Klaga hos finansbolag/bank som har finansierat bilköpet

– Konsumentkreditlagen ger ett särskilt skydd för dig som köpare

Har du finansierat ditt bilköp genom ett lån via en bank eller annat finansbolag? Konsumentkreditlagen (2010:1846) tillämpas på krediter som en näringsidkare lämnar till en konsument. Om du i egenskap av konsument köpt bil av en bilhandlare och lånat till beloppet genom att samtidigt underteckna ett kreditavtal tillämpas lagen på din situation. Den tillämpas även då du köper bil och betalar med ett kreditkort. Det måste finnas en koppling mellan krediten och köpet för att de förmånliga reglerna beskrivna nedan ska gälla – om du tar ett separat lån för att finansiera bilköpet gäller inte samma regler.

– Rätten till invändningar enligt 29 § Konsumentkreditlagen

29 §  Vid kreditköp får köparen mot kreditgivarens krav på betalning framställa samma invändningar på grund av köpet som han eller hon kan göra mot säljaren…

 

Paragrafen innebär att om du har legitima krav mot det företag som har sålt fordonet till dig, kan du ställa dessa krav även mot den bank som har finansierat bilköpet.

De påföljder som kan komma ifråga mot en säljare av ett fordon är i huvudsak avhjälpande, prisavdrag, hävning och skadestånd beträffande kringkostnader. Avhjälpande är en så kallad naturaprestation som du inte kan kräva banken på – men alla krav som handlar om pengar kan även riktas mot banken. Har du haft kostnader för att låta annan verkstad avhjälpa ett fel kan således detta krav mätas i pengar och därmed riktas mot banken (förutsatt att säljaren juridiskt ansvarar för denna kostnad).

– Solidarisk betalningsskyldighet enligt 29 § 2 st. Konsumentkreditlagen

29 § st. 2 Om köparen på grund av köpet har anspråk på återbetalning, skadestånd eller annan penningprestation, svarar kreditgivaren lika med säljaren för att anspråket fullgörs.

 

Paragrafen innebär att du har samma rätt att kräva pengar från banken som du har att kräva detta av säljaren. Om säljaren vägrar betala kan kravet alltså riktas mot banken.

Notera dock att summan du kan kräva av banken är begränsad till den summa du har betalt in. Du kan aldrig kräva mer av banken än det inbetalda beloppet. Rätten att kräva banken är dock användbar när kravet uppgår till en mindre del av bilens värde och kravet ryms inom det som har betalats till finansbolaget. Rätten att gå mot banken är också användbar om säljaren går i konkurs då möjlighet finns att åtminstone bli delvis kompenserad av banken för att krav inte kan ställas på säljaren.

– Vänta med att betala ett eller flera krav från banken

Om du har ett berättigat krav på säljaren och denna inte vidtar någon åtgärd kan du meddela till banken att du med anledning av detta håller inne med betalningen av ett eller flera delbetalningar.

– Låt din jurist göra anmälan till din rättsskyddsförsäkring!

Tecknade du bilförsäkring samma dag som du köpte bilen? Bra, då täcks du vanligtvis av försäkringens rättsskyddsmoment! Rättsskyddet täcker normalt 60 % av dina kostnader för att anlita oss. I ett vanligt fall där förlikning sker på ett tidigt stadium kan självrisken för dig som klient stanna på 5-8000 kr. Läs mer om priser och rättsskyddsförsäkring.

– Observera krav på reklamation

Har du upptäckt fel på din bil som du anser att säljaren ska svara för? Du har väl reklamerat felen till säljaren? Att en reklamation är utförd inom en viss tid efter att ett fel har upptäckts, eller borde ha upptäckts, är en förutsättning för att senare kunna göra gällande fel på ett fordon mot säljaren. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättskyddsmomentet i din bilförsäkring som kan täcka juridiska kostnader.

Besök vår särskilda sida för mer information om reklamation där du har möjlighet att upprätta en reklamation direkt online (länk till reklamationssida). Självklart kan vi upprätta din reklamation åt dig.

– Anlita en biljurist – anlita Juristbyrån Din Juridik

På Juristbyrån Din Juridik driver vi som en av våra huvudinriktningar rättsfall som involverar bilar. Detta gör att vi har unik kompetens kring biljuridik som krävs för att driva ditt ärende framåt på bästa sätt. Ibland kan det finnas skäl att ingå förlikning med säljaren, då förhandlar vi för din räkning, enligt dina instruktioner. I andra fall låter vi ärendet gå hela vägen till dom i domstol.

Kontakta oss

15 min kostnadsfri rådgivning (08-559 16 295)

Kontakta oss genom att ringa oss på  redan idag! Du får upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning för en inledande diskussion kring ditt ärende. Vi hjälper dig att avgöra om ditt ärende är lämpligt att driva i domstol.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom fordonsrelaterad juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Biljuridik och övrig fordonsrelaterad juridik

Experter på fordonsjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.