Praxis kring “Avdrag för nytta” (nyttoavdrag)

– Lagreglering

44 §  Hävs köpet, skall köparen ge ut den avkastning av varan som han har fått samt betala skälig ersättning, om han har haft annan nytta av varan. (Konsumentköplagen)

 

– Avdrag för nytta/nyttoavdrag gäller vid hävning

Vid hävning är utgångspunkten att fordonet lämnas åter till säljaren i oförändrat skick mot att köpeskillingen återbetalas i sin helhet (läs mer om hävning). Om en hävning sker flera månader eller kanske till och med ett år efter bilaffären, gör detta att ett avdrag för nytta normalt sett ska göras om fordonet har använts under tiden. Avdrag ska göras endast om köparen faktiskt har haft åtminstone “relativt betydande” nytta och hänsyn ska tas till de olägenheter som köparen har haft.

Tanken bakom nyttoavdraget i konsumentköplagen är att en vara alltid minskar i värde och skulle man kunna lämna tillbaka fordonet ett år efter köpet till samma pris efter omfattande användning, skulle det innebära att köparen gör en slags ekonomisk vinst.

Å andra sidan gör säljaren en vinst då denne kan disponera köpeskillingen under den tid som affären består. Säljaren ska vid hävning normalt betala ränta på köpeskillingen på referensräntan + 2 procentenheter från datumet för köpet till dagen för återbetalning.

– Storleken på avdraget för nytta

Lagparagrafen talar om “skälig ersättning”. Vad är då skälig ersättning för nytta? Storleken på avdraget är inte reglerat i lag. Tidigare var det vanligt att utgå från de schabloner som Konsumentverket tagit fram tillsammans med Motorbranschens riksförbund (MRF) för avdrag vid hävning enligt deras standardvillkor. Schablonerna föreskriver att avdrag ska ske till 0,5 % av bilens pris per månad som du har ägt den + 0,5% av bilens pris per 100 körda mil. Det är även dessa schabloner som gäller enligt de standardavtal som MRF-anslutna bilhandlare använder mot kund.

I den mån fordonet har stått på verkstad eller varit obrukbart i övrigt, ska köparen givetvis inte drabbas av nyttoavdrag.

I senare praxis från Allmänna reklamationsnämnden har nyttoavdraget dock beräknats enligt en annan beräkningsgrund som endast bygger på antalet körda mil. Denna beräkningsmodell är mer kompatibel med lagtexten och skulle därför med största sannolikhet användas i domstol, framför MRF-schablonen.

I ARN 2017-00552 kom allmänna reklamationsnämnden fram till att ett nyttoavdrag i normalfall kan bestämmas till 12 kr per körd mil. Ett sådant beräknat nyttoavdrag kan bli väsentligt mindre än enligt schablonmetoden ovan på en dyrare bil och det finns anledning att tro att en domstol skulle göra samma eller liknande bedömning som nämnden.

I ARN 2019-01105 bekräftade nämnden att 12 kr/mil var korrekt nyttoavdrag vad avsåg en ny husbils “bildel” och att bodelen skulle innebära ett extra nyttoavdrag.

Att ett milavdrag är mer ändamålsenligt än ett milavdrag + ett åldersavdrag följer av att det enligt lagen inte finns någon koppling till minskning i marknadsvärde, utan det är endast konsumentens faktiska nytta som ska beaktas, inte den potentiella nytta som själva innehavet innebär.

– Avdrag endast för faktisk nytta

I ARN 2011-4856 uttalade nämnden att i förarbetena till 44 § konsumentköplagen anges att i uttrycket ”skäligt” ingår att obetydlig nytta inte ska medföra något avdrag. Där anges vidare att det för att det ska bli något avdrag alls bör krävas att den nytta som konsumenten haft av varan ska ha varit betydande såsom ”när köparen har använt en bil eller en båt i rätt stor omfattning” (se prop. 1989/90:89, s. 160). I målet fann nämnden att anmälaren hade kört bilen endast i obetydlig omfattning och därmed inte haft faktisk nytta, trots att det gått en längre tid sedan köpet.

I ARN 2019-01105 uttalade nämnden att hänsyn ska tas till de besvär och kostnader som säljarens kontraktsbrott har medfört för köparen. Enligt förarbetena torde prövningen i många fall leda till att det inte finns något utrymme för att tillerkänna säljaren någon ersättning för nytta (se stycket ovan).

– Anlita en biljurist – anlita Juristbyrån Din Juridik

På Juristbyrån Din Juridik driver vi som en av våra huvudinriktningar rättsfall som involverar bilar. Detta gör att vi har unik kompetens kring biljuridik som krävs för att driva ditt ärende framåt på bästa sätt. Ibland kan det finnas skäl att ingå förlikning med säljaren, då förhandlar vi för din räkning, enligt dina instruktioner. I andra fall låter vi ärendet gå hela vägen till dom i domstol.

Kontakta oss

15 min kostnadsfri rådgivning (08-559 16 295)

Kontakta oss genom att ringa oss på  redan idag! Du får upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning för en inledande diskussion kring ditt ärende. Vi hjälper dig att avgöra om ditt ärende är lämpligt att driva i domstol.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom fordonsrelaterad juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Biljuridik och övrig fordonsrelaterad juridik

Experter på fordonsjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

Omdömen

UTMÄRKT
19 recensioner
marcus fjeldstad
marcus fjeldstad
2022-05-31
Mycket bra hjälp !
Läs mer
Tommy Lokander
Tommy Lokander
2022-05-30
Vill verkligen rekommendera Juristbyrån Din Juridik. De svarade snabbt på mail och allt gick väldigt smidigt. Utan juridisk hjälp kom vi ingen vart, så vi är supernöjda med Din Juridik och förlikningen med bilfirman.
Läs mer
Ola Gräsberg
Ola Gräsberg
2022-01-25
Mycket bra bemötande, tydlig kommunikation och snabbt svar. Rekommenderas!
Läs mer
Isse
Isse
2022-01-15
Fick snabb och professionell vägledning.
Läs mer
Per Karnbrink
Per Karnbrink
2021-12-20
Från den första kontakten till förlikningen med bilfirman, har juristen agerat kunnigt. Otroligt skönt att ha ett professionellt bollplank i en svår situation. Han såg till att rätt blev rätt, utan tingsrätt! Rekommenderas!!
Läs mer