Fråga: Hur kan man göra sitt eget barn som betett sig illa arvlöst?

I Ärvdabalken 7 kap framgår reglerna om laglott. Reglerna innebär tyvärr att ett barn alltid har rätt till laglott. Laglotten är halva arvslotten. Läs mer om laglott.

Det händer dock att individer väljer att göra sina barn arvslösa genom att testamentera bort tillgångarna till andra personer. Ett sådant testamente blir giltigt om inte bröstarvingen inom 6 månader från det att han erhöll testamentet efter arvlåtaren väljer att ge sitt anspråk på laglott tillkänna (7 kap 3 § Ärvdabalken). Stadgandet innebär i denna situation att barnen blir arvlösa om de inte vidtar en aktiv åtgärd inom nyss nämnd tid.

För att i viss mån, i enlighet med arvslagstiftningen, minska laglottens storlek, utgör möjligheten att placera pengar i kapitalförsäkring ett intressant alternativ. Läs mer om de fördelar och begränsningar som finns för detta förfarande.