Praxis kring “Avdrag för nytta” (nyttoavdrag)

– Lagreglering

8 kap 3 §  Om köpet hävs ska konsumenten ge ut den avkastning av varan som konsumenten har fått och betala skälig ersättning, om han eller hon har haft någon annan nytta av varan. (Konsumentköplagen)

 

– Avdrag för nytta/nyttoavdrag gäller vid hävning

Den här artikeln redogör för nyttoavdrag vid hävning av köp av framför allt fordon, men även nyttoavdrag vid hävning av andra varuköp . Vid hävning är utgångspunkten att fordonet/varan lämnas åter till säljaren i oförändrat skick mot att köpeskillingen återbetalas i sin helhet (läs mer om hävning av bilköp). Om hävningen av avtalet sker flera månader, eller kanske till och med något eller några år efter köpet, gör detta att ett avdrag för nytta normalt sett ska göras om fordonet/varan har använts under tiden. Avdrag ska göras endast om köparen faktiskt har haft åtminstone “relativt betydande” nytta och hänsyn ska tas till de olägenheter som köparen har haft.

Syftet bakom nyttoavdraget i konsumentköplagen är att en vara alltid minskar i värde och skulle man kunna lämna tillbaka fordonet/varan ett år efter köpet till samma pris efter omfattande användning, skulle det innebära att köparen gör en slags ekonomisk vinst.

Å andra sidan gör säljaren en vinst då denne kan disponera köpeskillingen under den tid som avtalet består. Säljaren ska vid hävning normalt betala ränta på köpeskillingen enligt räntelagen uppgående till referensräntan + 2 procentenheter från datumet för köpet till dagen för återbetalning.

– Storleken på avdraget för nytta

Lagparagrafen talar om “skälig ersättning”. Vad är då skälig ersättning för nytta? Storleken på avdraget är inte reglerat i lag.

– Motorfordon

Tidigare var det vanligt att utgå från de schabloner som Konsumentverket tagit fram tillsammans med Motorbranschens riksförbund (MRF) för avdrag vid hävning enligt deras standardvillkor. Schablonerna föreskrev att avdrag ska ske till 0,5 % av bilens pris per månad som du har ägt den + 0,5% av bilens pris per 100 körda mil. Det är även dessa schabloner som gällt enligt standardavtalet “Leveransvillkor personbilar” som MRF-anslutna bilhandlare använder mot kund. OBS: sedan år 2022 har detta sätt att beräkna nytta tagits bort i MRF:s standardavtal, sannolikt eftersom det inte reflekterat gällande rätt.

I senare praxis från Allmänna reklamationsnämnden har nyttoavdraget beräknats enligt en annan beräkningsgrund som endast bygger på antalet körda mil. Denna beräkningsmodell är mer kompatibel med lagtexten och skulle därför med största sannolikhet användas i domstol, framför MRF-schablonen.

I ARN 2017-00552 kom allmänna reklamationsnämnden fram till att ett nyttoavdrag i normalfall kan bestämmas till 12 kr per körd mil. Ett sådant beräknat nyttoavdrag kan bli väsentligt mindre än enligt schablonmetoden ovan på en dyrare bil och det finns anledning att tro att en domstol skulle göra samma eller liknande bedömning som nämnden.

I ARN 2019-01105 bekräftade nämnden att 12 kr/mil var korrekt nyttoavdrag vad avsåg en ny husbils “bil-del” och att bodelen skulle innebära ett extra nyttoavdrag.

Att ett milavdrag är mer ändamålsenligt än ett milavdrag + ett åldersavdrag följer av att det enligt lagen inte finns någon koppling till minskning i marknadsvärde, utan det är endast konsumentens faktiska nytta som ska beaktas, inte den potentiella nytta som själva innehavet innebär. Notera att nyttoavdraget aldrig kan vara större än minskningen i marknadsvärde.

Det ska understrykas att 12 kr/mil är ett riktmärke som har tillämpats i praxis och att avdraget i det enskilda fallet kan bli högre, till exempel om det inte handlar om en standardbil, utan om en exklusiv modell.

– Andra varor

När det gäller andra varor än motorfordon är praxis som visar hur bedömningen ska göras mycket sparsam. ARN 2019-01105 som handlade om nyttoavdrag för en husbil är i viss mån illustrerande. För själva bil-/transportdelen ansågs, som ovan nämnt, 12 kr/mil vara skäligt nyttoavdrag. För boendedelen gjordes en uppskattning om ett normalt nyttjande av husbilen om 40 dygn per säsong. En husbil ansågs ha liknande standard som ett vandrarhem. En husbil kräver dock en ställplats, varför endast mellanskillnaden mellan kostnaden för ställplatsen per natt och kostnaden för ett vandrarhem, kunde anses utgöra nytta för konsumenten. I det enskilda fallet bedömdes nyttan till 200 kr per dygn (multiplicerat med det totala antalet beräknade dygn för nyttjande).

Om det i stället är tal om en båt med boendemöjlighet, kan en liknande räkneoperation göras avseende mellanskillnaden för pris för gästhamn och boendenyttan. Nyttoavdrag kan också baseras på antalet motortimmar avseende transportkomponenten, även om en fritidsbåt i regel är en utpräglad fritidsprodukt.

ARN 1997 ref. 56 gällde köp av en dunjacka som hävdes efter ett och ett halvt år och jackan hade använts under två säsonger. ARN konstaterade att det handlade om ett basplagg som kunde användas under flera säsonger och fann att ett nyttoavdrag om 20 % per säsong var skäligt. Detta illusterar att nyttoavdraget inte ska motsvara minskningen i marknadsvärde, som för kläder torde uppgå till över 50 % redan dagen för köpet.

I ARN 1998-0605 hävdes ett köp av en dator på grund av fel. Datorn hade köpts i januari 1996 för 25 079 kr och köpet hävdes i januari 1998. ARN ansåg att ett nyttoavdrag skulle göras med 5 079 kr och konsumenten fick tillbaka 20 000 kr.

Nyttoavdraget ska alltså inte utgå från kostnaden för att hyra motsvarande vara – något som i regel är betydligt dyrare än att äga varan. Syftet med nyttoavdrag är att i viss mån återställa en slags balans mellan köpare och säljare, men det innebär inte att det ska vara ett försök för säljaren att undvika förlust på varan vid senare vidareförsäljning.

– Avdrag endast för faktisk nytta

I ARN 2011-4856 uttalade nämnden att i förarbetena till 44 § konsumentköplagen (nuvarande 5 kap 8 § nya konsumentköplagen) anges att i uttrycket ”skäligt” ingår att obetydlig nytta inte ska medföra något avdrag. Där anges vidare att det för att det ska bli något avdrag alls bör krävas att den nytta som konsumenten haft av varan ska ha varit betydande såsom ”när köparen har använt en bil eller en båt i rätt stor omfattning” (se prop. 1989/90:89, s. 160). I målet fann nämnden att anmälaren hade kört bilen endast i obetydlig omfattning och därmed inte haft faktisk nytta, trots att det gått en längre tid sedan köpet.

I ARN 2019-01105 uttalade nämnden att hänsyn ska tas till de besvär och kostnader som säljarens kontraktsbrott har medfört för köparen. Enligt förarbetena torde prövningen i många fall leda till att det inte finns något utrymme för att tillerkänna säljaren någon ersättning för nytta (se stycket ovan). Har felet medfört omfattande osäkerhet, upprepade verkstadsbesök eller liknande olägenheter ska även detta beaktas. I den mån fordonet har stått på verkstad eller varit obrukbart i övrigt, ska köparen givetvis inte drabbas av nyttoavdrag.

– Anlita en biljurist – anlita Juristbyrån Din Juridik

På Juristbyrån Din Juridik driver vi som en av våra huvudinriktningar rättsfall som involverar bilar. Detta gör att vi har unik kompetens kring biljuridik som krävs för att driva ditt ärende framåt på bästa sätt. Ibland kan det finnas skäl att ingå förlikning med säljaren, då förhandlar vi för din räkning, enligt dina instruktioner. I andra fall låter vi ärendet gå hela vägen till dom i domstol.

Kontakta oss

15 min kostnadsfri rådgivning (08-559 16 295)

Kontakta oss genom att ringa oss på  redan idag! Du får upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning för en inledande diskussion kring ditt ärende. Vi hjälper dig att avgöra om ditt ärende är lämpligt att driva i domstol.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom fordonsrelaterad juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Biljuridik och övrig fordonsrelaterad juridik

Experter på fordonsjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

Omdömen

UTMÄRKT
44 recensioner
Abdinajib Ahmed
Abdinajib Ahmed
2023-10-12
Tacksam för den hjälpen jag fick av Marcus. Hade problem med bilfirman och Marcus löste mitt ärende som en kung, utan krångel. Tacksam att jag hittade er. Rekommenderar starkt!
Läs mer
Fadi Tahan
Fadi Tahan
2023-10-11
Riktigt bra Jurist han fick ärendet det tog en vecka så var allt klart hade en annan advokat som höll på i 6 månad utan resultat på ett mycket enkelt ärende Marcus tack för all hjälp smidigt och snabbt.
Läs mer
Jan Falton
Jan Falton
2023-09-14
Vi fick stort förtroende för Marcus och bra assistans i en trängd situation. Rekommenderas.
Läs mer
Christopher Nilsson
Christopher Nilsson
2023-08-31
Fick all den hjälp jag behövde av Marcus för att förmå bilförsäljaren att köpa tillbaka bilen. Kan varmt rekommendera.
Läs mer
Fredrik Brolin
Fredrik Brolin
2023-08-30
Under min tvist med Kamux AB gällande en bil med dolda fel så anlitade jag Marcus som agerade ombud åt mig i tvisten. Marcus var ett exemplariskt stöd under hela processen och gav mig råd, åsikter, tog fram de dokument som behövdes samt skötte allt juridiskt arbete mot Kamux och domstolen. Som tur var så slapp vi en tvist i rätten och tack vare Marcus så kunde jag häva köpet och lämna tillbaka bilen. Marcus har stor erfarenhet av bilhandlare som leker mobbare i sandlådan så jag kan med gott samvete rekommendera denna Juristbyrå om ni har en tvist med en bilhandlare! Det är värt det!
Läs mer
Kim Zanoni
Kim Zanoni
2023-08-09
Mitt ärende gällde en bilfirma som ej ville göra rätt för sig gällande en bil som var i betydligt sämre skick än utlovat. Marcus skötte i princip allt med ärendet när han fick tillgång till det och var till stor hjälp genom hela processen. Efter en långdragen process köpte bilfirman tillbaka bilen. Rekommenderar starkt Marcus Palmberg som jurist om ni har ärenden kring konsumentköplagen och bilköp.
Läs mer
Paweł Jerzycki
Paweł Jerzycki
2023-08-09
Bästa juristbyrån när det gäller tvist med bilhandlare. Vi fick vara pengar tilbacka för bil och lite extra. 100% lätt rekommenderat.
Läs mer
Christel Olsson
Christel Olsson
2023-07-26
Marcus var kunnig, korrekt, tillgänglig, engagerad och mycket hjälpsam.
Läs mer
Mario Martinovic
Mario Martinovic
2023-07-20
Duktiga och hjälpsama tack för hjälpen
Läs mer
Paco Matta Roos
Paco Matta Roos
2023-07-19
Fick bra rådgivning av Marcus för hur jag skall gå vidare i mitt ärende gällande hävning av båtköp.
Läs mer