Orubbat bo

Att sitta i orubbat bo – vad betyder det?

sitta i orubbat bo, vänta med arv
Att sitta i orubbat bo innebär att vänta med arv

Orubbat bo är ett äldre uttryck som hängt med i folkmun. Det är vanligt förekommande att man vill trygga den partner som lever längre och till exempel ge denne en möjlighet att bo kvar i den gemensamma bostaden även efter att den ena gått bort.

När man talar om att sitta i orubbat bo handlar det just om att trygga den efterlevande från den först avlidnes arvingar som annars kan ha rätt att ta arv direkt. Syftet med orubbat bo är att efterlevande maka eller sambo ska ha möjlighet att fortsätta leva som förut, även efter att den ena gått bort. Efter att den efterlevande sedan gått bort innebär orubbat bo i regel att de tillgångarna som härrör från den först avlidne, ska gå till dennes arvingar.

Ordet orubbat bo är som sagt ålderdomligt och förlegat och bör därför inte användas. En korrekt formulering på juridiskt språk innebär att man förordnar om att efterlevande maka eller sambo ärver med fri förfoganderätt med förordnande om efterarv för de egna barnen.

Orubbat bo för gifta med särkullbarn

Utan testamente gäller att särkullbarn, det vill säga barn som inte är gemensamma, ärver innan efterlevande maka. Vid dödsfall sker först bodelning om den avlidne var gift. I bodelningen delar man på tillgångarna som utgör giftorättsgods. Det är den del som den avlidne erhåller i bodelningen som utgör arvet efter den avlidne.

Den avlidnes egna barn tar 100 % av den avlidnes arv. Genom ett testamente går det att minska särkullbarnets andel ned till laglotten och låta resterande del gå till efterlevande maka. Särkullbarnet kan nämligen kräva sin rätt till laglott direkt då den första av er går bort. Laglotten är halva arvslotten, dvs. hälften av det den arvingen skulle ha ärvt utan ett testamente.

Det är ändå möjligt att testamentera hela kvarlåtenskapen till efterlevande maka, men då kan särkullbarnet välja att kräva ut laglotten genom att väcka talan i domstol. Läs mer om orubbat bo då ni är gifta och särkullbarn är inblandade eller läs nedan om att skapa incitament för att följa ett testamente som strider mot laglott. Läs mer nedan om vad som gäller för gifta med gemensamma barn.

Orubbat bo för sambo – kan sambo sitta i orubbat bo?

Sambor ärver inte varandra enligt lag. Det är dock möjligt att testamentera till förmån för efterlevande sambo. Oavsett om ni har gemensamma barn eller barn från ett tidigare förhållande kan barnet dock kräva sin laglott. Problematiken är således densamma som för gifta med särkullbarn och att sitta i orubbat bo är för efterlevande sambo således inte fullt ut möjligt. Det går trots detta att genom ett testamente förbättra den efterlevandes situation. Som tidigare nämnts går det ändå att testamentera allt till efterlevande sambo med förhoppning om att det respekteras. Nedan kan du läsa om incitament för barnen att ändå följa testamentet och inte kräva laglott.

Orubbat bo för gifta med endast gemensamma barn

För personer som är gifta och endast har gemensamma barn behöver inget testamente upprättas sedan lagen ändrades 1987. Lagändringen innebär att gemensamma barn numera ärver efter efterlevande maka. Efterlevande maka kan därför sitta i orubbat bo.

Incitament att följa testamentet

I ett testamente är det möjligt att skriva in en vädjan till arvingarna om att testamentet respekteras. Om barnen inte kräver sin laglott i domstol kan ett testamente som strider mot rätten till laglott ändå bli giltigt.

Det går även att införa ett starkt incitament för att se till att arvingarna följer ditt förordnande.

Detta incitament innebär att:

  • Man testamenterar så att efterlevande makan eller sambon ärver allt
  • och att barnen får sitt arv först när den efterlevande går bort,
  • samt att om barnen kräver sin laglott då den första av er går bort, förlorar de rätten att få mer än laglotten.

Detta sätt att skriva är således ett starkt incitament att följa testamentet eftersom barnet genom att begära ut sin laglott enbart får sin laglott och går miste om resten. Laglotten är som tidigare nämnt hälften av vad arvingen skulle ärva utan testamente.

Boka upprättande av testamente via telefon

Vill du införa villkor i ditt testamente för att låta efterlevande make eller sambo sitta i orubbat bo? Eller vill du införa sådana incitamentsvillkor som är beskrivna ovan? Då rekommenderar vi dig att boka ett telefonmöte med vår jurist som upprättar ditt testamente. Under telefonsamtalet går vi igenom grunderna för testamentet och vad du vill uppnå. Sedan fortsätter utformandet via mejl eller genom ytterligare telefonkontakt. Du finner mer information om testamente, samt vår onlinetjänst för upprättande av testamente här. I onlinetjänsten kan ni själva skriva ert gemensamma testamente.

Upprätta inbördes testamente

695 - 3495 kr

På 20 minuter upprättar ni ett juridiskt korrekt inbördes testamente online i vår tjänst. I tjänsten kan ni välja att så långt det är möjligt låta efterlevande sitta kvar i “orubbat bo” och hur ni ska förhålla er till reglerna om laglott. Om du vill ha rådgivning av vår familjerättsjurist bokar du enkelt in ett telefonmöte och då ingår även att vi skriver testamentet åt dig.