Säljarens felansvar vid köp av motorcykel/MC eller fyrhjuling/terränghjuling/ATV eller snöskoter

Har du köpt eller sålt en motorcykel eller en fyrhjuling/terränghjuling/ATV eller snöskoter? Har det uppkommit problem i affären eller är du redan i tvist? En motorcykel eller en fyrhjuling/terränghjuling/ATV eller snöskoter är en komplicerad produkt som har en stor mängd komponenter som kan drabbas av fel. Den här artikeln handlar om säljarens ansvar för fel som visat sig efter köp av sådana fordon. Artikeln kan hjälpa dig att ta ställning till om du vill anlita en jurist eller advokat som är expert på juridiken kring köp av motorcyklar eller en fyrhjulingar/terränghjulingar/ATV:s eller snöskoters – köprätten.

Grundläggande förutsättningar för att göra gällande fel

  • Det faktiska fel som upptäckts måste vara ett köprättsligt fel – det vill säga felet gör att varans skick till exempel strider mot avtalet eller vad köparen rimligen kan förvänta sig (läs mer).
  • Felet ska vara ett ursprungsfel, vilket innebär att felet ska ha funnits vid tidpunkten då ansvaret för varan gick över på köparen, normalt vid leverans (läs mer). Garantier kan göra att säljaren ansvarar för fel som helt och hållet uppkommit efter köpet (läs mer).
  • För det fall undersökningsplikt föreligger, ska denna vara uppfylld. Undersökningsplikt föreligger dock inte då konsument köper av näringsidkare (läs mer).
  • Felet ska ha reklamerats inom skälig tid från tidpunkten då felet upptäckts eller borde ha upptäckts (läs mer).

Köp då Konsumentköplagen är tillämplig

Konsumentköplagen 1990:932 gäller försäljning från näringsidkare till konsument vid köp av lösa saker (läs mer om gränsen för lagens tillämplighet). Lagen gäller alltså om du köper en motorcykel eller en fyhjuling från en motorcykelförsäljare eller annan yrkesmässig försäljare.

För avtal om köp ingånget från 1 maj 2022 och senare gäller den nya konsumentköplagen 2022:260.

Köprättsligt fel

Som framgått i avsnittet ovan är den första förutsättningen som gäller för att en köpare ska kunna åberopa ett fel mot en säljare att det faktiska felet också är ett köprättsligt fel. Avgörande för förekomsten av köprättsligt fel är vad som avtalats och de uppgifter som säljaren lämnat till köparen inför köpet, samt vad köparen rimligen kan förvänta sig med hänsyn till ålder, körsträcka och pris (läs mer).

Det ovanstående innebär att exempelvis en motorcykel som har uppnått en lång körsträcka och köps till ett lågt pris kan antas ha flera mindre defekter som inte är köprättsliga fel. Samma sak gäller för en äldre motorcykel som kanske har uppnått slutet av sin livslängd och därför kan antas ha allvarliga defekter. Sådana fel som är normala för ålder och miltal utgör inte köprättsliga fel. Det kan vara en komplicerad juridisk bedömning att avgöra om köprättsligt fel som säljaren ansvarar för föreligger. Köprättsligt fel kan föreligga även om husvagnen eller husbilen sålts i befintligt skick, det räcker med att fordonet är i sämre skick än vad köparen kunnat förutsätta med hänsyn till priset och andra omständigheter.

Ursprungligt fel

Ett fel på en motorcykel ska som framgår i tidigare stycke vara ursprungligt. Detta innebär att åtminstone kärnan till felet ska ha funnits vid leveransen. Om felet helt och hållet uppkommit efter köpet, t.ex. ett plötsligt och ej ursprungligt komponenthaveri, ansvarar säljaren normalt inte. Motorcykeln kan dock omfattas av garanti vilket kan förändra bedömningen. Särskilt förmånliga regler för köparen gäller dock för fel som inträffar inom sex månader (gamla konsumentköplagen) eller två år (nya konsumentköplagen) från köpet (läs mer).

Undersökningsplikt

Undersökningsplikt föreligger inte vid köp av motorcyklar då konsumentköplagen är tillämplig (läs mer).

Reklamation

Ett fel som upptäcks ska reklameras inom skälig tid från det att det upptäckts eller borde ha upptäckts. Vad som utgör skälig tid varierar från fall till fall och kan handla om felets komplexitet, de åtgärder som köparen vidtagit med mera (läs mer). Enligt konsumentköplagen ska dock ett fel som reklameras inom två månader alltid ha lämnats i rätt tid.

Köp då Köplagen (1990:931) är tillämplig

Köplagen (1990:931) gäller vid köp av motorcyklar mellan privatpersoner sinsemellan och mellan företag sinsemellan och då privatpersoner säljer till företag. Köplagen är dispositiv vilket innebär att avtal och handelsbruk kan innehålla andra regler.

Köprättsligt fel

Som framgått i tidigare stycke är den första förutsättningen som gäller för att en köpare ska kunna åberopa ett fel mot en säljare att det faktiska felet också är ett köprättsligt fel. Avgörande för förekomsten av köprättsligt fel är vad som avtalats och de uppgifter som säljaren lämnat till köparen inför köpet, samt vad köparen rimligen kan förvänta sig med hänsyn till ålder, körsträcka och pris (läs mer).

Det ovanstående innebär att exempelvis en motorcykel som har uppnått en lång körsträcka och köps till ett lågt pris kan antas ha flera mindre defekter som inte är köprättsliga fel. Samma sak gäller för en äldre motorcykel som kanske har uppnått slutet av sin livslängd och därför kan antas ha allvarliga defekter. Sådana fel som är normala för ålder och miltal utgör inte köprättsliga fel. Det kan vara en komplicerad juridisk bedömning att avgöra om köprättsligt fel som säljaren ansvarar för föreligger. Köprättsligt fel kan föreligga även om motorcykeln sålts i befintligt skick, det krävs dock att fordonet är i väsentligt sämre skick än vad köparen kunnat förutsätta med hänsyn till priset och andra omständigheter.

Ursprungligt fel

Ett fel på en motorcykel ska som framgår i tidigare stycke vara ursprungligt. Detta innebär att åtminstone kärnan till felet ska ha funnits vid leveransen. Om felet helt och hållet uppkommit efter köpet, t.ex. ett plötsligt komponenthaveri som ej är ett ursprungligt fel, ansvarar säljaren normalt inte. Husbilen eller husvagnen kan dock omfattas av garanti vilket kan förändra bedömningen. Till skillnad från då konsumentköplagen är tillämplig åligger det alltid köparen att bevisa att fel fanns vid köpet (läs mer). En bedömning som kan vara svår och fordra undersökning av sakkunnig så som mekaniker eller besiktningsman.

Undersökningsplikt

Undersökningsplikt föreligger om varan faktiskt har undersökts innan köpet och alltid efter köpet. Omfattningen av undersökningen som köparen ska göra beror delvis på vad som rimligen kan förväntas av denne (läs mer). Undersökningspliktens omfattning kan öka och till exempel kräva att köparen företar fördjupade undersökningar om denne har fått konkreta indikationer på att fel föreligger.

Reklamation

Ett fel som upptäcks ska reklameras inom skälig tid från det att det upptäckts eller borde ha upptäckts. Vad som utgör skälig tid varierar från fall till fall och kan handla om felets komplexitet, de åtgärder som köparen vidtagit med mera (läs mer). Till skillnad från fall där konsumentköplagen är tillämplig finns ingen tvåmånadersgräns då reklamation alltid anses ha gjorts i rätt tid. Detta innebär att skälig tid kan vara betydligt kortare än två månader, beroende på omständigheterna, då köplagen är tillämplig.

Påföljder – avhjälpande av fel eller häva köp av husvagn/husbil

Om säljaren ska ansvara för fel enligt det som beskrivits ovan har köparen rätt att göra gällande köprättsliga påföljder (läs mer).

Avhjälpande och omleverans

Säljaren har i normalfallet rätt att kräva avhjälpande, det vill säga att själv reparera fordonet. Om säljaren flera gånger misslyckats med reparation av samma fel kan han förlora rätten till det. På samma sätt har säljaren rätt till omleverans om han kan leverera en likadan motorcykel – av naturliga skäl blir detta aktuellt främst vid nya fordon.

Prisavdrag

Om avhjälpande eller omleverans av husbilen eller husvagnen ej kommer till stånd kan köparen kräva prisavdrag som motsvarar varans värde i felaktigt skick jämfört med värdet i felfritt skick.

Hävning av köp

Om avhjälpande eller omleverans ej kommer till stånd och felet är av väsentlig art, kan köparen begära att häva köpet av motorcykeln. Kravet på väsentlighet innebär att mindre viktiga fel så som exempelvis en repa eller något liknande ej berättigar till hävning.

Skadestånd

Oavsett vilka övriga påföljder som görs gällande har köparen rätt till skadestånd för faktiska nödvändiga merkostnader som han haft med anledning av felet. Exempel på sådana kostnader är kostnad för felsökning, transport till säljarens verkstad eller dylikt.

Våra jurister är experter på köprätt

Juristbyrån Din Juridik är specialiserad på juridiken kring köp av varor i allmänhet – köprätten. Exempel på tvister där Din Juridik bistår är tvister med bilhandlare, tillverkare, försäkringsbolag, mellan näringsidkare och mellan privatpersoner. Vi bistår även i ärenden kring internationella köp. Vi bistår köpare såväl som säljare. Vi är en juristbyrå som bistår i alla juridiska ärenden kring köprätt. Vi biträder privatpersoner såväl som företag i hela Sverige.

– Ärlig bedömning av utsikterna i ditt fall

Vår ambition är att hela tiden driva ditt mål framåt för den snabbaste, bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi ger dig en rak och tydlig bedömning av dina utsikter att nå framgång. Vi tar oss inte an fall där vi bedömer att utsikterna till framgång är små. Läs mer om några av våra fall.

Observera krav på reklamation

Har du upptäckt fel som du anser att säljaren ska svara för? Du har väl reklamerat felen till säljaren? En reklamation ska ske inom skälig tid från det att ett fel upptäckts, eller borde ha upptäckts. Reklamation ska alltså göras skyndsamt efter det att du upptäckt ett fel. Genomförd reklamation är en förutsättning för att göra gällande t.ex. rätt till hävning, prisavdrag eller skadestånd. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättskyddsmomentet i eventuell försäkring som kan täcka större delen av de juridiska kostnaderna.

– Rättsskyddsförsäkring

I en fordonsförsäkring ingår i de allra flesta fall ett så kallat rättsskyddsmoment/rättsskyddsförsäkring. Denna del av försäkringen täcker kostnader för juridiskt ombud. Om du tecknat försäkringen samma dag som du köpt fordonet täcker försäkringen normalt en tvist med säljaren. På samma sätt gäller försäkringen för säljaren förutsatt att fordonet var försäkrat på dagen för försäljning.

Vi rekommenderar att du gör reklamation innan du anlitar oss eftersom vi då direkt kan skicka in en ansökan till försäkringsbolaget om att tillämpa rättsskydd. Läs mer om rättsskydd.

Kontakta oss

Upp till 15 minuter kostnadsfritt

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din försäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 9 av 10 vunna eller förlikta mål inom köprättslig juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Köprättslig juridik

Experter på köprätt

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på köprättslig juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

UTMÄRKT
51 recensioner
camilla warnborg
camilla warnborg
2023-12-05
Kunde inte fått en bättre Jurist. Så hjälpsam och alltid tillgänglig. Hans hjälp var ovärderlig. Kan varmt rekommendera denna juristfirma.
Läs mer
per grönlund
per grönlund
2023-11-27
OK lätt kontakt,snabbt och precist!
Läs mer
Carina Pettersson
Carina Pettersson
2023-11-21
Strålande arbete av Marcus. Satte sig väldigt bra in i ärendet som gällde ett bilköp av en bilfirma i Stockholm som visade sig vara riktiga bilskojare. Rekommenderar varmt att du vänder dig hit när du behöver juristhjälp.
Läs mer
Johanna Lindkvist
Johanna Lindkvist
2023-11-16
Marcus hjälpte oss med att häva ett bilköp genom förlikning med bilfirman. Vi ville undvika en tvist i domstol då det kan bli en utdragen process med oviss utgång. Marcus har från första kontakt alltid funnits tillgänglig med snabb återkoppling och han har var varit ett stort stöd under hela processen.
Läs mer
Danne Rosengren
Danne Rosengren
2023-11-14
Hade det inte varit för er så hade vi gett upp även när vi visste att vi hade rätten på vår sida, så fruktansvärt duktiga och kunniga!Precis som Fredrik Brolin har recenserat så hade även vi problem med ett bilköp med kass Kamkedja , fick också prata med en Marcus som hjälpte oss efter att vi Vunnit i ARN och bilhandlaren slutat svara på våra mail och samtal. Med hjälp av Marcus så blev det ett lyckligt slut för vår del! Rekommenderar starkt!! Tack så mycket!!
Läs mer
Anna W
Anna W
2023-10-23
Marcus är supertrevlig, effektiv och mycket professionell. Rekommenderar varmt!
Läs mer
Abdinajib Ahmed
Abdinajib Ahmed
2023-10-12
Tacksam för den hjälpen jag fick av Marcus. Hade problem med bilfirman och Marcus löste mitt ärende som en kung, utan krångel. Tacksam att jag hittade er. Rekommenderar starkt!
Läs mer
Fadi Tahan
Fadi Tahan
2023-10-11
Riktigt bra Jurist han fick ärendet det tog en vecka så var allt klart hade en annan advokat som höll på i 6 månad utan resultat på ett mycket enkelt ärende Marcus tack för all hjälp smidigt och snabbt.
Läs mer
Jan Falton
Jan Falton
2023-09-14
Vi fick stort förtroende för Marcus och bra assistans i en trängd situation. Rekommenderas.
Läs mer