Orubbat bo

Vad betyder orubbat bo?

Orubbat bo är ett äldre uttryck som hängt med i folkmun. Innebörden av uttrycket är att man vill att efterlevande maka eller sambo ska ärva samtliga tillgångar med avsikten att tillgångarna vid den efterlevande makan eller sambons död går vidare till de egna barnen. Det vill säga att barnen väntar med att få ut sitt arv till dess att den efterlevande går bort. På juridiskt språk heter det att man förordnar om att efterlevande maka eller sambo ärver med fri förfoganderätt med förordnande om efterarv för de egna barnen.

Orubbat bo för gifta med särkullbarn

Särkullbarn, det vill säga barn som inte är gemensamma, ärver (utan ett testamente) innan efterlevande maka. Genom ett testamente går det att minska särkullbarnets andel ned till laglotten och låta resterande del gå till efterlevande maka. Särkullbarnet kan nämligen kräva ut sin laglott (hälften av det särkullbarnet skulle ha ärvt enligt lag) direkt då den första av er går bort. Det är ändå möjligt att testamentera hela kvarlåtenskapen till efterlevande maka, men då kan särkullbarnet välja att kräva ut laglotten. Läs mer om orubbat bo då ni är gifta och särkullbarn är inblandade eller läs nedan om incitament att följa testamentet.

Orubbat bo för sambor

Sambor ärver inte varandra enligt lag. Det är dock möjligt att testamentera till förmån för efterlevande sambo. Oavsett om ni har gemensamma barn eller barn från ett tidigare förhållande kan barnet dock kräva sin laglott. Problematiken är således densamma som för gifta med särkullbarn och “orubbat bo” för efterlevande sambo är således inte fullt ut möjligt, men det går att genom ett testamente förbättra den efterlevandes situation. Nedan kan du läsa om incitament för barnen att ändå följa testamentet och inte kräva laglott.

Orubbat bo för gifta med endast gemensamma barn

För personer som är gifta och endast har gemensamma barn behöver inget testamente upprättas för att efterlevande maka ska kunna sitta i orubbat bo. Har ni endast gemensamma barn ärver efterlevande maka enligt lag före de gemensamma barnen.

Incitament att följa testamentet

I ett testamente är det möjligt att skriva in en vädjan till arvingarna om att testamentet respekteras. Om barnen inte kräver sin laglott i domstol kan ett testamente som strider mot laglotten ändå bli giltigt.

Det går även att införa ett starkt incitament för att se till att arvingarna följer ditt förordnande. Detta incitament innebär i korthet att man testamenterar så att efterlevande make eller sambo ärver allt och att barnen får hela sitt arv när den efterlevande går bort, men om barnen kräver sin laglott då den första av er går bort, förlorar de rätten att få mer än laglotten. Detta sätt att skriva är således ett starkt incitament att följa testamentet eftersom barnet genom att begära ut sin laglott enbart får hälften och går miste om resten.

Boka upprättande av testamente via telefon

Om du vill införa villkor i ditt testamente för att låta efterlevande make eller sambo sitta i orubbat bo eller vill införa sådana incitamentsvillkor som är beskrivna ovan rekommenderar vi dig att boka ett telefonmöte med vår jurist som upprättar ditt testamente. Under telefonsamtalet går vi igenom grunderna för testamentet och fortsätter sedan utformandet via mejl eller genom ytterligare telefonkontakt. Du finner mer information om testamente, samt vår onlinetjänst för upprättande av testamente här.

Upprätta inbördes testamente

695 - 2995 kr

På 20 minuter upprättar ni ett juridiskt korrekt inbördes testamente online i vår tjänst. I tjänsten kan ni välja att så långt det är möjligt låta efterlevande sitta kvar i “orubbat bo” och hur ni ska förhålla er till reglerna om laglott. Om du vill ha rådgivning av vår familjerättsjurist bokar du enkelt in ett telefonmöte och då ingår även att vi skriver testamentet åt dig.