Orubbat bo för sambo

Orubbat bo och laglott

Det är vanligt att vi får frågor från personer som är sambor med varandra som vill testamentera till varandra, men som har barn – antingen gemensamma eller från tidigare förhållanden. Att testamentera till varandra med föreskrift att ens kvarlåtenskap först efter det att den efterlevande går bort går till de egna barnen, är det som traditionellt kallas att låta den efterlevande sitta i “orubbat bo”. Läs mer här om orubbat bo.

Är det då möjligt att låta efterlevande sambo sitta i orubbat bo om någon av samborna har barn – gemensamma eller från tidigare förhållanden?

Följande scenario kan beskrivas:

A och B är sambor och har testamenterat till varandra med föreskrift om att barnen ärver efter att den sista av dem går bort. A har barnet C från ett tidigare förhållande och barnet D tillsammans med B.

Både C och D kan genom en bestämmelse i lagen (7 kap 3 § ÄB) begära jämkning av testamentet för utfående av sin laglott när A går bort (trots att all egendom ska gå till efterlevande B enligt testamentet). Hur stor är då laglotten? Laglotten är hälften av det som barnet C skulle ärva enligt lag. Eftersom A har två barn skulle de normalt ärva 50 % vardera av A:s kvarlåtenskap. Laglotten blir därför 25 %. Även det gemensamma barnet kan begära att få laglott enligt samma bestämmelse.

En möjlig väg – “Straffklausul”

Som vi ser i exemplet är det inte fullt ut möjligt att skriva ett testamente där efterlevande får sitta kvar i orubbat bo som sambo. Det går dock att skriva in i testamentet att det barn som begär ut sin laglott, endast erhåller laglotten och inte den resterande delen då efterlevande går bort. En sådan klausul i testamentet ger alltså ett incitament för barnen att inte begära ut sin laglott eftersom de går miste om halva sitt arv genom att begära ut laglotten.

Upprätta inbördes testamente

695 - 2995 kr

På 20 minuter upprättar ni ett juridiskt korrekt inbördes testamente online i vår tjänst. I tjänsten kan ni välja att så långt det är möjligt låta efterlevande sitta kvar i “orubbat bo” och hur ni ska förhålla er till reglerna om laglott. Vill ni ha personlig rådgivning av vår familjerättsjurist och att vi upprättar testamentet åt er bokar ni enkelt in ett telefonmöte på länken. Har du övriga frågor kan du nå oss direkt i chatten.