Reklamera köp av bil

– Reklamation innebär att du klagar till säljaren av bilen eller bilhandlaren

Ordet reklamation kommer ursprungligen från latin och innebär “att protestera mot”. Att protestera är just vad en reklamation innebär. En reklamation innebär att du upplyser säljaren eller bilfirman om ett fel och att du meddelar att du anser att säljaren eller bilfirman ansvarar för felet.

  • Läs mer om när fel anses föreligga vid köp av en bilhandlare
  • Läs mer om när fel anses föreligga vid köp av en privatperson

– Alltid tre eller två års reklamationsrätt

Om du köper bil av en bilfirma och konsumentköplagen gäller har du tre års reklamationsrätt för ursprungliga fel (se nedan). Om du köpt av en privatperson och köplagen gäller har du rätt att reklamera ursprungliga fel (se nedan) inom två år från köpet.

– Reklamation måste ske inom skälig tid från upptäckten av ett fel

Även om du har två eller tre års reklamationsrätt måste reklamation måste ske inom skälig tid från det att du upptäckt felet. Detta innebär inte att du måste reklamera samma dag eftersom det kan ingå i skälig tid att tillåta tid för undersökning av felet. När det gäller köp av bilhandlare/företag i egenskap av konsument innebär konsumentköplagens regler att reklamation som lämnas inom två månader från upptäckten av ett fel, alltid ska anses vara inlämnad i rätt tid.

Om reklamation inte görs inom skälig tid från upptäckten av ett fel förlorar köparen rätten att göra gällande felet mot säljaren.

– Endast ursprungliga fel

Endast sådana fel som kan bevisas ha funnits senast vid köptillfället kan säljaren göras ansvarig för. Det räcker dock att kärnan till felet fanns innan överlåtelsen, även om felet visar sig senare.

– Bevislättnad vid köp av bilhandlare för fel som visar sig inom 6 månader/två år

Vid köp av en bilhandlare innebär 20 a § konsumentköplagen att fel som upptäcks inom 6 månader från köpet ska anses ha funnits innan överlåtelsen om inte annat bevisas av säljaren. De få undantagen från säljarens ansvar i dessa fall är när felet kan antas ha orsakats av köparens onormala brukande eller vanvård.

För köp som skett 1 maj 2022 eller senare gäller det som nyss nämnts istället under två år från köpet – en avsevärd förlängning av den omvända bevisbördan.

– Låt din jurist göra anmälan till din rättsskyddsförsäkring!

Tecknade du bilförsäkring samma dag som du köpte bilen? Bra, då täcks du av försäkringens rättsskyddsmoment! Rättsskyddet täcker normalt 80 % av dina kostnader för att anlita juridiskt ombud. 20 % av kostnaderna utgörs av självrisk, som du betalar. I ett typiskt fall där förlikning sker på ett tidigt stadium kan självrisken för dig som klient stanna på 1-2000 kr. Läs mer om priser och rättsskyddsförsäkring.

– Anlita en biljurist – anlita Juristbyrån Din Juridik

På Juristbyrån Din Juridik driver vi som en av våra huvudinriktningar rättsfall som involverar bilar. Detta gör att vi har unik kompetens kring biljuridik som krävs för att driva ditt ärende framåt på bästa sätt. Ibland kan det finnas skäl att ingå förlikning med säljaren, då förhandlar vi för din räkning, enligt dina instruktioner. I andra fall låter vi ärendet gå hela vägen till dom i domstol.

Kontakta oss

15 min kostnadsfri rådgivning (08-559 16 295)

Kontakta oss genom att ringa oss på  redan idag! Du får upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning för en inledande diskussion kring ditt ärende. Vi hjälper dig att avgöra om ditt ärende är lämpligt att driva i domstol.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom fordonsrelaterad juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Biljuridik och övrig fordonsrelaterad juridik

Experter på fordonsjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.