Överlåtelseförbud fastighet

Förbud att överlåta fastighet

I ditt testamente eller i ett gåvobrev kan du ange att en viss fastighet ska omfattas av överlåtelseförbud för din arvtagare eller gåvotagaren. Detta innebär att du förbjuder arvtagaren eller gåvotagaren från att sälja fastigheten under dennes livstid. Du kan även begränsa överlåtelseförbudet till en viss tid och ange att överlåtelseförbudet inte gäller mellan vissa personer (exempelvis inom släkten).

Varför skriva in ett överlåtelseförbud?

En vanlig anledning till att skriva in ett överlåtelseförbud är att skydda den egendom som överlåts från att bli utmätt för arvtagarens eller gåvotagarens skulder. Det är inte möjligt att ange ett villkor om “förbud mot utmätning av egendomen” – införs däremot ett villkor om överlåtelseförbud har det samma effekt och är fullt ut giltigt.

Villkor endast under arvtagarens livstid

I Sverige är det inte längre möjligt att skapa så kallat fideikommiss – det vill säga att föreskriva att en egendom ska gå i arv i släkten på ett föreskrivet vis. Du som testamenterar kan dock bestämma hur den arvtagare som du testamenterar till ska disponera över egendomen, men alltså inte hur dennes arvtagare får disponera över egendomen. Du kan dock välja vem som ska ärva egendomen efter den första arvtagaren genom att införa ett villkor om så kallat efterarv.

Kan bli problem att pantsätta fastigheten

Eftersom ett överlåtelseförbud förbjuder utmätning av en fastighet kan det bli svårt att få en bank att bevilja lån mot inteckningar i fastigheten. Inteckningarna kan nämligen inte nyttjas av banken för att kräva exekutiv försäljning. Det nyss nämnda förhållandet innebär att lån kanske inte kan tas för att till exempel möjliggöra nödvändiga reparationer eller förbättringar på fastigheten.

Undvik krav på permutation - viktigt hur överlåtelseförbud formuleras

För att ändra en föreskrift om överlåtelseförbud i till exempel ett gåvobrev eller ett testamente krävs så kallad permutation, om man inte redan vid införandet av villkoret om överlåtelseförbud formulerar det så att de inte krävs permutation för att upphäva det. Permutation är en process som inleds genom en ansökan till Kammarkollegiet och består i att ett villkor i till exempel ett gåvobrev eller ett testamente upphävs av myndigheten.

Hembudsklausul ett alternativ

En hembudsklausul är en bestämmelse om att arvtagaren först måste tillfråga en annan person om den vill köpa fastigheten, innan fastigheten utbjuds på den öppna marknaden. Ofta är den andra personen eller de andra personerna ett syskon eller andra släktingar. Hembudsklausuler gäller även för dödsboet efter den som mottar en fastighet med hembudsförbehåll.

Få hjälp med att skriva testamente

Vi hjälper dig att upprätta testamente med villkor om överlåtelseförbud eller hembudsförbehåll. Gå in på vår särskilda sida för upprättande av testamente här.

Telefonmöte för upprättande av gåvobrev kan du boka här.

Du kan även utnyttja upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning genom att ringa oss på 08-18 98 91.

Upprätta gåvobrev online

695 kr

På 15 minuter upprättar du ett juridiskt korrekt gåvobrev online i vår tjänst. I tjänsten kan du välja att den bortgivna egendomen ska omfattas av överlåtelseförbud.