Några av våra fall med bilrelaterad juridik

– Tvist med bilhandlare (upprepade reparationsförsök)

Vår klient hade köpt en begagnad bil av en bilhandlare, en bil som redan efter ett par dagar efter leverans varnade för låg kylvätskenivå och hade tom kylarvätskebehållare.

Klienten reklamerade till bilhandlaren som lät en verkstad försöka åtgärda felet. Verkstaden sade sig ha åtgärdat felet, men felet återkom någon dag efter att klienten hämtade bilen. Detta upprepade sig tre gånger.

Efter att verkstaden inte ens den tredje gången lyckades åtgärda felet kontaktade klienten oss och bad oss föra hans talan mot bilhandlaren. Vi upprättade stämningsansökan som skickades till bilhandlaren för kännedom. Bilhandlaren valde då att medge samtliga av klientens krav, bland annat att häva köpet och återbetala köpeskillingen. Enligt praxis föreligger rätt till hävning normalt efter två misslyckade avhjälpandeförsök (läs mer).

– Tvist med bilhandlare (tolkning av avtalsvillkor)

Vår klient hade köpt ett fordon av en bilhandlare. Bilhandlaren hade fört in ett villkor i köpekontraktet till bilen om att bilen såldes som en skrotbil eller ett reparationsobjekt, något som inte uppmärksammades av klienten. På väg hem från bilfirman samma dag som köpet varnade bilen för låg kylarvätska. Det visade sig efter felsökning att motorn hade så pass allvarliga skador att den var tvungen att bytas ut. Priset för motorbyte översteg bilens värde.

Trots nyss nämnt avtalsvillkor argumenterade vi för att bilhandlaren ansvarade för felet eftersom avtalsvillkoret förts in utan klientens kännedom och kom som en överraskning för denne. Även priset som betalades för bilen gav vid handen att det utgjorde betalning för en fullt fungerande bil. Vidare kan inte en näringsidkare inskränka konsuments rätt enligt konsumentköplagen. Fallet löstes innan stämningsansökan skickades in eftersom motparten efter upprepade kontakter valde att häva köpet och återbetala köpeskillingen till vår klient. Det finns exempel i tidigare praxis där liknande typer av avtal har jämkats till förmån för köparen (läs mer).

– Tvist med bilhandlare (långsam reparation)

Vår klient hade köpt ett fordon av en bilhandlare. 1 timme efter köpet, på väg hem från bilhandlaren, tankade klienten upp bilen och upptäckte då att bränslemätaren var ur funktion. Klient lämnade in bilen till säljarens verkstad för reparation. När klient tog kontakt med oss 5 månader senare var fordonet fortfarande hos säljaren och denne hade inte lyckats laga bränslemätaren, trots upprepade påminnelser. Vi upprättade stämningsansökan och skickade denna till säljaren för kännedom, efter en del diskussioner betalade säljaren enligt kravet, utan att stämningsansökan behövde skickas in.

Vad gäller fel som säljaren ansvarar för har denne en skyldighet att reparera dessa skyndsamt (läs mer), annars förlorar säljaren sin rätt till avhjälpande.

– Tvist mellan privatpersoner (bevisbördan för fel)

Vår klient hade köpt en Audi av en privatperson. Blott ett par dagar efter köpet började fordonets automatlåda få problem att växla. Efter felsökning på märkesverkstad visade det sig att styrenheten i växellådan behövde bytas ut till en kostnad av närmare 40 000 kr. Vid granskning av servicehistoriken visade det sig att oljan i växellådan bytts vid ungefär 25 % högre miltal, än vad som föreskrivits av tillverkaren, under tidigare ägares innehav.

Vi menade att det sena oljebytet orsakat haveriet och att kärnan till felet därmed fanns innan köpet. För att kräva något av en säljare beträffande ett fel är ett krav att felet ska ha funnits innan köpet. Vid köp av bilhandlare finns särskilda förmånliga bevisbörderegler. Vid krav med anledning av ett köp från en privatperson måste full bevisning läggas fram för att felet fanns innan köpet (ursprungligt fel) – något som ofta kan vara svårt.

Vi skickade kravbrev där hela reparationskostnaden avkrävdes säljaren. Med beaktande av de bevissvårigheter som föreligger i dylika mål kom vi överens med säljaren att denne skulle ersätta halva reparationskostnaden.

– Fel på fordon där motparten inte svarar

I flera fall har vi stämt bilsäljare i domstol där säljaren valt att ignorera alla krav från oss och från domstolen att inkomma med svaromål. I ett fall handlade det om en bil som hade ett fel på automatväxellåda och oljeläckage på fördelningslåda till fyrhjulsdriften.

Eftersom motparten inte svarade på stämningen yrkade vi att tredskodom skulle meddelas. Tredskodom innebär att domstolen dömer till förmån för kärandens krav (käranden är den som stämmer någon).

Förutsättningarna för tredskodom är att kärandens krav inte är uppenbart ogrundade. Domstolen ansåg att våra krav uppfyllde förutsättningarna för tredskodom och klienten beviljades därför hävning och återfående av köpeskillingen, samt ett skadestånd motsvarande tidigare kostnader för att transportera bilen till verkstad m.m.

En dom är en så kallad exekutionstitel som efter att den meddelats kan verkställas genom Kronofogdens försorg. Verkställighet innebär att domen omsätts i praktiken. Verkställighet leder direkt till en betalningsanmärkning/notering hos kreditupplysningsföretagen för det aktuella företaget och företaget har inte möjlighet att göra invändningar. I detta fall räckte det med hotet om betalningsanmärkning för att motparten skulle betala i enlighet med domen.

Om motparten inte betalar frivilligt kan Kronofogden ytterst lyfta pengar från företagets bankkonton.

– Tvist om äganderätt till en bil

Vi företrädde motpartens son som hade en tvist med sin far om äganderätten till en bil. Vår klient kunde visa att han hade köpt bilen. Att bilen sedan skrevs över i vägtrafikregistret på fadern berodde på att klienten ville minska sina försäkringspremier, inte på en faktisk ägandeförändring. Ärendet slutade med en förlikning där motparten medgav att vår klient hade bättre rätt till fordonet. Ärendet kunde således lösas innan huvudförhandling och dom.

– Anlita en biljurist – anlita Juristbyrån Din Juridik

På Juristbyrån Din Juridik driver vi som en av våra huvudinriktningar rättsfall som involverar bilar. Detta gör att vi har unik kompetens kring biljuridik som krävs för att driva ditt ärende framåt på bästa sätt. Ibland kan det finnas skäl att ingå förlikning med säljaren, då förhandlar vi för din räkning, enligt dina instruktioner. I andra fall låter vi ärendet gå hela vägen till dom i domstol.

Kontakta oss

15 min kostnadsfri rådgivning (08-559 16 295)

Kontakta oss genom att ringa oss på  redan idag! Du får upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning för en inledande diskussion kring ditt ärende. Vi hjälper dig att avgöra om ditt ärende är lämpligt att driva i domstol.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom fordonsrelaterad juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Biljuridik och övrig fordonsrelaterad juridik

Experter på fordonsjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.