Stämma båthandlare/båtfirma med hjälp av jurist

– Konsumentköplagen ger ett skydd för dig som köpare

Om båthandlaren inte går dina krav tillmötes kan det vara värt att anlita jurist eller advokat. För att hjälpa dig att avgöra om det är meningsfullt att anlita jurist eller advokat för att stämma en båthandlare/båtfirma, går vi igenom förutsättningarna i denna artikel. Den typiska tvisten är mellan köpare och säljare av motorbåt eller segelbåt. Konsumentköplagen är den lag som tillämpas när du som privatperson (konsument) köper en båt av en båthandlare. Lagen reglerar vem som ska ansvara om du till exempel upptäcker ett fel på en båt som du just har köpt. Det är alltså konsumentköplagen som åberopas när du tar hjälp av jurist och stämmer en båthandlare på grund av fel på din båt.

Konsumentköplagen ger betydande fördelar för dig som köpare och konsument jämfört med den allmänna köplagen. Den allmänna köplagen tillämpas vid köp mellan privatpersoner/konsumenter sinsemellan och mellan företag sinsemellan.

Om du istället har köpt motorbåt eller segelbåt av en privatperson kan du läsa mer om en sådan tvist här.

– Förutsättningar för att göra ett fel gällande mot en båthandlare

De viktigaste förutsättningarna för att fel på den båt du har köpt ska kunna åberopas med framgång i domstol mot den båthandlare du köpt båten av sammanfattas i detta stycke. Förutsättningarna är bland annat följande:

  • Felet du har upptäckt på segelbåten eller motorbåten måste utgöra ett fel i köprättslig mening. Ett fel i köprättslig mening är till exempel om båtens skick strider mot vad ni har kommit överens om (avtalat om). Även muntliga utfästelser kan utgöra avtalsinnehåll. Även i övrigt ska båten vara lämpat att användas såsom båtar i allmänhet används, eller för dina särskilda ändamål, om säljaren måste ha insett dessa. Om säljaren har känt till fel som föreligger på båten och inte upplyst om dessa, eller om båten på något annat sätt avviker från vad du som köpare med fog kan förutsätta (bland annat med ledning av priset), kan båten också anses felaktig. Ålder och pris på båten spelar i högsta grad in i vad man som köpare med fog kan förutsätta. Båten är dock alltid att anse som felaktig om den har allvarliga säkerhetsbrister som säljaren inte har upplyst om.
  • Felet på båten måste ha funnits innan köpet – se dock nästa stycke angående den lättade bevisbördan för detta som gäller för konsumenter under de första 6 månaderna.
  • Reklamation av felet ska ha skett till säljaren inom skälig tid från det att du upptäckt felet. Enligt lagen ska meddelande som lämnats till säljaren inom två månader från upptäckten av felet (dvs. inte köpetillfället) alltid anses utgöra reklamation inom skälig tid.

– Fel som visar sig inom två år

4 kap 17 §   Ett fel som visar sig inom två år efter det att varan avlämnades… …ska anses vara ett fel som näringsidkaren svarar för, om inte näringsidkaren visar något annat eller detta är oförenligt med varans eller felets art.

Den citerade paragrafen är vårt kanske främsta vapen när vi företräder dig mot en båthandlare. Vad gäller fel som visar sig inom två år från det att du tog emot båten ger konsumentköplagen ett alldeles särskilt skydd. Paragrafen innebär att det antas att ett fel som visar sig inom två år fanns vid köpet och att det därför är båthandlaren som ska svara för felet.

Paragrafen innebär att bevisbördan blir omvänd mot det som normalt gäller. Normalt är det den som kräver något i domstol baserat på ett fel i köpt vara, som ska styrka att felet förelåg vid leveransen.

Undantagen från paragrafen är snäva (se Prop. 2001/02:134 s. 59-60). Undantagen handlar framförallt om sådana fall där felet är av sådan karaktär att det måste ha orsakats av olyckshändelse, därmed jämförlig händelse, på konsumentens vanvård, onormalt brukande eller annat liknande förhållande på konsumentens sida. Sådana fel omfattas förstås inte av båthandlarens ansvar.

OBS: för avtal om köp som ingåtts innan 1 maj 2022 gäller sexmånadersregeln istället för tvåårsregeln.

– Låt din jurist göra anmälan till din rättsskyddsförsäkring!

Tecknade du båtförsäkring samma dag som du köpte båten? Bra, då täcks du av försäkringens rättsskyddsmoment! Rättsskyddet täcker normalt 60 % av dina kostnader för att anlita oss. I ett vanligt fall där förlikning sker på ett tidigt stadium kan självrisken för dig som klient stanna på 5-8000 kr. Läs mer om priser och rättsskyddsförsäkring.

– Observera krav på reklamation

Har du upptäckt fel på din motorbåt eller segelbåt som du anser att säljaren ska svara för? Du har väl reklamerat felen till säljaren av båten? Att en reklamation är utförd inom en viss tid efter att ett fel har upptäckts, eller borde ha upptäckts, är en förutsättning för att senare kunna göra gällande fel på en båt mot säljaren. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättskyddsmomentet i din bilförsäkring som kan täcka juridiska kostnader.

Besök vår särskilda sida för mer information om reklamation där du har möjlighet att upprätta en reklamation direkt online (länk till reklamationssida). Självklart kan vi upprätta din reklamation åt dig.

– Anlita en båtjurist – anlita Juristbyrån Din Juridik

På Juristbyrån Din Juridik driver vi som en av våra huvudinriktningar rättsfall som involverar båtar och fordon. Detta gör att vi har unik kompetens kring båtjuridik som krävs för att driva ditt ärende framåt på bästa sätt. Ibland kan det finnas skäl att ingå förlikning med säljaren, då förhandlar vi för din räkning, enligt dina instruktioner. I andra fall låter vi ärendet gå hela vägen till dom i domstol.

Kontakta oss

Upp till 15 minuter kostnadsfritt

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din båtförsäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom båtrelaterad juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Båtjuridik/fordonsrelaterad juridik

Experter på båtjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på båt- och fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.