Reklamera köp av bil

– Vad innebär reklamation av ett bilköp?

Ordet reklamation kommer ursprungligen från latin och innebär “att protestera mot”. Att protestera är just vad en reklamation innebär. En reklamation innebär att du klagar på varan genom att upplysa säljaren eller bilfirman om ett fel och att du meddelar att du anser att säljaren eller bilfirman ansvarar för felet. Den här artikeln förklarar vilken reklamationsrätt du har vid köp av en ny eller begagnad bil mot en säljare av en bil eller bilfirma. Artikeln förklarar också vad en reklamation av ett bilköp ska innehålla och hur du bör skicka reklamationen.

 • Läs mer om när fel anses föreligga vid köp av en bilhandlare
 • Läs mer om när fel anses föreligga vid köp av en privatperson

– Hur länge gäller reklamationsrätten? – Alltid tre eller två års reklamationsrätt

Om du köper bil av en bilhandlare (konsumentköplagen gäller) har du tre års reklamationsrätt för ursprungliga fel (se nedan). Om du köpt av en privatperson och köplagen gäller har du rätt att reklamera ursprungliga fel (se nedan) inom två år från köpet. Reklamationsrätten gäller oavsett om det är en ny eller begagnad bil

– Reklamation av bilköp måste ske inom skälig tid från upptäckten av ett fel

Även om du har två eller tre års reklamationsrätt måste reklamation måste reklamation av bilköpet ske inom skälig tid från det att du upptäckt felet. Detta innebär inte att du måste reklamera samma dag eftersom det kan ingå i skälig tid att tillåta tid för undersökning av felet. När det gäller köp av bilhandlare/företag i egenskap av konsument innebär konsumentköplagens regler att reklamation som lämnas inom två månader från upptäckten av ett fel, alltid ska anses vara inlämnad i rätt tid.

Om reklamation inte görs inom skälig tid från upptäckten av ett fel förlorar köparen rätten att göra gällande felet mot säljaren.

Bilden visar reklamation av ett bilköp

– Vad bör en reklamation av ett bilköp innehålla?

En reklamation av ett bilköp bör innehålla vissa grundläggande uppgifter och information för att tydligt kommunicera felet på bilen till säljaren.

Här är några vanliga punkter som en reklamation av ett bilköp bör innehålla:

 • Köparens kontaktuppgifter: Reklamationen bör ange köparens namn, adress, telefonnummer och e-postadress för att säljaren enkelt ska kunna kontakta köparen angående reklamationen.
 • Köpeavtalets detaljer: Ange relevant information om köpeavtalet så som köpeavtalets datum, registreringsnummer och eventuella andra detaljer som kan vara till hjälp för bilhandlaren att hitta och identifiera köpet.
 • Beskrivning av felet: Ge en tydlig och detaljerad beskrivning av felet eller bristerna på bilen. Beskriv felet på ett sätt som är lätt att förstå och som så utförligt som möjligt specificerar hur det påverkar varans funktion eller användning.
 • Önskad åtgärd: Ange vilken typ av åtgärd du begär från säljaren, till exempel reparation, omleverans, prisavdrag eller hävning av köpet. Var så specifik som möjligt för att underlätta säljarens bedömning av reklamationen.
 • Bilagor och bevis: Om möjligt, bifoga eventuella relevanta bilagor eller bevis som stöder reklamationen, till exempel fotografier av felet, kvitton, felsökningsprotokoll eller andra dokument som styrker felets existens och underlättar bedömningen av reklamationen.
 • Reklamationsdatum: Ange det datum då reklamationen skickas för att klargöra när reklamationen gjordes och för att bevara ett datum för dokumentation och eventuell framtida referens.

Det är viktigt att understryka att kraven för en giltig reklamation kan vara lägre än vad som anges ovan. Ett visst mått av tydlighet är dock nödvändigt för att en reklamation ska anses giltig och det är inte tillräckligt att i allmänna ordalag klaga på varan, utan att ange att säljaren ansvarar.

– Hur ska en reklamation av ett bilköp avsändas?

En reklamation bör avsändas på ändamålsenligt sätt. Här är några vanliga sätt för att avsända en reklamation av ett bilköp:

 • Rekommenderat brev: Du kan skriva ett formellt reklamationsbrev och skicka det per post till säljarens postadress med kvitto/mottagningsbevis. Se till att brevet är tydligt och innehåller all nödvändig information, inklusive beskrivning av felet, köpeavtalets detaljer och önskad åtgärd. Nedan kan du ladda ned en kostnadsfri mall för reklamation.
 • E-post: Du kan skicka en reklamation via e-post till säljarens angivna e-postadress. Det är viktigt att skriva ett tydligt och informativt e-postmeddelande som innehåller all relevant information om reklamationen. Nedan kan du ladda ned en kostnadsfri mall för reklamation som kan bifogas per e-post som PDF-fil, eller kopieras in per e-post.
 • Kundtjänst: Om säljaren har en kundtjänstavdelning eller telefonnummer för reklamationer, kan du kontakta dem för att reklamera muntligt. Det är dock rekommenderat att ha skriftlig dokumentation av reklamationen för framtida referens. Det är även möjligt att spela in samtal.

Vid avsändandet av reklamationen är det viktigt att du behåller kopior av all korrespondens och eventuella kvitton eller bevis på att reklamationen skickades, till exempel postkvitto eller bekräftelse på skickad e-post. Detta kan vara till hjälp om det uppstår tvister eller behov av att bevisa att reklamationen gjordes inom skälig tid.

Reklamationen går på säljarens risk om köparen kan visa att reklamationen avsänts till säljaren på ändamålsenligt sätt. Det innebär att reklamationen i sådana fall får åberopas även om säljaren hävdar att han inte nåtts av reklamationen.

– Ladda ned en mall för reklamation

Vi erbjuder dig att ladda ned en mall för reklamation i word-format – helt kostnadsfritt. Mallen får du själv anpassa utefter detaljerna i din situation. Ladda ned word-mallen för reklamation av ett bilköp.

– Låt din jurist göra anmälan till din rättsskyddsförsäkring!

Tecknade du bilförsäkring samma dag som du köpte bilen? Bra, då täcks du av försäkringens rättsskyddsmoment! Rättsskyddet täcker 2/3-delar av dina kostnader för att anlita oss. I ett vanligt fall där förlikning sker på ett tidigt stadium kan självrisken för dig som klient stanna på ett lägre belopp. Läs mer om priser och rättsskyddsförsäkring.

– Anlita en biljurist – anlita Juristbyrån Din Juridik

På Juristbyrån Din Juridik driver vi som en av våra huvudinriktningar rättsfall som involverar bilar. Detta gör att vi har unik kompetens kring biljuridik som krävs för att driva ditt ärende framåt på bästa sätt. Ibland kan det finnas skäl att ingå förlikning med säljaren, då förhandlar vi för din räkning, enligt dina instruktioner. I andra fall låter vi ärendet gå hela vägen till dom i domstol.

Kontakta oss

15 min kostnadsfri rådgivning (08-559 16 295)

Kontakta oss genom att ringa oss på  redan idag! Du får upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning för en inledande diskussion kring ditt ärende. Vi hjälper dig att avgöra om ditt ärende är lämpligt att driva i domstol.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom fordonsrelaterad juridik.

 • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
 • Biljuridik och övrig fordonsrelaterad juridik

Experter på fordonsjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

 • Domstolsprocess
 • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.