Internationella köp enligt internationella köplagen (CISG)

Den internationella köplagen är tillämplig i de flesta fall vid köp mellan företag i olika länder. Lagen gäller inte för konsumenter. Typexempel på när lagen är tillämplig är när ett svenskt företag köper in en maskin, råvaror eller andra föremål från ett företag i ett annat land, eller då ett svenskt företag säljer till ett företag i ett annat land.

– Vilket lands lag är tillämpligt vid internationella köp?

Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker (IKL) reglerar vilket lands lag som ska tillämpas vid köp av lösa saker mellan olika länder. Lösa saker är i huvudsakligen varor så som fordon, maskiner, råvaror och annat. Lösa saker inbegriper inte till exempel värdepapper, som faller utanför lagen.

Lagen ger möjlighet enligt 3 § för parterna att genom avtal bestämma vilket lands lag som ska tillämpas. Av lagens 4 § framgår att om lagval ej har skett genom parternas avtal ska det lands lag tillämpas där säljaren har sitt hemvist.

Lagen i det land där köparen har sitt hemvist eller driftsställe, från vilket beställningen görs, skall dock tillämpas, om säljaren eller hans representant mottar beställningen i detta land.

Om exempelvis säljaren är svensk och köparen är utländsk anger lagen att svensk lag ska tillämpas. Om säljaren är utländsk och köparen är svensk anger lagen att utländsk lag ska tillämpas om inte säljaren eller hans representant mottagit beställningen i Sverige.

– Internationella köplagen CISG tillämplighet

Om IKL anger att svensk lag är tillämplig kommer Lag (1987:822) om internationella köp att tillämpas om förutsättningarna i första stycket är tillämpliga – dvs. varuköp mellan näringsidkare. Handlar det däremot om köp mellan privatpersoner i olika länder gäller vanliga Köplagen 1990:931 om svensk lag är tillämplig.

Eftersom lagen om internationella köp bygger på en FN-konvention (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG) gäller samma lagstiftning även i många fall då utländsk lag ska tillämpas eftersom konventionen har tillträtts av över 90 stater. Läs vilka stater som tillträtt konventionen och tillämpar CISG.

– Internationella köplagen CISG och svenska köplagen

CISG har många likheter med den svenska köplagen. Precis som köplagen kan parterna genom avtal frångå de flesta bestämmelser i lagen. Att ha god kännedom om CISG är att rekommendera vid handel med en utländsk handelspartner.

Den svenska köplagen, avtalslagen och CISG har många likheter men en del viktiga skillnader finns. CISG har ett snävare tillämpningsområde än köplagen eftersom den endast gäller köp av varor och inte t.ex. värdepapper så som köplagen.

En annan skillnad avser skadestånd. CISG gör inte, så som den svenska köplagen, skillnad mellan direkta och indirekta skador. Enligt CISG täcker skadeståndsansvaret all förutsebar skada. Skadeståndsansvaret uppkommer om en part inte kan visa att skadan beror på force majeure. CISG innehåller heller ingen regel om jämkning av skadestånd. Att begränsa skadeståndsanasvaret i avtalet är därför att rekommendera i internationella avtal.

Våra jurister är experter på köprätt

Juristbyrån Din Juridik är specialiserad på juridiken kring köp av varor i allmänhet – köprätten. Vid internationella köp kan svåra frågeställningar uppkomma om till exempel vilket lands lag som är tillämplig.

Exempel på tvister där Din Juridik bistår är tvister med tillverkare av maskiner, redskap, reservdelar och insatsvaror. Vi bistår i ärenden kring internationella köp. Vi bistår köpare såväl som säljare. Vi är en juristbyrå som bistår i alla juridiska ärenden kring köprätt. Vi biträder privatpersoner såväl som företag i hela Sverige.

– Ärlig bedömning av utsikterna i ditt fall

Vår ambition är att hela tiden driva ditt mål framåt för den snabbaste, bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi ger dig en rak och tydlig bedömning av dina utsikter att nå framgång. Vi tar oss inte an fall där vi bedömer att utsikterna till framgång är små. Läs mer om några av våra fall.

Observera krav på reklamation

Har du upptäckt fel som du anser att säljaren ska svara för? Du har väl reklamerat felen till säljaren? En reklamation ska ske inom skälig tid från det att ett fel upptäckts, eller borde ha upptäckts. Reklamation ska alltså göras skyndsamt efter det att du upptäckt ett fel. Genomförd reklamation är en förutsättning för att göra gällande t.ex. rätt till avhjälpande, hävning, prisavdrag eller skadestånd. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättskyddsmomentet i din försäkring som kan täcka juridiska kostnader.

– Rättsskyddsförsäkring

I en fordonsförsäkring ingår i de allra flesta fall ett så kallat rättsskyddsmoment/rättsskyddsförsäkring. För övriga köp kan rättsskydd finnas i företagsförsäkring. Denna del av försäkringen täcker kostnader för juridiskt ombud med undantag för självrisk. Om du tecknat försäkringen senast samma dag som du köpt varan täcker försäkringen normalt en tvist med säljaren. På samma sätt gäller försäkringen för säljaren förutsatt att denne var försäkrad på dagen för försäljning.

Kontakta oss

Upp till 15 minuter kostnadsfritt

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din försäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 9 av 10 vunna eller förlikta mål inom köprättslig juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Köprättslig juridik

Experter på köprätt

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på köprättslig juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

UTMÄRKT
19 recensioner
marcus fjeldstad
marcus fjeldstad
2022-05-31
Mycket bra hjälp !
Läs mer
Tommy Lokander
Tommy Lokander
2022-05-30
Vill verkligen rekommendera Juristbyrån Din Juridik. De svarade snabbt på mail och allt gick väldigt smidigt. Utan juridisk hjälp kom vi ingen vart, så vi är supernöjda med Din Juridik och förlikningen med bilfirman.
Läs mer
Ola Gräsberg
Ola Gräsberg
2022-01-25
Mycket bra bemötande, tydlig kommunikation och snabbt svar. Rekommenderas!
Läs mer
Isse
Isse
2022-01-15
Fick snabb och professionell vägledning.
Läs mer
Per Karnbrink
Per Karnbrink
2021-12-20
Från den första kontakten till förlikningen med bilfirman, har juristen agerat kunnigt. Otroligt skönt att ha ett professionellt bollplank i en svår situation. Han såg till att rätt blev rätt, utan tingsrätt! Rekommenderas!!
Läs mer