Säljarens felansvar vid köp av husvagn eller husbil

Har du köpt eller sålt en husvagn eller husbil? Har det uppkommit problem i affären eller är du redan i tvist? En husvagn och ännu mer en husbil, är en komplicerad produkt som har en stor mängd komponenter som kan drabbas av fel. Den här artikeln handlar om säljarens ansvar för fel som visat sig efter köp av husvagn eller husbil. Artikeln kan hjälpa dig att ta ställning till om du vill anlita en jurist eller advokat som är expert på juridiken kring köp av husvagnar och husbilar – köprätt.

Grundläggande förutsättningar för att göra gällande fel

  • Det faktiska fel som upptäckts måste vara ett köprättsligt fel – det vill säga felet gör att varans skick till exempel strider mot avtalet eller vad köparen rimligen kan förvänta sig med tanke på t.ex. ålder, miltal och pris (läs mer).
  • Felet ska vara ett ursprungsfel, vilket innebär att felet ska ha funnits vid tidpunkten då ansvaret för varan gick över på köparen, normalt vid leverans (även om det visar sig senare) (läs mer). Garantier kan göra att säljaren ansvarar för fel som helt och hållet uppkommit efter köpet (läs mer).
  • För det fall undersökningsplikt föreligger, ska denna vara uppfylld. Undersökningsplikt föreligger dock inte då konsument köper av näringsidkare (läs mer).
  • Felet ska ha reklamerats inom skälig tid från tidpunkten då felet upptäckts eller borde ha upptäckts (läs mer).

Köp då Konsumentköplagen (2022:260) är tillämplig

Konsumentköplagen 2022:260 gäller försäljning från näringsidkare till konsument vid köp av lösa saker (läs mer om gränsen för lagens tillämplighet). Lagen gäller alltså om du köper en husvagn eller husbil från en husvagnsförsäljare/husbilsförsäljare eller annan yrkesmässig försäljare.

Köprättsligt fel

Som framgått i tidigare stycke är den första förutsättningen som gäller för att en köpare ska kunna åberopa ett fel mot en säljare att det faktiska felet också är ett köprättsligt fel. Avgörande för förekomsten av köprättsligt fel är vad som avtalats och de uppgifter som säljaren lämnat till köparen inför köpet, samt vad köparen rimligen kan förvänta sig med hänsyn till ålder, körsträcka och pris (läs mer).

Det ovanstående innebär att exempelvis en husbil som har uppnått en lång körsträcka och köps till ett lågt pris kan antas ha flera mindre defekter som inte är köprättsliga fel. Samma sak gäller för en äldre husvagn som kanske har uppnått slutet av sin livslängd och därför kan antas ha fuktskador och andra skador orsakade av tidens tand. Sådana fel som är normala för ålder och miltal utgör inte köprättsliga fel om inte säljaren har lämnat konkreta positiva/förstärkande uppgifter. Det kan vara en komplicerad juridisk bedömning att avgöra om köprättsligt fel som säljaren ansvarar för föreligger. Allmänna förbehåll så som befintligt skick påverkar inte längre felbedömningen efter den nya konsumentköplagen införts.

Ursprungligt fel

Ett fel på en husvagn eller husbil ska som framgår i tidigare avsnitt vara ursprungligt. Detta innebär att åtminstone kärnan till felet ska ha funnits vid leveransen. Om felet helt och hållet uppkommit efter köpet, t.ex. ett plötsligt kamremsbrott, ansvarar säljaren normalt inte. Husbilen eller husvagnen kan dock omfattas av garanti vilket kan förändra bedömningen. Särskilt förmånliga regler för köparen gäller dock för fel som inträffar inom två år från köpet (läs mer).

Undersökningsplikt

Undersökningsplikt föreligger inte vid köp av husvagnar och husbilar då konsumentköplagen är tillämplig (läs mer).

Reklamation

Ett fel som upptäcks ska reklameras inom skälig tid från det att det upptäckts eller borde ha upptäckts. Vad som utgör skälig tid varierar från fall till fall och kan handla om felets komplexitet, de åtgärder som köparen vidtagit med mera (läs mer). Enligt konsumentköplagen ska dock ett fel som reklameras inom två månader alltid anses ha lämnats i rätt tid.

Köp då Köplagen (1990:931) är tillämplig

Köplagen (1990:931) gäller vid köp av husvagnar och husbilar mellan privatpersoner sinsemellan och mellan företag sinsemellan och då privatpersoner säljer till företag.

Köprättsligt fel

Som framgått i tidigare stycke är den första förutsättningen som gäller för att en köpare ska kunna åberopa ett fel mot en säljare att det faktiska felet också är ett köprättsligt fel. Avgörande för förekomsten av köprättsligt fel är vad som avtalats och de uppgifter som säljaren lämnat till köparen inför köpet, samt vad köparen rimligen kan förvänta sig med hänsyn till ålder, körsträcka och pris (läs mer).

Det ovanstående innebär att exempelvis en husbil som har uppnått en lång körsträcka och köps till ett lågt pris kan antas ha flera mindre defekter som inte är köprättsliga fel. Samma sak gäller för en äldre husvagn som kanske har uppnått slutet av sin livslängd och därför kan antas ha fuktskador och andra skador orsakade av tidens tand. Sådana fel som är normala för ålder och miltal utgör inte köprättsliga fel. Det kan vara en komplicerad juridisk bedömning att avgöra om köprättsligt fel som säljaren ansvarar för föreligger. Köprättsligt fel kan föreligga även om husvagnen eller husbilen sålts i befintligt skick, det krävs dock att fordonet är i väsentligt sämre skick än vad köparen kunnat förutsätta med hänsyn till priset och andra omständigheter.

Ursprungligt fel

Ett fel på en husvagn eller husbil ska som framgår i tidigare stycke vara ursprungligt. Detta innebär att åtminstone kärnan till felet ska ha funnits vid leveransen. Om felet helt och hållet uppkommit efter köpet, t.ex. ett plötsligt kamremsbrott, ansvarar säljaren normalt inte. Husbilen eller husvagnen kan dock omfattas av garanti vilket kan förändra bedömningen. Till skillnad från då konsumentköplagen är tillämplig åligger det alltid köparen att bevisa att fel fanns vid köpet (läs mer). En bedömning som kan vara svår och fordra undersökning av sakkunnig så som mekaniker eller besiktningsman.

Undersökningsplikt

Undersökningsplikt föreligger om varan faktiskt har undersökts innan köpet och alltid efter köpet. Omfattningen av undersökningen som köparen ska göra beror delvis på vad som rimligen kan förväntas av denne (läs mer). Undersökningspliktens omfattning kan öka och till exempel kräva att köparen företar fuktmätning om denne har fått konkreta indikationer på att sådant fel föreligger.

Reklamation

Ett fel som upptäcks ska reklameras inom skälig tid från det att det upptäckts eller borde ha upptäckts. Vad som utgör skälig tid varierar från fall till fall och kan handla om felets komplexitet, de åtgärder som köparen vidtagit med mera (läs mer). Till skillnad från fall där konsumentköplagen är tillämplig finns ingen tvåmånadersgräns då reklamation alltid anses ha gjorts i rätt tid. Detta innebär att skälig tid kan vara betydligt kortare än två månader, beroende på omständigheterna, då köplagen är tillämplig.

Påföljder – avhjälpande av fel eller häva köp av husvagn/husbil

Om säljaren ska ansvara för fel enligt det som beskrivits ovan har köparen rätt att göra gällande köprättsliga påföljder (läs mer).

Avhjälpande och omleverans

Säljaren har i normalfallet rätt att kräva avhjälpande, det vill säga att själv reparera fordonet. Om säljaren flera gånger misslyckats med reparation av samma fel kan han förlora rätten till det. På samma sätt har säljaren rätt till omleverans om han kan leverera en likadan husvagn eller husbil – av naturliga skäl blir detta aktuellt främst vid nya fordon.

Prisavdrag

Om avhjälpande eller omleverans av husbilen eller husvagnen ej kommer till stånd kan köparen kräva prisavdrag som motsvarar varans värde i felaktigt skick jämfört med värdet i felfritt skick.

Hävning av köp

Om avhjälpande eller omleverans ej kommer till stånd och felet är av väsentlig art, kan köparen begära att häva köpet av husvagnen eller husbilen. Kravet på väsentlighet innebär att mindre viktiga fel så som exempelvis en repa eller något liknande ej berättigar till hävning.

Skadestånd

Oavsett vilka övriga påföljder som görs gällande har köparen rätt till skadestånd för faktiska nödvändiga merkostnader som han haft med anledning av felet. Exempel på sådana kostnader är kostnad för felsökning, transport till säljarens verkstad eller dylikt.

Våra jurister är experter på köprätt

Juristbyrån Din Juridik är specialiserad på juridiken kring köp av varor i allmänhet – köprätten. Exempel på tvister där Din Juridik bistår är tvister med bilhandlare, tillverkare, försäkringsbolag, mellan näringsidkare och mellan privatpersoner. Vi bistår även i ärenden kring internationella köp. Vi bistår köpare såväl som säljare. Vi är en juristbyrå som bistår i alla juridiska ärenden kring köprätt. Vi biträder privatpersoner såväl som företag i hela Sverige.

– Ärlig bedömning av utsikterna i ditt fall

Vår ambition är att hela tiden driva ditt mål framåt för den snabbaste, bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi ger dig en rak och tydlig bedömning av dina utsikter att nå framgång. Vi tar oss inte an fall där vi bedömer att utsikterna till framgång är små. Läs mer om några av våra fall.

Observera krav på reklamation

Har du upptäckt fel som du anser att säljaren ska svara för? Du har väl reklamerat felen till säljaren? En reklamation ska ske inom skälig tid från det att ett fel upptäckts, eller borde ha upptäckts. Reklamation ska alltså göras skyndsamt efter det att du upptäckt ett fel. Genomförd reklamation är en förutsättning för att göra gällande t.ex. rätt till hävning, prisavdrag eller skadestånd. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättskyddsmomentet i eventuell försäkring som kan täcka större delen av de juridiska kostnaderna.

– Rättsskyddsförsäkring

I en fordonsförsäkring ingår i de allra flesta fall ett så kallat rättsskyddsmoment/rättsskyddsförsäkring. Denna del av försäkringen täcker kostnader för juridiskt ombud. Om du tecknat försäkringen samma dag som du köpt fordonet täcker försäkringen normalt en tvist med säljaren. På samma sätt gäller försäkringen för säljaren förutsatt att fordonet var försäkrat på dagen för försäljning.

Vi rekommenderar att du gör reklamation innan du anlitar oss eftersom vi då direkt kan skicka in en ansökan till försäkringsbolaget om att tillämpa rättsskydd. Läs mer om rättsskydd.

Kontakta oss

Upp till 15 minuter kostnadsfritt

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din försäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 9 av 10 vunna eller förlikta mål inom köprättslig juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Köprättslig juridik

Experter på köprätt

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på köprättslig juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

Omdömen

UTMÄRKT
19 recensioner
marcus fjeldstad
marcus fjeldstad
2022-05-31
Mycket bra hjälp !
Läs mer
Tommy Lokander
Tommy Lokander
2022-05-30
Vill verkligen rekommendera Juristbyrån Din Juridik. De svarade snabbt på mail och allt gick väldigt smidigt. Utan juridisk hjälp kom vi ingen vart, så vi är supernöjda med Din Juridik och förlikningen med bilfirman.
Läs mer
Ola Gräsberg
Ola Gräsberg
2022-01-25
Mycket bra bemötande, tydlig kommunikation och snabbt svar. Rekommenderas!
Läs mer
Isse
Isse
2022-01-15
Fick snabb och professionell vägledning.
Läs mer
Per Karnbrink
Per Karnbrink
2021-12-20
Från den första kontakten till förlikningen med bilfirman, har juristen agerat kunnigt. Otroligt skönt att ha ett professionellt bollplank i en svår situation. Han såg till att rätt blev rätt, utan tingsrätt! Rekommenderas!!
Läs mer