Köplagen (1990:931) är tillämplig

Köplagen (1990:931) (KöpL) gäller vid köp av lös egendom så som bilar, övriga fordon, båtar och bostadsrätter mellan privatpersoner sinsemellan och mellan företag sinsemellan och då privatpersoner säljer till företag.

Köprättsligt dröjsmål

Det framgår av 22 § KöpL att dröjsmål föreligger om varan inte avlämnats eller avlämnats för sent och detta inte beror på köparen. Av samma paragraf framgår att köparen kan hålla inne betalningen, kräva fullgörelse, eller häva köpet samt kräva skadestånd.

Kräva fullgörelse

Köparen kan kräva att säljaren fullgör köpet och levererar varan enligt 23 § KöpL. Säljaren går dock fri från att leverera om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet. Om ett förhållande som nyss nämnts upphör inom rimlig tid, får köparen dock kräva att säljaren fullgör köpet.

Häva köpet

25 § KöpL – Köparen får häva köpet, om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Om köparen har krävt att säljaren avlämnar varan inom en bestämd tillläggstid och om tilläggstiden inte är oskäligt kort, får köparen även häva köpet om varan inte avlämnas inom tilläggstiden.

Av paragrafen framgår att köparen får häva om det är av väsentlig betydelse för köparen. Det är alltså en bedömning som ska göras helt och hållet utifrån köparens olägenheter av att inte få varan levererad i tid. Säljarens anledning till att inte kunna leverera saknar betydelse. Vissa typer av varor kan vid redan en kort tids dröjsmål innebära väsentlig olägenhet och berättiga till hävning. Köparen har bevisbördan för att denne har väsentlig olägenhet särskilt vid ett kortare dröjsmål. Vid ett längre dröjsmål som köpare i allmänhet skulle betrakta som väsentligt har köparen dock uppfyllt sin bevisbörda. Kravet på säljarens insikt är uppfyllt om det är en vara som till sin typ normalt behöver levereras i tid.

Reklamation

Om köparen faktiskt levererar varan, men förutsättningarna för hävning enligt 25 § KöpL är uppfyllda, måste köparen enligt 29 § KöpL inom skälig tid från det att han fick kännedom om leveransen meddela att han häver köpet för att behålla rätten till hävning.

Skadestånd

Köparen har rätt till skadestånd för direkta ekonomiska skador han orsakats av säljarens dröjsmål enligt 27 § KöpL. Säljaren går fri från skyldigheten att utge skadestånd om säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Våra jurister är experter på köprätt

Juristbyrån Din Juridik är specialiserad på juridiken kring köp av varor i allmänhet – köprätten. Exempel på tvister där Din Juridik bistår är tvister med bilhandlare, tillverkare, försäkringsbolag, mellan näringsidkare och mellan privatpersoner. Vi bistår även i ärenden kring internationella köp. Vi bistår köpare såväl som säljare. Vi är en juristbyrå som bistår i alla juridiska ärenden kring köprätt. Vi biträder privatpersoner såväl som företag i hela Sverige.

– Ärlig bedömning av utsikterna i ditt fall

Vår ambition är att hela tiden driva ditt mål framåt för den snabbaste, bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi ger dig en rak och tydlig bedömning av dina utsikter att nå framgång. Vi tar oss inte an fall där vi bedömer att utsikterna till framgång är små. Läs mer om några av våra fall.

Observera krav på reklamation

Har du upptäckt fel som du anser att säljaren ska svara för? Du har väl reklamerat felen till säljaren? En reklamation ska ske inom skälig tid från det att ett fel upptäckts, eller borde ha upptäckts. Reklamation ska alltså göras skyndsamt efter det att du upptäckt ett fel. Genomförd reklamation är en förutsättning för att göra gällande t.ex. rätt till hävning, prisavdrag eller skadestånd. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättsskyddsmomentet i eventuell försäkring som kan täcka större delen av de juridiska kostnaderna.

– Rättsskyddsförsäkring

I en fordonsförsäkring ingår i de allra flesta fall ett så kallat rättsskyddsmoment/rättsskyddsförsäkring. Denna del av försäkringen täcker kostnader för juridiskt ombud. Om du tecknat försäkringen samma dag som du köpt fordonet täcker försäkringen normalt en tvist med säljaren. På samma sätt gäller försäkringen för säljaren förutsatt att fordonet var försäkrat på dagen för försäljning.

Vi rekommenderar att du gör reklamation innan du anlitar oss eftersom vi då direkt kan skicka in en ansökan till försäkringsbolaget om att tillämpa rättsskydd. Läs mer om rättsskydd.

Kontakta oss

Upp till 15 minuter kostnadsfritt

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din försäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 9 av 10 vunna eller förlikta mål inom köprättslig juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Köprättslig juridik

Experter på köprätt

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på köprättslig juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.