Häva köp av bil med hjälp av jurist

– Vad innebär hävning av köpet?

Hävning av köpet innebär att det fordon som du har köpt återgår till säljarens ägo mot att du återfår köpeskillingen. Hävning kan även kombineras med yrkande om skadestånd vad beträffar ekonomisk skada som du har orsakats på grund av säljarens avtalsbrott.

– Bilen måste anses vara felaktig enligt köplagstiftningen

För att kunna häva ett köp av en bil måste bilen ha ett så kallat köprättsligt fel. Det faktiska fel du har upptäckt på bilen måste även vara ett köprättsligt fel. Ett köprättsligt fel är ett faktiskt fel som säljaren ansvarar för juridiskt.

För att bedöma om den bil du har köpt har ett köprättsligt fel kan du läsa mer här:

– Hävning är en påföljd till ett fel eller säljarens dröjsmål

Efter att ha konstaterat att bilen har ett köprättsligt fel kan du åberopa att köpet ska hävas. För att nå framgång med en begäran om hävning i domstol krävs dock att även de särskilda förutsättningar som gäller för hävning är uppfyllda. För att få häva ett köp krävs att säljarens avtalsbrott i form av fel eller dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen.

  • Normalt har säljaren i första hand rätt till avhjälpande av felet – det vill säga att åtgärda det fel som föreligger på fordonet. Har säljaren försökt reparera samma fel två gånger, behöver du som köpare normalt inte acceptera fler försök, utan kan då istället gå direkt på hävning. Är det nya orelaterade fel som uppkommer, kan du som köpare tvingas tåla något fler reparationsförsök, men även där når det snart en gräns då avtalsbrottet anses ha väsentlig betydelse och då det anses berättiga till hävning.
  • Felet kan vara av sådan betydelse att det är uppenbart att något avhjälpande inte kan komma i fråga – sådana fall berättigar till omedelbar hävning.

– Låt din jurist göra anmälan till din rättsskyddsförsäkring!

Tecknade du bilförsäkring samma dag som du köpte bilen? Bra, då täcks du av försäkringens rättsskyddsmoment! Rättsskyddet täcker normalt 80 % av dina kostnader för att anlita juridiskt ombud. 20 % av kostnaderna utgörs av självrisk, som du betalar. I ett typiskt fall där förlikning sker på ett tidigt stadium kan självrisken för dig som klient stanna på 1-2000 kr. Läs mer om priser och rättsskyddsförsäkring.

– Observera krav på reklamation

För att kunna häva ett köp är en förutsättning att en reklamation är utförd inom en viss tid efter att ett fel har upptäckts, eller borde ha upptäckts. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättskyddsmomentet i din bilförsäkring som kan täcka juridiska kostnader.

Besök vår särskilda sida för mer information om reklamation där du har möjlighet att upprätta en reklamation direkt online (länk till reklamationssida).

– Anlita en biljurist – anlita Juristbyrån Din Juridik

På Juristbyrån Din Juridik driver vi som en av våra huvudinriktningar rättsfall som involverar bilar. Detta gör att vi har unik kompetens kring biljuridik som krävs för att driva ditt ärende framåt på bästa sätt. Ibland kan det finnas skäl att ingå förlikning med säljaren, då förhandlar vi för din räkning, enligt dina instruktioner. I andra fall låter vi ärendet gå hela vägen till dom i domstol.

Kontakta oss

15 min kostnadsfri rådgivning (08-18 98 91)

Kontakta oss genom att ringa oss på 08-18 98 91 redan idag! Du får upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning för en inledande diskussion kring ditt ärende. Vi hjälper dig att avgöra om ditt ärende är lämpligt att driva i domstol.