Fråga: Behöver vi upprätta testamente om vi endast har gemensamma barn?

3 kap 1 § Ärvdabalken stycke 1 stipulerar att huvudregeln då avlåtaren är gift är att den efterlevande maken ärver den avlidne makens samtliga tillgångar. Undantaget är enligt samma paragraf när det finns icke gemensamma barn, som har rätt att få ut sin arvslott direkt. Finns endast gemensamma barn och arvlåtaren är gift behövs inte testamente. Eftersom de gemensamma barnen sedan har rätt till efterarv från den först avlidne, när den efterlevande går bort, spelar det liten roll om den efterlevande skulle gifta om sig och få fler barn. Det kan dock finnas flera andra anledningar till att upprätta testamente.

Situationen är dock annorlunda om ni är sambos eller särbos. Trots att ni bara har gemensamma barn har efterlevande i dessa situationer ingen arvsrätt. Hur går man då tillväga för att avhjälpa detta? Ta kontakt med oss direkt eller läs mer om orubbat bo.