Hävning av kontrakt köp av bil

Häva köp av bil med hjälp av jurist

– Vad innebär det att häva ett bilköp?

Har du köpt en ny eller begagnad bil och vill häva köpet? Hävning av ett bilköp innebär att den bil eller det fordon som du har köpt återgår till säljarens ägo och du återfår köpeskillingen – det du har betalt för bilen.

Hävning kan även kombineras med andra juridiska påföljder. Exempel är skadestånd – ersättning för ekonomisk skada som orsakats av de fel som är anledningen till hävningen. Sådan ersättning kan till exempel vara kostnad för bilbärgning, felsökning eller resekostnader.

Hävning är en annorlunda påföljd än utnyttjande av ångerrätt som kan föreligga vid distansköp (läs mer nedan).

Artikeln kan hjälpa dig att avgöra om du vill anlita advokat eller jurist för att häva ett köp av en ny eller begagnad bil.

– Bilen måste anses vara felaktig enligt köplagstiftningen

För att kunna häva ett köp av en bil måste bilen ha ett så kallat köprättsligt fel. Det faktiska fel du har upptäckt på bilen måste alltså även rent juridiskt betraktas som ett fel. Ett köprättsligt fel är ett sådant fel som säljaren ansvarar för juridiskt.

I bedömningen ligger till exempel att bromsskivor och andra liknande komponenter utsätts för normalt slitage. Sådana slitagekomponenter, på en bil som har uppnått en lång körsträcka, kanske inte fungerar lika bra som när bilen var ny. En sådan förslitning utgör dock normalt inte köprättsligt fel.

För att bedöma om den bil du har köpt har ett köprättsligt fel kan du läsa mer här:

– Felet får ej vara ringa/måste vara väsentligt för köparen

Konsumentköp enligt nya konsumentköplagen

Den nya konsumentköplagen (2022:260), som trädde i kraft 1 maj 2022, gäller för köp mellan bilhandlare och privatpersoner som har skett från och med 1 maj 2022.

Enligt lagens 5 kap 10 § gäller att köparen får häva köpet om inte säljaren kan visa att “felet är ringa”. Det är alltså tal om en skärpning mot tidigare regler (se nedan). Det är nu upp till säljaren att bevisa att felet är av liten betydelse för köparen för att säljaren ska kunna undgå hävning.

Av prop. 2021/22:85 s. 270 framgår att bedömningen av om felet är ringa inte enbart handlar om en objektiv bedömning, utan även ett fel som framstår som ringa objektivt sätt, kan vara ej ringa för den enskilde köparen.

Konsumentköp enligt gamla konsumentköplagen

För avtal om köp som ingicks innan 1 maj 2022 mellan bilhandlare och privatpersoner gäller följande:

Det köprättsliga felet måste enligt 29 § konsumentköplagen (1990:932) vara av väsentlig art för att köparen ska ha rätt att häva. Som framgår av förarbetena till lagen, Prop. 1989/90:89 s. 128, görs ingen abstrakt väsentlighetsbedömning, utan bedömningen är helt från köparens synvinkel.

Köparen har bevisbördan för att ett fel är väsentligt, men är fordonet behäftat med ett fel som typiskt sett kan anses vara väsentligt för konsumenter i allmänhet, kan domstolen utgå från att detta gäller även för den aktuelle köparen. Om felet däremot är sådant att det för en köpare i allmänhet får anses vara av ringa betydelse, måste köparen visa att felet av någon anledning är väsentligt för honom. Även ett i och för sig obetydligt fel, såsom en smärre färgavvikelse, kan vara väsentligt, t. ex. om det är fråga om ett kompletteringsköp som förutsätter överensstämmelse med tidigare köpta varor.

Det ovanstående innebär att mindre allvarliga fel kan anses vara väsentliga om köparen kan visa att det är väsentliga fel för honom. Är det mer allvarliga fel kan de anses vara väsentliga för köpare i allmänhet och bör därmed godtas som skäl av domstolen.

Om det köprättsliga felet kan åtgärdas genom säljarens avhjälpande eller omleverans, kan det vara en omständighet som talar för att kravet på väsentlighet inte är uppfyllt. Att köparens krav på avhjälpande eller omleverans inte har efterföljts inom skälig tid, eller att en sådan påföljd inte kommer i fråga, är däremot omständigheter som talar för det motsatta förhållandet.

Köp mellan bilhandlare och företagare eller mellan privatpersoner

Då köparen är exempelvis en enskild firma eller aktiebolag gäller inte konsumentköplagen. Detsamma gäller för köp mellan privatpersoner. Då gäller istället köplagen (1990:931). 39 § köplagen ger rätt till hävning om felet är av väsentlig betydelse och säljaren insåg eller borde ha insett detta.

Även enligt köplagen finns utrymme för att beakta även fel som objektivt sätt framstår som mindre väsentliga, som väsentliga för den enskilde köparen. Begränsningen är att det även ska framstå som ett allvarligt fel för säljaren. Är det ett fel som visserligen är väsentligt för den enskilde köparen, men i objektiv mening framstår som mindre betydelsefullt, kan det vara svårt att visa att säljaren hade insikt om att felet var allvarligt.

– Normalt har säljaren rätt till avhjälpande/reparation innan hävning

Efter att ha konstaterat att bilen har ett köprättsligt fel som är ej ringa/väsentligt för köparen, kan köparen åberopa att köpet ska hävas. Trots detta gäller följande om säljaren erbjuder reparation:

  • Normalt har säljaren i första hand rätt till avhjälpande/reparation av felet innan hävning kan ske. Avhjälpande innebär att åtgärda de köprättsliga fel som föreligger på fordonet. Läs mer om säljarens avhjälpandeförsök och under vilka omständigheter du kan neka säljarens krav på att få reparera varan.
  • I den nya konsumentköplagen (se ovan) har i 5 kap 8 § tredje stycket införts en möjlighet till omedelbar hävning utan att säljaren har rätt till föregående reparationsförsök. Paragrafen avser enligt prop 2021:22:85 s. 269 situationen då felet med hänsyn till varans karaktär och omständigheterna i övrigt är allvarligt och tar sikte på sådana fall där felet har sådan karaktär att köparen inte kan förväntas fortsätta ha förtroende för säljaren. Som till exempel fall där felet allvarligt påverkar köparens förmåga att använda varan normalt och köparen inte kan förväntas sätta sin tilltro till att felet kommer att åtgärdas genom säljarens reparation. Av särskild vikt i bedömningen är säkerhetsrelaterade fel. Undantaget är tänkt att tillämpas restriktivt enligt en objektiv bedömning med beaktande av varans art och användning, felets karaktär och omfattning samt omständigheterna i det enskilda fallet.

– Meddela säljaren att du häver köpet

Du måste meddela säljaren att du häver köpet, se 5 kap 11 § konsumentköplagen. Notera att enligt den nya konsumentköplagen saknas rätt till hävning om säljaren på ett korrekt sätt avhjälpt felet vid tidpunkten då du meddelar säljaren att du häver köpet (trots att avhjälpandet skett för sent, eller orsakat väsentlig olägenhet för dig).

– Låt din jurist göra anmälan till din rättsskyddsförsäkring!

Tecknade du bilförsäkring samma dag som du köpte bilen? Bra, då täcks du av försäkringens rättsskyddsmoment! Rättsskyddet täcker normalt 70 % av dina kostnader för att anlita juridiskt oss. Resten av kostnaderna utgörs av självrisk, som du betalar. I ett typiskt fall där förlikning sker på ett tidigt stadium kan självrisken för dig som klient stanna på 3-5000 kr. Läs mer om priser och rättsskyddsförsäkring.

– Observera krav på reklamation

För att kunna häva ett köp är en förutsättning att en reklamation är utförd inom en viss tid efter att ett fel har upptäckts, eller borde ha upptäckts. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättsskyddsmomentet i din bilförsäkring som kan täcka juridiska kostnader.

Besök vår särskilda sida för mer information om reklamation där du har möjlighet att upprätta en reklamation direkt online (länk till reklamationssida).

– Anlita en biljurist – anlita Juristbyrån Din Juridik

På Juristbyrån Din Juridik driver vi som en av våra huvudinriktningar rättsfall som involverar bilar och andra fordon. Detta gör att vi har unik kompetens kring biljuridik som krävs för att driva ditt ärende framåt på bästa sätt. Ibland kan det finnas skäl att ingå förlikning med säljaren, då förhandlar vi för din räkning, enligt dina instruktioner. I andra fall låter vi ärendet gå hela vägen till dom i domstol.

– Frågor och svar

När kan jag häva köpet?

Du kan häva köpet om felet är att anse som ej ringa eller väsentligt för dig och säljaren har sagt nej till att åtgärda felet. Om säljaren utan uppskov erbjudit sig att åtgärda felet måste du normalt ge säljaren två försök till detta (finns undantag). Säljaren ska även utföra en sådan erbjuden reparation inom rimlig tid.

Hur gör jag för att häva ett bilköp?

För att häva ett bilköp meddelar du säljaren att du kräver hävning. Om säljaren vägrar att häva kan du om du är konsument och har köpt av en näringsidkare vända dig till allmänna reklamationsnämnden som kan lämna en ej bindande rekommendation, eller direkt till en jurist hos oss som kan driva ditt fall och utverka en dom på att du har rätt att häva.

Vad innebär hävning av köpet?

Hävning av köpet innebär att du återfår köpeskillingen (det du har betalat för varan) och säljaren återfår den köpta varan. Om nyttan av varan har varit betydande för dig kan du behöva vidkännas ett nyttoavdrag.

Ska jag betala något vid hävning av köp?

Du ska normalt inte betala något vid hävning av köp. Om nyttan av varan har varit betydande för dig kan du dock behöva göra ett så kallat nyttoavdrag på den summa du återfår.

Har jag rätt att få tillbaka hela köpesumman när jag häver ett bilköp?

Ja du har normalt rätt att återfå hela köpesumman när du häver ett bilköp. Om nyttan av varan har varit betydande för dig kan du dock behöva göra ett så kallat nyttoavdrag på den summa du återfår. Betydande nytta är en bedömning som också inkluderar de olägenheter du haft av felen på bilen.

Kan man häva köp mellan privatpersoner?

Ja även mellan privatpersoner har du rätt att häva om de rätta förutsättningarna är uppfyllda. Du har ingen ångerrätt, men hävningsrätten finns på grund av fel som säljaren ansvarar för.

Kan man ångra ett köp på Blocket eller annan internetsida?

Du kan ångra ett köp på Blocket eller annan internetsida inom ångerfristen (normalt 14 dagar) om du i egenskap av konsument har köpt något genom plattformen av en näringsidkare utan föregående fysiskt besök. Ångerrätten skiljer sig från hävningsrätten och är något som enbart finns vid så kallade distansavtal. Häva ett köp har du alltid rätt till om de legala förutsättningarna är uppfyllda.

Får man lämna tillbaka en bil?

Normalt får du inte lämna tillbaka en bil om det inte är särskilt överenskommet att du har öppet köp. Du kan dock ångra ett köp på Blocket eller annan internetsida inom en viss tid om du i egenskap av konsument har köpt något genom plattformen av en näringsidkare utan föregående besök (på distans). Ångerrätten skiljer sig från hävningsrätten och är något som enbart finns vid så kallade distansavtal. Häva ett köp har du alltid rätt till om de rätta förutsättningarna är uppfyllda – dvs. säljaren ansvarar köprättsligt för felet och har inte åtgärdat det och det är tillräckligt allvarligt.

Kontakta oss

15 min kostnadsfri rådgivning (08-559 16 295)

Kontakta oss genom att ringa oss på 08-559 16 295 redan idag! Du får upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning för en inledande diskussion kring ditt ärende. Vi hjälper dig att avgöra om ditt ärende är lämpligt att driva i domstol.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom fordonsrelaterad juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Biljuridik och övrig fordonsrelaterad juridik

Experter på fordonsjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

Omdömen

UTMÄRKT
19 recensioner
marcus fjeldstad
marcus fjeldstad
2022-05-31
Mycket bra hjälp !
Läs mer
Tommy Lokander
Tommy Lokander
2022-05-30
Vill verkligen rekommendera Juristbyrån Din Juridik. De svarade snabbt på mail och allt gick väldigt smidigt. Utan juridisk hjälp kom vi ingen vart, så vi är supernöjda med Din Juridik och förlikningen med bilfirman.
Läs mer
Ola Gräsberg
Ola Gräsberg
2022-01-25
Mycket bra bemötande, tydlig kommunikation och snabbt svar. Rekommenderas!
Läs mer
Isse
Isse
2022-01-15
Fick snabb och professionell vägledning.
Läs mer
Per Karnbrink
Per Karnbrink
2021-12-20
Från den första kontakten till förlikningen med bilfirman, har juristen agerat kunnigt. Otroligt skönt att ha ett professionellt bollplank i en svår situation. Han såg till att rätt blev rätt, utan tingsrätt! Rekommenderas!!
Läs mer