Tvist vid köp av företagsbil (köplagen) – hjälp av jurist

– Köplagen gäller

Köplagen 1990:931 är den lag som gäller vid köp av bil mellan företag. Nackdelen med att köpa som företag istället för privat, är att det alltså är köplagen som gäller. Köplagen är mer balanserad mellan köpare och säljare och har därmed inget särskilt skydd för köparen. Lagen reglerar vem som ska ansvara om du till exempel upptäcker ett fel på en bil som ett företag just har köpt. Det är alltså köplagen som åberopas när du tar hjälp av jurist och stämmer en bilhandlare på grund av fel på en köpt bil.

Även om köplagen ger ett något sämre skydd för köparen än konsumentköplagen, är det ändå fullt möjligt att göra gällande fel som du som köpare upptäcker i den bil du har köpt, förutsatt att ett antal förutsättningar är uppfyllda.

Det kan vara en relativt komplicerad bedömning att bedöma huruvida det fel som har upptäckts är ett fel som säljaren ska svara för. Genom att anlita en jurist som är expert på biljuridik ökar du dina chanser att nå framgång mot säljaren betydligt.

– Förutsättningar för att göra ett fel på en bil gällande då köplagen är tillämplig

De viktigaste förutsättningarna för att fel på den bil du har köpt ska kunna åberopas med framgång i domstol mot det företag du har köpt bilen av sammanfattas i detta stycke. Förutsättningarna är bland annat följande:

  • Felet du har upptäckt måste utgöra ett fel i köprättslig mening. Ett fel i köprättslig mening är till exempel om fordonets skick strider mot vad ni har kommit överens om (avtalat om). Även muntliga utfästelser kan utgöra avtalsinnehåll. Även i övrigt ska fordonet vara ägnat att användas såsom fordon i allmänhet används. Om säljaren har känt till fel som föreligger på bilen och inte upplyst om dessa, eller om bilen på något annat sätt avviker från vad du som köpare med fog kan förutsätta, kan bilen också anses felaktig. Ålder, miltal och pris på bilen spelar in i vad man som köpare med fog kan förutsätta.
  • Undersökningsplikt: Normalt föreligger ingen undersökningsplikt enligt köplagen innan köpet, men om du faktiskt har undersökt fordonet innan köpet och felet är sådant att du borde upptäckt det, eller om du har underlåtit att undersöka fordonet efter säljarens uppmaning att göra det, kan det leda till att undersökningsplikten inte anses uppfylld. Ett krav för att göra gällande ett fel mot en säljare är att undersökningsplikten är uppfylld i de fall en undersökningsplikt föreligger. Efter leverans av bilen föreligger dock en undersökningsplikt.
  • Felet måste ha funnits på bilen vid tidpunkten för riskens övergång – risken går i de flesta fall över på köparen när denne har tagit hand om varan/fått leverans. Om köpekontrakt upprättas samtidigt med leverans går risken över vid köpet. Enligt de allmänna reglerna som gäller inom civilrätten måste det styrkas att felet fanns innan köpet. Att någonting är styrkt innebär ungefär att det är mer sannolikt att det är så, än att det inte är så. Styrkan på bevisningen är dock inte omöjlig att uppnå. Här har sakkunnighetsbevisning från till exempel en verkstadstekniker avgörande betydelse.
  • Reklamation av felet ska ha skett till säljaren inom skälig tid från det att du upptäckt felet. Skälig tid är relativt kort, men ger möjlighet att till exempel invänta viss utredning kring felet, exempelvis en verkstadsdiagnos, innan säljaren meddelas.

– Låt din jurist göra anmälan till din rättsskyddsförsäkring!

Tecknade det köpande företaget bilförsäkring samma dag som bilen köptes? Bra, då täcks företaget normalt av försäkringens rättsskyddsmoment! Rättsskyddet täcker för företag normalt hela 80 % av dina kostnader för att anlita juridiskt ombud. Detta beror på att företagsförsäkringar ofta inte har något maxtak. 20 % av kostnaderna utgörs av självrisk, som företaget betalar. Läs mer om priser och rättsskyddsförsäkring.

– Observera krav på reklamation

Har du upptäckt fel på din bil som du anser att säljaren ska svara för? Du har väl reklamerat felen till säljaren? Att en reklamation är utförd inom en viss tid efter att ett fel har upptäckts, eller borde ha upptäckts, är en förutsättning för att senare kunna göra gällande fel på ett fordon mot säljaren. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättskyddsmomentet i din bilförsäkring som kan täcka juridiska kostnader.

Besök vår särskilda sida för mer information om reklamation där du har möjlighet att upprätta en reklamation direkt online (länk till reklamationssida). Självklart kan vi upprätta din reklamation åt dig.

– Anlita en biljurist – anlita Juristbyrån Din Juridik

På Juristbyrån Din Juridik driver vi som en av våra huvudinriktningar rättsfall som involverar bilar. Detta gör att vi har unik kompetens kring biljuridik som krävs för att driva ditt ärende framåt på bästa sätt. Ibland kan det finnas skäl att ingå förlikning med säljaren, då förhandlar vi för din räkning, enligt dina instruktioner. I andra fall låter vi ärendet gå hela vägen till dom i domstol.

Kontakta oss

15 min kostnadsfri rådgivning (08-559 16 295)

Kontakta oss genom att ringa oss på  redan idag! Du får upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning för en inledande diskussion kring ditt ärende. Vi hjälper dig att avgöra om ditt ärende är lämpligt att driva i domstol.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom fordonsrelaterad juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Biljuridik och övrig fordonsrelaterad juridik

Experter på fordonsjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.